Tillatelse - eSolutions Group AS og Vivectra AS

Tillatelse etter finansieringsvirksomhetsloven § 3-3 i forbindelse med fusjon

Wikborg, Rein & Co.
Postboks 1513 Vika
0117 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

01/2408 FM CBe

13.02.2002

eSolutions Group AS og Vivectra AS – søknad om tillatelse etter finansieringsvirksomhetsloven § 3-3 i forbindelse med fusjon

Det vises til Deres søknad i brev 26. november 2001 med vedlegg til Kredittilsynet, og Kredittilsynets tilråding i brev 10. januar 2002 til Finansdepartementet. Det vises videre til Finansdepartementets tillatelse til Vivectra AS i brev 21. august 2001.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 3-3 første ledd, jf. kgl.res. 10. juni 1988 nr. 457 gis eSolutions tillatelse til å drive virksomhet som består i mottak av andres midler for videreplassering i finansinstitusjon (jf. finansieringsvirksomhetsloven § 1-2 første ledd nr. 1) i tilknytning til tjenesten "trustedCash" slik denne er beskrevet i brev fra Vivectra AS til Kredittilsynet av 3. april 2001.

Virksomheten unntas for øvrig fra finansieringsvirksomhetslovens bestemmelser, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 1-3 annet ledd, jf. kgl.res. av 10. juni 1988 nr. 457, med unntak av § 3-7 om tilbakekall av konsesjon og § 3-14 om taushetsplikt.

Tillatelsen gis for en periode på tre år fra dette vedtaket fattes.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

  1. En kundes innestående skal ikke på noe tidspunkt utgjøre mer enn kr. 1000,-.
  2. Fullmakten fra kundene skal være begrenset til en rett for eSolutions til å disponere beløpet til betaling av varer eller tjenester som kunden kjøper over Internett, i tillegg til tilbakebetaling til kundene.
  3. eSolutions skal etablere systemer som innebærer at de beløp som innbetales fra kundene, og som skal plasseres på en (felles) bankkonto som opprettes i eSolutions navn, holdes atskilt fra eSolutions midler, og et kontrollsystem for å sikre at dette faktisk skjer.
  4. Det skal fremgå klart av kontrakten som inngås med kundene hvilken risiko som er knyttet til innbetalingen, herunder at innbetalingen ikke er å anse som et bankinnskudd.

For øvrig nevnes at eSolutions på vanlig måte må innrette seg etter eventuell ny lovgivning som vil regulere slik virksomhet som tillatelsen omfatter.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 1-3 tredje ledd, jf. kgl.res. av 10. juni 1988 nr. 457 bestemmes det at Kredittilsynet skal ha slik innsynsrett m.m. overfor eSolutions som følger av lov av 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (kredittilsynsloven) § 3 annet ledd annet punktum og tredje ledd.

Finansdepartementets tillatelse i brev 21. august 2001 til Vivectra AS til å drive finansieringsvirksomhet med unntak fra lovens øvrige bestemmelser trekkes med dette tilbake.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Gjenpart:

Kredittilsynet

VEDLEGG