Tillegg til dokument 8:22 (2005-2006) om å inkludere enkelte av grenseflokkene i bestandsmålet for ulv

Forslag fra stortingsrepresentantene Tord Lien, Ketil Solvik-Olsen, Robert Eriksson og Per Roar Bredvold

Stortingets presidentskap

Karl Johans gt. 22

0159 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

TiV/gah

200600642-/OEH

Vedrørende Dokument nr. 8:22 (2005-2006)

Jeg viser til oversendelse fra energi- og miljøkomiteen av 7. april 2006 vedrørende Dokument nr. 8:22 (2005-2006).

Med bakgrunn i de årlige rapportene fra Skandulv og Høgskolen i Hedmark har jeg fått laget en tabell (vedlagt) over utviklingen i bestanden av ulv i henholdsvis Norge, Sverige og den norsk-svenske grensebestanden for perioden fra 1999 til 2005. Tabellen viser utviklingen i antall kjente individer av ulv samt utviklingen i antall registrerte ynglinger fordelt på henholdsvis Norge, Sverige og grenseområdene.

Jeg gjør oppmerksom på at det på detaljnivå kan forekomme noe avvik i tall avhengig av det eksakte rapporteringstidspunktet. Tabellen gir likevel et godt inntrykk av hovedbildet når det gjelder utviklingen av antall registrerte individer og ynglinger av ulv i Skandinavia.

Med hilsen

Helen Bjørnøy

Tabell 1: Antall registrerte individer av ulv (antall ynglinger i parentes) i hhv Norge,

Norge

Norge/Sverige

Sverige

Ynglinger i Skandinavia

1999-2000

22-24 (2)

17-18 (2)

28-39 (2)

6

2000-2001

28-28 (3)

12-12 (1-2)

47-57 (6)

10-11

2001-2002

13-18 (2)

23-24 (2)

62-72 (6)

10

2002-2003

18-20 (2)

16-22 (2)

50-58 (5)

9

2003-2004

23-26 (2)

20-22 (3)

58-72 (6)

11

2004-2005

22-24 (3)

24-26 (2)

89-102 (9)

14

2005-2006*

(2)

(2)

(11)

15

Norge/Sverige og Sverige i perioden 1999/2000 - 2005/2006.

Kilde: Skandulv/Høgskolen i Hedmark, Ulv i Skandinavia, rapporter 1999-2005

* Foreløpige tall