Tjenestekjeder i kunnskapssektoren 2019

Rapport fra faggruppen for tjenestekjeder

forenkle og forbedre brukerens møte med offentlige tjenester er en viktig føring for offentlige virksomheter. En målsetting i Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet (Meld. St. 27 (2015–2016), er at offentlige tjenester skal fremstå sammenhengende og helhetlige for brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem. Dette krever at de ulike sektorene samarbeider om å lage løsninger der enkelttjenester settes sammen i tjenestekjeder tilpasset brukernes behov og livssituasjoner. Disse føringene videreføres også i digitaliseringsstrategien for offentlig sektor – Én digital offentlig sektor, der arbeidet med sammenhengende tjenester innenfor noen utvalgte livshendelser skal prioriteres i perioden 2019-2025.

Denne rapporten handler om forslag til tjenestekjeder i kunnskapssektoren og er utarbeidet av faggruppen for tjenestekjeder september 2019.

Les rapporten.