Rapportering av utførsel av forsvarsprodukter basert på innvilgede utførselslisenser/-tillatelser

Rapportering av utførsel av forsvarsprodukter basert på innvilgede utførselslisenser/-tillatelser

All utførsel av varer beskrevet i departementets vareliste I (våpen, ammunisjon og annet militært materiell) skal rapporteres på fastsatt skjema med basis i innvilgede utførselslisenser. Rapporteringsplikten gjelder også teknologi og tjenester knyttet til vareliste I.

Rapportering gjøres kvartalsvis. Frist for innsending av skjemaet er 15.04, 15.07, 15.10 og 15.01. Hver rapport skal omfatte det kvartal som løper frem til siste månedsskifte før fristen. Se for øvrig veiledningen som følger med skjemaet.

Skjemaet sendes elektronisk til lisens@mfa.no.

Informasjonen i rapportene vil bli benyttet til å utarbeide statistikk over utførsel av våpen og militært materiell. Statistikken vil i hovedsak vise utførselen fordelt på materiellkategorier (i henhold til oppdelingen i liste I) og mottakerland.