Tolkningsuttalelser 2003

Prinsipputtalelser og fortolkninger fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Tolkningsuttalelser 2003

09.12.2003 § 4-2 Arkivering av henlagte meldinger

04.12.2003 § 6-4 Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

02.12.2003 § 6-5, § 6-6 og § 9-4 Kompetanse og økonomisk ansvar ved plassering i private barneverninstitusjoner

12.11.2003 § 6-10 Spørsmål vedrørende politiattest

04.11.2003 § 8-3 Fylkesmannens behandling av tvistesaker etter barnevernloven § 8-3

14.10.2003 § 4-22 Vedrørende fosterhjemsplassering av barn i utlandet

14.10.2003 § 9-5 og § 4-4 Vedr. egenandel for kommunens betaling for barn og unge i fylkeskommunale tiltak

14.10.2003 § 4-22 Fosterhjemsavtalens karakter i forbindelse med ankebehandling av vedtak om omsorgsovertakelse

16.09.2003 § 5-9 Vedtak om bruk av tvang i barneverninstitusjoner

16.09.2003 §9-4 og § 1-3 Økonomisk ansvar for barn som forblir på institusjon etter fylte 18 år

05.09.2003 § 7-1 Vedr. private parts adgang til å klage fylkesnemdas vedtak inn for tingretten

07.07.2003 § 4-22 Ansvar for opplæring av tilsynsførere

01.07.2003 § 1-3 Tiltak for ungdom over 18 år

04.06.2003 § 4-19, § 4-18 og § 5-9 Barnevernstjenestens adgang til å regulere telefon- og brevkontakt mellom barn og foreldre, samt å pålegge tilsyn under samvær

30.05.2003 § 4-22 Barnetrygd for barn i fosterhjem

21.05.2003 § 8-1 Spørsmål angående barnevernet m.m

09.05.2003 § 4-19 Henvendelse om samvær etter barnevernloven

01.04.2003 § 2-1, § 3-1 og § 7-3 Kommunen og folkevalgt organs oppgaver i barnevernsaker

20.03.2003 § 4-24 Beregning av lengstetiden ved forutgående tvangsplassering etter midlertidig vedtak

10.03.2003 § 9-5 Vedrørende kommunal egenbetaling for opphold på mødrehjem

25.02.2003 § 2-3 Vedrørende Fylkesmannens vurdering i en konkret barnevernsak

18.02.2003 §4-24 og § 4-26 Plasseringsvedtak etter barnevernloven § 4-24, 4-26

04.02.2003 § 4-19 Regulering av samvær i saker der barneverntjenesten har plassert barnet etter barneloven § 37 femte ledd

31.01.2003 § 4-26 Ungdom over 18 år

24.01.2003 § 9-1 Vedrørende utgifter til skolebøker for barn i barneverninstitusjoner

17.01.2003 § 4-18 Barnevernets kompetanse til å utøve partsrettigheter etter sosialtjenesteloven uten at omsorgsansvaret er overført fra foreldrene til barnevernet

16.01.2003 § 2-1, § 4-6 og § 4-25 Spørsmål om barneverntjenesten kan ha beredskap utenfor kontortiden uten å ha leder eller stedfortreder tilgjengelig

09.01.2003 § 4-3 Vedr. bruk av IQ-tester i barnevernsaker

06.01.2003 § 5-9 Vedr. spørsmål om urinprøvetaking for myndige ungdommer

02.01.2003 - Diverse Barnevernets arbeid med saker om samvær der det kan ha blitt begått seksuelle overgrep mot barn

02.01.2003 § 4-22 Fosterforeldres arbeidsrettslige stilling og deres sosiale rettigheter