To nye avdelinger opprettet i Kommunal- og regionaldepartementet

15. juni 2001 ble det opprettet to nye avdelinger i Kommunal- og regionaldepartementet. De nye avdelingene er Same- og minoritetspolitisk avdeling og Innvandringsavdelingen.

Til samarbeidspartnere

Deres ref

Vår ref

Dato

01/3434 BRY

15.06.2001

To nye avdelinger opprettet i Kommunal- og regionaldepartementet

15. juni 2001 ble det opprettet to nye avdelinger i Kommunal- og regionaldepartementet. De nye avdelingene er Same- og minoritetspolitisk avdeling og Innvandringsavdelingen. De nye avdelingene overtar arbeidsoppgaver som tidligere lå til Same-, minoritets- og utlendingsavdelingen.

Same- og minoritetspolitisk avdeling

Same- og minoritetspolitisk avdeling har det overordnede ansvaret for å utvikle og samordne statens politikk i forhold til den samiske befolkning og de nasjonale minoritetene.

Avdelingen har ansvar for samordning av statens samepolitikk, som innebærer å legge forholdene til rette for at samene kan videreutvikle og styrke sin egen kultur, sitt eget språk, og sitt eget nærings- og samfunnsliv. Det er avdelingens ansvar å være med på å utvikle internasjonal urfolkspolitikk, og samordne samiske spørsmål på nordisk nivå.

Avdelingen har ansvaret for å samordne departementenes kontakt med Sametinget.

Avdelingen skal også medvirke til utvikling og samordning av statlig politikk i forhold til nasjonale minoriteter, det vil si grupper med langvarig tilknyting til Norge, som jøder, kvener, rom (sigøynere), romanifolket (taterne/de reisende) og skogfinner. Avdelingen forvalter grunnstøtte og prosjektstøtte til organisasjoner med basis i disse gruppene.

Same- og minoritetspolitisk avdeling ledes av ekspedisjonssjef Fred-Olav Sørensen.

Innvandringsavdelingen

Innvandringsavdelingen har det overordnede ansvaret for å utvikle og samordne flyktning-, innvandrings- og integreringspolitikken.

Avdelingen har ansvar for regelverket som gir beskyttelse til asylsøkere og flyktninger, for mottak og bosetting av de samme gruppene, og for å legge til rette for at de eventuelt kan vende tilbake til hjemlandet. I tillegg har avdelingen et ansvar for den årlige kvoten med overføringsflyktninger som blir tatt ut i samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Avdelingen har ansvar for utlendingsloven og statsborgerloven, og har det overordnede ansvaret for arbeidet til politiet og utenriksstasjonene på utlendingsområdet. Blant annet har avdelingen ansvar for regler for inn- og utreise til Norge (grensekontroll) og spørsmål om ulovlig innvandring og menneskesmugling.

Avdelingen har ansvar for Schengen- og EU-spørsmål, blant annet visumpolitikk, yttergrensekontroll og Dublinkonvensjonen om hvilket land som har plikt til å behandle en søknad om asyl.

Dessuten behandler Innvandringsavdelingen klager på avslag gitt av Utlendingsdirektoratet på søknad om norsk statsborgerskap.

Avdelingen skal medvirke til at nyankomne innvandrere får mulighet til å kvalifisere seg til arbeid. Videre skal forholdene legges til rette for integrering slik at alle får mulighet til å delta i det norske samfunnet på like vilkår.

Avdelingen skal koordinere og utvikle regjeringens arbeid mot rasisme og diskriminering, og har blant annet ansvar for å utarbeide forslag til en ny lov mot etnisk diskriminering. Avdelingen har også ansvar for oppfølging av regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering.

Avdelingen har ansvar for departementets kontakt med og oppfølging av Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE), Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM) og Senter mot etnisk diskriminering (SMED).

Innvandringsavdelingen ledes av ekspedisjonssjef Thor Arne Aass.

Med hilsen

Ulf Sand
departementsråd