Tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2005

Rundskriv Q-17/05

I samarbeid med Bufdir utlyser departementet tilskudd til frivillige organisasjoner som har målsetting og/eller aktiviteter/tiltak med en klar familie- og/eller likestillingsprofil. (18.01.05)

Rundskriv Q-17/05 Barne- og familiedepartementet

Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2005

De foreliggende retningslinjene for tilskuddsordningen ligger på Barne- og familiedepartementets hjemmeside www.bfd.dep.no med link til den informasjon tilskuddsmyndigheten - Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har på sin hjemmeside www.bufdir.no. Nødvendige skjemaer er tilgjengelige på Bufdirs hjemmeside.

INNLEDNING

Tilskuddsordningen omfatter frivillige organisasjoner som har en klar familie- og/eller likestillingspolitisk målsetting og som arbeider med familiepolitikk og/eller med likestilling mellom kvinner og menn. Målsettingen må være uttrykt i statutter eller vedtekter for organisasjonen.

Det skal først og fremst tildeles driftstilskudd. I noen grad kan det også gis tilskudd til enkelttiltak i tråd med formålet for tilskuddsordningen.

Stortinget har gitt spesielle føringer for tilskudd til Foreningen 2 Foreldre (F2F), Aleneforeldreforeningen (AFFO) og foreningen Vi som har et barn for lite. Disse tre organisasjonene har særskilte søknadsprosedyrer, se nedenfor.

FORMÅL

Formålet med tilskuddsordningen er å sikre drift, bidra til mangfold og skape høyere aktivitet blant frivillige organisasjoner som arbeider med familie- og likestillingspolitikk. Ordningen med driftstilskudd skal legge til rette for at organisasjoner får anledning til å sette dagsorden, supplere og korrigere det offentliges familie- og likestillingspolitiske arbeid, utvikle demokratiet, skape deltakelse og bidra til debatt og holdningsendringer innen feltet lokalt og nasjonalt.

Tilskudd kan i noen grad gis til organisasjoner som ikke er berettiget til driftstilskudd men som har tiltak innenfor formålet med tilskuddsordningen. I inneværende søknadsår vil en prioritere tiltak rettet mot menns roller, implementering av handlingsplaner fra FNs kvinnekonferanser og FNs kvinnekommisjon og andre tiltak i internasjonal eller nordisk regi.

NÆRMERE OM TILSKUDDSORDNINGEN

Tilskudd til de frivillige organisasjonene på familie- og likestillingsområdet gis over kapittel 846 post 70 Tilskudd. I år er det avsatt 1,55 millioner kroner til formålet. Av dette fordeles i en egen tildelingsrunde inntil 240 000 kroner til reisestøtte til kvinne- og likestillingsorganisasjoner som skal delta under FNs kvinnekommisjon i New York 28. februar til 11. mars 2005.

Tilskudd til F2F, AFFO og Vi som har et barn for lite bevilges over kapittel 846 post 71 Særlige familiepolitiske tiltak. Det er avsatt 977 000 kroner til driftstilskudd til disse organisasjonene. Beløpet fordeles mellom organisasjonene etter dokumentert medlemstall.

3.1 Tilskudd til familie- og likestillingsorganisasjoner (post 70)

Organisasjoner er søkerberettigede dersom de kan dokumentere å ha vedtekter, målsettinger og planer som faller inn under formålet for tilskuddsordningen.

Driftstilskudd kan gis til organisasjoner over en viss størrelse som kan dokumentere medlemstall per 31.12.04. Antall betalende medlemmer må bekreftes av registrert eller statsautorisert revisor på fastlagt skjema for revisors særattestasjon, jf. pkt. 4.

Organisasjoner som er berettiget til driftstilskudd vil av tilskuddsmyndigheten bli delt inn i tre størrelsesgrupper med tilhørende tilskuddsbeløp. Størrelsen på tilskuddet vil avhenge av hvor mange organisasjoner som søker og hvor mange medlemmer disse har. Tildeling skjer på grunnlag av organisasjonens søknad og budsjett for søknadsåret, men innen tilskuddsrammen for den gruppen som organisasjonen plasseres i. Alle tilskuddsberettigede organisasjoner som mottar driftstilskudd vil være sikret et minstebeløp på 10 000 kroner.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner som har klare familie- og/eller likestillingspolitiske mål og som dokumenterer dette med vedtekter, målsettinger og planer kan søke om driftstilskudd.

