Tillegg til rundskriv F-04-03, Tilskudd til bedrifter som tar inn læringer og lærekandidater. Tilskuddssatser for 2006

Fylkeskommunene

Deres ref

Vår ref

Dato

200603736-/ANF

21.04.2006

Tillegg til rundskriv F-04-03, Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater. Tilskuddssatser for 2006

Det vises til rundskriv F-04-03 og til brev fra Utdannings- og forskningsdepartementet datert 26. mai 2005. Nedenfor følger satser for tilskudd i 2006, samt en endring av retningslinjene for tildeling av basistilskudd II. Endringene gjelder fra og med 1. januar 2006 for alle kontrakter tegnet etter 1. januar 2002.

Basistilskudd I

Basistilskudd I er på 88 100 kroner per lærling eller lærekandidat for ett år med fulltidsopplæring. Det gis ikke tilskudd for verdiskapingsdelen, men tilskuddet fordeles jevnt over hele læretiden i bedrift, dvs. også for verdiskapingstiden. Kontraktene er tilskuddsberettiget fra den dato læreforholdet begynner.

5 506 kroner i 48 måneder
(tilsvarer 3 års opplæring og
1 år verdiskaping)

4 895 kroner i 36 måneder
(tilsvarer 2 års opplæring og
1 år verdiskaping)

3 670 kroner i 24 måneder
(tilsvarer 1 år opplæring og
1 år verdiskaping)

Små håndverksfag under opplæringslova som utløser ekstra tilskudd

For lærlinger og lærekandidater som utløser basistilskudd I og som tegner lærekontrakt i fag som det av nasjonale grunner er viktig å bevare, gir fylkeskommunen tilskudd som for lærlinger og lærekandidater for øvrig, dvs. basistilskudd I. I tillegg til basistilskuddet gis et ekstra tilskudd, som for kontrakter inngått etter 1. januar 2002 er på 40 044 kroner per lærling eller lærekandidat per år for læretiden i bedrift, dvs. 3 337 kroner per mnd, også for verdiskapingstiden.

Basistilskudd II

Basistilskudd II gis til bedrifter for lærekontrakter inngått med lærlinger som har fylt 21 år og har full opplæring i bedrift, samt for lærekontrakter tegnet av lærlinger som tidligere har fått oppfylt sin rett til videregående opplæring.

Lærlinger som har fylt 21 år og har full opplæring i bedrift, og som tegner lærekontrakt, skal ha prøvetid på 6 måneder, jf. opplæringslova § 4-5, 3. ledd. Prøvetiden er en del av læretiden, og det skal derfor utbetales tilskudd til lærebedriften for denne tiden for godkjent lærekontrakt. Dersom lærekontrakten heves i prøvetiden, skal lærebedriften få tilskudd for det antall måneder lærlingen har vært i bedriften.

Satsen for basistilskudd II for lærekontrakter tegnet etter 1. januar 2002 er 2 098 kroner per lærling per måned i hele læretiden i bedrift, totalt 25 176 kroner i året. Ett år regnes som 12 måneder. I denne ordningen gjøres ikke forskjell på opplæringstid og verdiskapingstid.

Små håndverksfag under opplæringslova som utløser ekstra tilskudd

For lærlinger som tegner kontrakt i små og verneverdige fag, og som er over 21 år og tar hele opplæringen i bedrift, eller som tidligere har fått oppfylt sin rett til videregående opplæring, utbetales ekstra tilskudd etter søknad.

For lærekontrakter inngått etter 1. januar 2002 gjelder følgende sats:

5 721 kroner per lærling per måned (68 652 kroner per år) for læretiden i bedrift, også for verdiskapingstiden.

Med hilsen

Margaret Westgaard (e.f.)

avdelingsdirektør

Anne Elin Færestrand

rådgiver

Kopi:

Riksrevisjonen

Fylkesrevisjonene

Oslo kommunerevisjon

Fylkesmannen

Utdanningsdirektoratet

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Norges Bedriftsforbund

Arbeidsdirektoratet

Fylkesarbeidskontorene

Elev- og lærlingorganisasjonene

Statens lånekasse for utdanning