Tillatelse til erverv av aksjer i Bankia Bank ASA

Kistefos Venture Capital AS gis tillatelse til å eie inntil 24,99 pst av aksjene i Bankia Bank ASA

Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma AS
v\André Michaelsen
Postboks 1400 Vika
0115 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

ANM-40138

04/2911 FM CN

24.11.2004

Tillatelse til erverv av aksjer i Bankia Bank ASA

Det vises til Deres søknad på vegne av Kistefos Venture Capital AS ved brev 15. juli 2004, og til Deres brev av 26. august 2004. Det vises også til Kredittilsynets tilråding i saken ved brev 21. september 2004.

Med hjemmel i lov 10. juni nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-2 gir Finansdepartementet Kistefos Venture Capital AS tillatelse til å eie inntil 24,99 prosent av aksjene i Bankia Bank ASA. Det er lagt vekt på at det dreier seg om en liten bank med begrenset forretningsområde, og at de hensyn det er redegjort for i Ot.prp. nr. 50 (2002-2003) side 16 og 24, er ivaretatt ved de vilkår som er stilt, jf. nedenfor.

Ovennevnte tillatelse gis på følgende vilkår, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2-3 første ledd siste punktum:

 1. Det skal ikke skje endringer i det virkefelt banken er engasjert i pr. 30.6. 2004.
 2. Utestående kreditter m.v. (aktiva), og eventuelle forpliktelser utenom balansen, må hver for seg ikke være mer enn 100 prosent høyere enn pr. 30.6. 2004. Dersom volumet økes ut over denne grensen kreves det ny tillatelse.
 3. Kistefos Venture Capital AS og Kistefos AS skal til enhver tid på Kredittilsynets forespørsel gi nærmere opplysninger som er nødvendige for å utføre eierkontroll, jf. eierkontrollforskriften § 7 og regnskapsloven kapittel 6.
 4. Kistefos Venture Capital AS og Kistefos AS skal på eget initiativ orientere Kredittilsynet om forhold som kan innebære en svekkelse av soliditeten og den økonomiske situasjon i selskapene/konsernet.
 5. Følgende fysiske eller juridiske personer skal ikke ha kundeforhold i Bankia Bank ASA:
  1. foretak hvor Kistefos-konsernet, herunder Kistefos Venture Capital AS og Kistefos AS, har direkte eller indirekte vesentlig innflytelse, eller har ytet kreditt til eller stilt garanti e.l. overfor.
  2. foretak hvor eier(e) av Kistefos-konsernet, herunder Kistefos Venture Capital AS og Kistefos AS, har direkte eller indirekte vesentlig innflytelse, eller har ytet kreditt til eller stilt garanti e.l. overfor.
  3. eier(e) av og ledelsen i Kistefos-konsernet, herunder Kistefos Venture Capital AS og Kistefos AS.
  4. Nære kundeforbindelser av de personer og foretak som er nevnt i bokstavene a)-c) ovenfor.
 6. Denne tillatelsen er tidsbegrenset, og Kistefos Venture Capital AS har adgang til å øke sin eierandel til inntil 24,99 prosent innen tre måneder etter at tillatelsen er gitt. Det er senere ikke tillatt å øke eierandelen utover den eierandel som er etablert ved utløpet av tre måneders fristen uten ny tillatelse. Dersom den eierandel som er etablert ved utløpet av tre måneders fristen, senere reduseres, kan eierandelen senere ikke økes i forhold til dette nye (reduserte) nivå uten ny tillatelse. Reduseres eierandelen til under 10 prosent, kan eierandelen likevel økes til 10 prosent uten ny tillatelse.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet (ref. 04/7020)