Tiltak for helhetlig og langsiktig vindkraftutbygging

Brev til berørte fylkeskommuner, fylkesmenn og Sametinget

Sametinget som kulturminnemyndighet
Berørte fylkeskommuner som kulturminne- og planmyndighet, og berørte fylkesmenn som miljøvernmyndighet, jf. adresseliste.

Dato

04.03.05

Tiltak for helhetlig og langsiktig vindkraftutbygging

Stortingets mål om å få etablert 3 TWh vindkraft innen 2010 ligger til grunn for regjeringens energipolitikk. Norge har naturgitte forutsetninger for at vindkraft vil kunne bli et viktig og betydelig bidrag til miljøvennlig fornybar energi. Vindkraftanlegg er imidlertid arealkrevende og kan komme i konflikt med andre areal- og samfunnsinteresser. Departementet har merket seg at enkelte fylkeskommuner og fylkesmenn i tilknytning til enkeltsaker eller på generelt grunnlag har etterlyst tiltak for en mer samlet og helhetlig vurdering av de mange utbyggingsplanene.

Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet, i samarbeid med berørte departement, arbeider med å få gjennomført tematiske konfliktvurderinger av meldte og konsesjonssøkte vindkraftanlegg og nasjonale retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg. Formålet med disse virkemidlene er å sikre at vindkraftutbyggingen skjer på en bærekraftig måte og at enkeltprosjekter vurderes i et helhetlig perspektiv. Arbeidet ble varslet i Stortingsmelding nr. 11 (2004-2005) Sametingets virksomhet.

Tematisk konfliktvurdering

Tematiske konfliktvurderinger har som formål at meldte og konsekvensutredete vindkraftprosjekter skal kunne ses i sammenheng og gi grunnlag for en mer samlet vurdering av konsekvensene av planlagte vindkraft­anlegg. Tematiske konfliktvurderinger skal inngå i grunnlaget for NVEs konsesjonsbehandling av vindkraftprosjekter og for planlegging etter plan- og bygningsloven, slik at Regjeringens målsetning om en bærekraftig vindkraftutbygging blir ivaretatt.

Metode og kriterier for gjennomføring av tematiske konfliktvurderinger vil bli utarbeidet av Olje- og energidepartementet i samråd med Miljøverndepartementet og Norges vassdrags- og energidirektorat og andre berørte departementer. Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren vil deretter få ansvaret for å gjennomføre tematiske konfliktvurderinger på miljøområdet. En nærmere beskrivelse av kulturminne- og miljøvernmyndighetenes arbeid i tilknytning til tematiske konfliktvurderinger vil bli formidlet av Riksantikvaren og Direktoratet for naturforvaltning.

Første del av arbeidet vil bestå i å vurdere foreliggende vindkraftprosjekter, dvs i overkant av 40 meldinger og fire omsøkte prosjekt. Dette arbeidet vil bli igangsatt så snart som mulig for å unngå utsettelse av de vindkraftprosjektene som er til behandling i Norges vassdrags- og energidirektorat.

Arbeidet med tematiske konfliktvurderinger skal gjennomføres fortløpende i forhold til nye vindkraftprosjekter som forhåndsmeldes og konsekvensutredes/konsesjonssøkes. Det forutsettes da at de regionale kulturminne- og miljøvernmyndighetene, som en del av arbeidet med høringsuttalelser til forhåndsmeldinger og konsesjonssøknader med konsekvensutredninger, gir faglige vurderinger til miljødirektoratene som grunnlag for deres konfliktvurderinger av prosjektene.

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg

Det skal også utarbeides retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg. Formålet med retningslinjene vil være å stimulere kommuner og fylkeskommuner til aktivt å vurdere egnete områder til vindkraftformål i overordnete arealplaner. Retningslinjene skal bidra til å klargjøre hvilke hensyn som skal tillegges vekt ved tiltakshavers og plan- og konsesjonsmyndighetenes vurdering av aktuelle lokaliteter, og ved planlegging og utbygging av vindkraftanlegg. Retningslinjene vil også gi anvisning på hvordan behandlingen av vindkraftanlegg etter plan- og bygnings­loven og energi­loven kan samordnes på en effektiv måte.

Retningslinjene vil bli utarbeidet av Miljøverndepartementet i samråd med energimyndighetene og andre berørte departement. Siktepunktet er å ferdigstille retningslinjene i løpet av 2005. Berørte lokale og regionale myndigheter vil få utkast til retningslinjer til uttalelse.

Avslutningsvis vil departementet peke på at det i Stortingsmelding nr. 11 (2004-2005) sies at "Regjeringen legger til grunn at det normalt ikke bør gis dispensasjon fra plan- og bygningsloven ved tiltak med behov for så vidt store arealer som vindkraftutbygginger".

Med hilsen
Tom Hoel (e.f.)
ekspedisjonssjef

Terje Lind
avdelingsdirektør

Kopi:
Olje- og energidepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Direktoratet for naturforvaltning
Riksantikvaren