Tillegg i Lærekontraktsskjemaet

Fylkeskommunene

Yrkesopplæringsnemndene

Deres ref

Deres dato

Vår ref

Dato

02/3882

16.09.02

TILLEGG I LÆREKONTRAKTSSKJEMAET

For å lette informasjonsflyten mellom fylkeskommunene og virksomheter med lærlinger, anser Utdannings- og forskningsdepartementet det nødvendig å gjøre et tillegg i det gjeldende lærekontraktsskjemaet.

Departementet har således fastsatt en tilleggsrubrikk i lærekontraktsskjemaet for utfylling av lærebedriftens e-post adresse.

For øvrig er det ikke gjort noen endringer i lærekontraktsskjemaet som ble fastsatt i rundskriv F-12-00.

Revidert kontraktsskjema og veiledning er vedlagt. Kontraktsskjemaet og veiledningen er dessuten tilgjengelige på følgende internettadresse: www.dep.no/ufd/norsk/regelverk/rutiner

Tillegget i kontraktsskjemaet og veiledningen skal legges inn i VIGO-fagopplæring av fylkeskommunene.

Det nye kontraktsformularet bes tatt i bruk så snart det foreligger i VIGO.

Med hilsen

Hein Th. Ferre e.f.
avdelingsdirektør

Guro Øi Sellmed
førstekonsulent

Vedlegg:Kontraktsskjema (bokmål) og veiledning
Kontraktsskjema (nynorsk)