Tilsyn under samvær

Lovforslag til endringer i barneloven - tilsyn under samvær

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.09.2012

Vår ref.:

Høring - forslag til endringer i barneloven - tilsyn under samvær

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til endringer i reglene om tilsyn under samvær i lov 8. april 1981 nr 7 om barn og foreldre (barneloven).

Saken gjelder domstolens adgang til å gi pålegg i ”særlege høve” om at samvær mellom barn og forelder som ikke bor sammen, skal skje under tilsyn av offentlig oppnevnt tilsynsperson.

Høringsnotatet gjelder følgende hovedforslag til endringer i tilsynsordningen:

  • Det innføres to hovedformer for nivåinndelt tilsyn: ”beskyttet tilsyn” (inntil 16 timer tilsyn per år) og ”støttet tilsyn” (inntil 32 timer tilsyn per år). Domstolen avgjør i pålegg hvilken form for tilsyn som   skal iverksettes.
  • Det tilføyes et nytt vilkår om ”barnets behov”.
  • Det innføres formkrav og begrunnelsesplikt ved domstolspålegg.
  • Barnevernet får ansvar for å oppnevne tilsynsperson i saker der domstolen gir pålegg om ”beskyttet    tilsyn”. Familievernet (Barne- ungdoms- og familieetaten, Bufetat) beholder/får ansvaret ved ”støttet tilsyn”.

Vi ber om høringsinstansenes syn på forslag m.m. som er nærmere beskrevet i vedlagte høringsnotat.

Høringsfristen er torsdag 20. september 2012.

Høringsinstansene bes selv forelegge forslaget for eventuelle underliggende etater, organer og relevante aktører.

Høringssvar sendes:

E-post til postmottak@bld.dep.no
Post til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo.

 

Høringsbrev - Tilsyn under samvær - utsatt frist - kommunene

 

 

 

Akademikerne
Aksjonsgruppen for barns rett til samvær med foreldre og besteforeldre v/Borghild Berning 
Aleneforeldreforeningen
Alternativ til Vold
Alternativ til Vold, Drammen
Alternativ til Vold, Telemark
Amnesty International Norge
Antirasistisk senter
ATR Senteret
Atferdssenteret – Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barnejuridisk Forum
Barnesakkyndig kommisjon
Bufetat, regionene
Barneombudet
Datatilsynet
Den norske Advokatforening, Juristenes Hus
Den norske Dommerforening, Juristenes Hus
Den norske kirke v/biskopene og bispedømmerådene
Departementene
Domstoladministrasjonen
Familiestiftelsen 15. mai
FMSO – Fellesskap mot seksuelle overgrep
FO
Foreningen 2 foreldre
Foreningen for partnerskapsbarn
Forum for Barnekonvensjonen
Forum for Menn og Omsorg
Frelsesarmeens barne- og familievern
Fylkesmennene
Fylkesnemnda for sosiale saker i Agder
Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland
Fylkesnemnda for sosiale saker, Buskerud og Vestfold
Fylkesnemnda for sosiale saker, Hordaland/Sogn og Fjordane
Fylkesnemnda for sosiale saker, Møre og Romsdal
Fylkesnemnda for sosiale saker, Nordland
Fylkesnemnda for sosiale saker, Oppland og Hedmark
Fylkesnemnda for sosiale saker, Oslo og Akershus
Fylkesnemnda for sosiale saker, Sør- og Nord-Trøndelag
Fylkesnemnda for sosiale saker, Troms og Finnmark
Humanetisk forbund
Høyesterett
Institutt for menneskerettigheter
Institutt for samfunnsforskning
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Islamsk Råd Norge
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge UITØ
Kirkens Bymisjon
Kirkens Familievern
Kirkerådet
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Kontoret for fri rettshjelp
Krisesenterforbundet
Krisesentersekretariatet
Krise- og rådgivningstelefonen for menn
KUN – Senter for kunnskap og likestilling
Kvinnefronten
Kvinnegruppa Ottar
Kvinneuniversitetet Nord
Kvinneuniversitetet på Løten
KVINNFORSK Uni. Tromsø
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsgruppen av helsesøstre
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret, Hamar
LLH, Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner
Mental Helse
MIRA-ressurssenter
Nettverksforumet foreldrerett
NOBO – norsk barnevernlederorganisasjon
Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning
Nordisk nettverk for ekteskapet
Nordlandsforskning
Norges forskningsråd
Norges juristforbund
Norges kvinne- og familieforbund
Norges Røde Kors
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk barnevernsamband
Norsk institutt for by- og regionsforskning
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk kommuneforbund
Norsk kvinnesaksforening
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk Psykologforening
Norsk senter for barneforskning (NOSEB)
Organisasjonen for foreldre/barntiltak
Organisasjonen mot offentlig diskriminering
Organisasjonen Voksne for barn
Politidirektoratet
Politiembetsmennenes Landsforening
Redd Barna
Redd Barnas Rettighetssenter
Reform - ressurssenter for menn
Regionale ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – RKBU Nord
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - RKBU Vest
RBUP Helse Sør-øst
RBUP Helse Nord
RBUP Helse Vest
RBUP Helse Midt-Norge
Regjeringsadvokaten
Rettshjelpskontoret i Indre Finnmark
Rettspolitisk forening
Rådet for psykisk helse
Riksadvokaten
Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Sarahkka - Samisk kvinneorganisasjon v/Kirsti Synnøv Suongir
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
Senter for kvinne- og kjønnsforskning, NTNU
Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiO
Senter for menneskerettigheter, UiO
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
Sentraladministrasjonen for fylkesnemndene
Sivilombudsmannen
Skattedirektoratet
Helsedirektoratet
Sosialliberal pappagruppe
Statens helsetilsyn
Statistisk Sentralbyrå
Stiftelsen Landsforeningen Rettferd for taperne
Støttesenter mot Incest
Sysselmannen på Svalbard
UNICEF-komiteen i Norge
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Trondheim, NTNU
Utdanningsdirektoratet 
Ønskebarn

 

Til toppen