Organisasjoner som mottar eller er berettiget til annet statlig driftstilskudd kan ikke gis driftstilskudd fra denne tilskuddsordningen.

Organisasjoner som ikke er berettiget til driftstilskudd, kan søke om tilskudd til tiltak som er i tråd med formålet for tilskuddsordningen.

Paraplyorganisasjoner, nasjonale organisasjoners kvinneutvalg, andre liknende underutvalg på lokalt nivå og lokallag av landsomfattende organisasjoner gis ikke tilskudd.

3.2 Særlige familiepolitiske tiltak (post 71)

Tilskuddsbeløpet 977 000 kroner skal fordeles mellom AFFO, F2F og Vi som har et barn for lite etter antall betalende medlemmer.

For alle tre organisasjoner gjelder at medlemstallet per 31.12.04 må dokumenteres i søknaden.

KRAV TIL SØKNADEN

Det er utarbeidet et søknadsskjema for ordningen samt skjema for revisors attestasjon på medlemstall. Skjemaene og aktuelle lenker finnes på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdirs) hjemmeside www.bufdir.no. Skjemaene kan også fås hos Bufdir på tlf. 24 04 40 00 eller faks 24 04 40 01.

Som vedlegg til søknaden skal følge:

  • Dokumentasjon av antall betalende medlemmer per 31.12.04.
  • Siste godkjente årsmelding.
  • Organisasjonens vedtekter inklusive formålet med organisasjonen.
  • Budsjett og arbeidsplan for tilskuddsåret.
  • Eventuelle eksempler på organisasjonens virksomhet og tiltak.
  • Eventuell beskrivelse av enkelttiltak som det søkes om tilskudd til og budsjett for tiltaket.
  • Egenandel og/eller egeninnsats må fremgå.

Søknad på fastlagt skjema sendes Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Postboks 8113 Dep., 0032 Oslo.

SØKNADSFRIST

5.1 Post 70

Søknadsfristen er 1. mars 2005. Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli vurdert. Organisasjoner som tidligere har mottatt tilskudd, og som ikke har sendt inn regnskap og rapport innen fristen, jf. pkt. 7, vil heller ikke bli vurdert for tilskudd i 2004.

5.2 Post 71

Søknadsfristen er 15. februar 2005. Organisasjonene F2F, AFFO og Vi som har et barn for lite varsles spesielt. Det vises til fristen for å sende inn regnskap og rapport for foregående år, jf. pkt. 7. Dersom fristen ikke overholdes, vil tilskuddet kunne bli avkortet i 2005.

KLAGE

Det er adgang til å klage på vedtak om tilskudd, jf. forvaltningsloven § 28. Klagen sendes til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) innen de frister som følger av forvaltningsloven (tre uker). Endelig klageinstans er Barne- og familiedepartementet.

Det finnes et eget skjema som bør benyttes ved klage. Alle som får svar på søknad om tilskudd får dette skjemaet tilsendt sammen med vedtaket i saken.

REGNSKAP OG RAPPORT

Tilskuddsmottakere skal innen 1. mars 2006 sende inn revisorattestert regnskap og eventuell rapport som viser at midlene er brukt i samsvar med vilkårene for tildeling.

For organisasjoner som mottok 25 000 kroner eller mer i tilskudd i 2004, må regnskapet være attestert av revisor. Det vil ikke bli foretatt ny tildeling før rapport og regnskap fra foregående år foreligger. Organisasjoner som mottok tilskudd til tiltak i 2004 må legge ved rapportskjema.

KONTROLL

Dersom organisasjonen eller noen på dens vegne, gir ufullstendige eller ukorrekte opplysninger i forbindelse med søknad om tilskudd, og dette medfører at tilskudd utbetales uberettiget eller med for stort beløp, kan tilskuddet helt eller delvis kreves tilbake. Også den del som i utgangspunktet var berettiget tilskudd kan kreves tilbake. Dersom det utbetales for høyt tilskudd på grunn av gale beregninger fra tilskuddsmyndighetenes side, kan den uberettigede del kreves tilbakebetalt. Dersom midlene ikke brukes etter forutsetningene, kan tilskuddet helt eller delvis kreves tilbake eller bli redusert påfølgende år.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at tilskuddsmidlene nyttes etter forutsetningene, jf. Bevilgningsreglementet § 17.

Arni Hole (e.f)

Margaret Sandvik