Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tøkje Consulting AS

 

Innledning

Vi viser til søknad datert 12. april 2012. Søknaden gjelder dispensasjon fra kravet om bosted i aksjeloven § 6-11 for daglig leder og enestyre Joar Tøkje i Tøkje Consulting AS. Vi viser til også til søknad om hastebehandling av saken mottatt i departementet 13. april 2012 og telefonsamtale mellom Elisabeth Berger og Joar Tøkje.

Departementet har kommet til at søknaden innvilges. Dispensasjonen gis meden tidsbegrensning på to år. Den nærmere begrunnelsen og vedtaket følger nedenfor.

Søknaden

Selskapet søker om at eneeier Joar Tøkje som er norsk statsborger bosatt på Filippinene kan være daglig leder og enestyre i Tøkje Consulting AS. Varamedlemmet Nils Roar Tøkje er norsk statsborger bosatt i Norge.

Tøkje Consulting AS er et nystiftet aksjeselskap og skal drives av Joar Tøkje. Planen er at det norske aksjeselskapet skal drive med salgsvirksomhet i Norge og kjøpe tjenester fra Filippinene. På Filippinene utvikles det softwareløsninger for sikkerhetssystemer. Det opplyses at bankforbindelsen krever etablering av et norskregistrert aksjeselskap. Videre er det opplyst at Tøkje på grunn av sin situasjon med arbeidsavklaringspenger gjennom NAV, har behov for å få registrert aksjeselskapet.

Tøkje Consulting AS kan nås på telefon, per post og på epost. Selskapets post følges opp av styrets varamedlem i Norge. Tøkje opplyser at han vil oppholde seg både i Norge og på Filippinene med omtrent fem uker hvert sted. For øvrig er det opplyst at det nystiftede selskapet ikke har noen utestående krav mot seg. 

Det rettslige grunnlaget

I henhold til lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 6-11 første ledd første punktum skal daglig leder og minst halvdelen av styrets medlemmer være bosatt her i riket, med mindre Kongen gjør unntak i det enkelte tilfellet. Første punktum gjelder ikke statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen, når de er bosatt i en slik stat, jf. andre punktum.

Bakgrunnen for bostedskravet er hensynet til tilgjengelighet og jurisdiksjon for selskapets ledelse. Tilgjengelighet og jurisdiksjon er blant annet viktig for myndigheter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet.

Kongens myndighet til å gjøre unntak fra kravet til bosted i aksjeloven § 6-11 er i kgl. res. 17. juli 1998 nr. 619 delegert til Nærings- og handelsdepartementet.

Nærings- og handelsdepartementet har en lang og innarbeidet dispensasjonspraksis i slike saker. Som hovedregel blir det gitt dispensasjon fra bostedskravet for enten daglig leder eller for styret. Som utgangspunkt må en av disse oppfylle lovens krav. I enkelte saker er det gitt dispensasjon for både daglig leder og enestyre.

Departementets vurdering

Det søkes om dispensasjon fra aksjeloven § 6-11 for at daglig leder og enestyre i Tøkje Consulting AS kan være bosatt på Filippinene. Begrunnelsen for søknaden er at Tøkje skal drive utvikling av programvare på Filippinene fordi det der er aktuell fagkompetanse og et rimelig kostnadsnivå.  

I departementets veileder til dispensasjonssøknader etter aksjeloven fremgår det at:

”I noen saker har vi imidlertid gitt dispensasjon for styret selv om det ikke er ansatt noen daglig leder (også enestyre). For små selskap med liten virksomhet har det også blitt gitt dispensasjon for både daglig leder og styret. Momenter ved en slik vurdering vil være størrelsen på selskapet, hvor omfattende driften er, om norsk dom kan gjøres gjeldende i bostedslandet, om det finnes advokat eller annen kontaktperson i Norge som kan ivareta selskapets interesser overfor norske myndigheter og om forholdet er midlertidig. I enkelte tilfeller vil det også være relevant om det er tegnet ansvarsforsikring for styret.”

Med den styresammensetningen det søkes om dispensasjon for, vil daglig leder og eneste styremedlem i selskapet ikke oppfylle lovens krav. Varamedlemmet oppfyller imidlertid lovens krav og vil være tilgjengelig i Norge. Tøkje vil jevnlig være i Norge opptil 6 ganger årlig og vil i den forbindelse være tilgjengelig for kunder, norske myndigheter og eventuelle andre interessenter. Selskapet har foreløpig liten virksomhet i Norge, og dette taler for at behovet for tilstedeværelse i Norge ikke er stort. Varamedlemmet til styret er dessuten tilgjengelig i Norge. Etter en samlet vurdering har departementet kommet til at tilgjengelighetshensynet anses som oppfylt i denne saken.

Et annet hensyn bak aksjeloven § 6-11 er jurisdiksjonshensynet, som skal ivareta at man kan stille selskapets ledelse til rettslig ansvar for handlinger knyttet til deres rolle i selskapet. Spørsmålet er om jurisdiksjonshensynet taler for å gi dispensasjon. Norsk domstolsavgjørelse kan ikke automatisk gjøres gjeldende på Filippinene, da Norge og Filippinene ikke har noen avtale om gjensidig anerkjennelse av dommer. Dersom selskapet eventuelt skal stilles til ansvar etter aksjeloven eller annen lovgivning, må derfor sak føres for en domstol på Filippinene. Departementet legger vekt på at selskapet ikke har noen aktuelle krav rettet mot seg, og at selskapets virksomhet vil ha et begrenset omfang i de første årene. Etter departementets vurdering anses jurisdiksjonshensynet med dette som tilstrekkelig ivaretatt i denne saken.

Etter departementets vurdering er tilgjengelighetshensynet og jurisdiksjonshensynet tilstrekkelig ivaretatt i denne saken. Departementet finner det imidlertid nødvendig å tidsbegrense dispensasjonen til to år. Departementet kan med dette gjøre en fornyet vurdering av tilknytningshensynet og jurisdiksjonshensynet sett i sammenheng med utviklingen i selskapets virksomhet i Norge.

Vedtak

Nærings- og handelsdepartementet gir med dette dispensasjon fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 6-11 første ledd, jf. kgl. res.
17. juli 1998 nr. 619. Selskapet Tøkje Consulting AS kan ha Joar Tøkje som daglig leder og enestyre slik det fremgår av søknaden datert 12. april 2012.

Dispensasjonen tidsbegrenses til to år fra vedtakets dato. Ved eventuelle endringer i styresammensetningen må det søkes om ny dispensasjon dersom styret fremdeles ikke oppfyller kravet om bosted i § 6-11.

Nærings- og handelsdepartementet gjør for ordens skyld oppmerksom på at vi rutinemessig publiserer alle vedtak på departementets nettside www.regjeringen.no/nhd. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen fjorten dager fra brevets dato.