Tilbakelevering av UMTS konsesjon - Tele2 Norge AS

Vår dato
07.11.2002

Vår referanse
02/2450- 846.2

Deres dato
05.11.2002

Deres referanse

Tele2 Norge AS
Ulvenveien 74 A
N-0581 OSLO

att: Markus Tâkte

Tilbakelevering av UMTS konsesjon – Tele2 Norge AS

Det vises til brev 5. november d.å. fra Tele2 Norge AS, der det fremgår at selskapet aksepterer Samferdselsdepartementets betingelser for at konsesjonsforholdet kan avsluttes med umiddelbar virkning. Videre vises det til brev 31. oktober d.å. fra Samferdselsdepartementet, der Tele2 Norge AS som et alternativ til å forholde seg til konsesjonens oppsigelsestid på 2 år, ble tilbudt å yte staten en økonomisk kompensasjon på NOK 10 mill. for å kunne si opp UMTS konsesjonen i Norge med umiddelbar virkning.

Samferdselsdepartementet finner med grunnlag i ovennevnte aksept fra Tele2 Norge AS, å inngå følgende avtale:

  1. Mot en økonomisk kompensasjon på NOK 10 mill. gis Tele2 Norge AS rett til å levere selskapets UMTS konsesjon tilbake til staten med umiddelbar virkning. Det forutsettes innbetaling av NOK 10 mill. til Samferdselsdepartementets konto nr.: 7694.05.00342 innen 14 dager fra mottagelse av dette brev.
  2. Frekvensene som Tele2 Norge AS ble tildelt parallelt med UMTS konsesjonen, jf. frekvenstillatelse nr. 90 173 fra Post- og teletilsynet, tilbakeleveres ved at disse stilles tilgjengelige for telemyndigheten samtidig med innbetaling som nevnt i pkt. 1.
  3. Innbetaling som nevnt i pkt. 1, innebærer endelig økonomisk oppgjør knyttet til den tildelte UMTS konsesjonen og ingen ytterligere krav vil bli fremmet fra Samferdselsdepartementet i denne sammenheng.

Med hilsen

Eva Hildrum e.f.

Torstein Losnedahl

Kopi: Post- og teletilsynet