Tiltak mot svartebørshandel med billetter

En rapport om "Tiltak mot svartebørshandel med billetter" er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Kultur- og kirkedepartementet. Som et ledd i departementets videre arbeid med denne saken sendes arbeidsgruppens rapport på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2004

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref:

2004/2394 AØ SL

Dato:

01.06. 2004

Rapport fra en arbeidsgruppe om ”Tiltak mot svartebørshandel med billetter”-

I forbindelse med behandlingen av Dok.nr.8:124, jf. Innst. S.nr.98 (2003-2004), fattet Stortinget følgende vedtak:

”Stortinget ber Regjeringen vurdere ulike tiltak mot svartebørshandel, herunder en vurdering av et lovforbud, og på egnet måte komme tilbake til Stortinget med en sak om dette.”

Kultur- og kirkedepartementet nedsatte en egen arbeidsgruppe på administrativt nivå bestående av representanter fra Justisdepartementet, Barne -og familiedepartementet og Kultur- og kirkedepartementet til å utrede saken. Arbeidsgruppens rapport ble avgitt 10.mai d.å.

Som et ledd i departementets videre arbeid med denne saken sendes arbeidsgruppens rapport på høring, jf.vedlagt høringsliste.

Frist for høringssvar er 1.september d.å.

Med hilsen

Henning Gorholt e.f
ekspedisjonssjef

Lena Kristin Moe
rådgiver

Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe på administrativt nivå, bestående av representanter fra Justisdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Kultur- og kirkedepartementet.

Les rapporten

Barne- og familiedepartementet

Barneombudet

Den Norske Advokatforening

Finansdepartementet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Justisdepartementet

Norges Fotballforbund

Norges Håndballforbund

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité

Norsk Rockforbund

Nærings- og handelsdepartementet

Politidirektoratet

Politiembetsmennenes Landsforening

Politiets fellesforbund

Riksadvokaten

Statsadvokatenes forening

Utenriksdepartementet

Norges Ishockeyforbund

Norges Skiforbund

Gunnar Eide Concerts AS

Billettservice AS

Ticnet AS

Billettkontoret

Ticket Service AS

Revy & Teaterservice AS

Air Service