Torvik Bilverksted AS

Vi viser til klage datert 28. april 2014 fra Svein Mæland på vegne av Torvik Bilverksted AS, som er oversendt fra Foretaksregisteret til Nærings- og fiskeridepartementet i brev den 6. mai 2014. Klagen gjelder vedtak fattet av Foretaksregisteret 28. april 2014 om å nekte å registrere melding om fravalg av revisjon for Torvik Bilverksted AS. Vi beklager den lange saks­behandlingstiden og eventuelle ulemper dette har medført.

Nærings- og fiskeridepartementet er kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere vurderingen og vedtaket følger nedenfor.

Om saken
Foretaksregisteret mottok 23. april 2014 elektronisk melding fra Torvik Bilverksted AS om fravalg av revisjon av årsregnskap. Vedlagt meldingen var protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i selskapet 9. desember 2013 og protokoll fra styremøte i selskapet 10. desember 2013.

Av generalforsamlingsprotokollen fremgår det:
”3. Endring av revisor. Firmaet besluttet å gi styret fullmakt til å fravike å benytte revisor for 2013 regnskapet. Omsetningen ville klart blitt under kr. 5 millioner for 2013. Når omsetningen overstiger kravet vil firmaet på nytt benytte revisor.”

Av styremøteprotokollen fremgår:
”Det forelå en sak til behandling:

Fravikelse av revisor for 2013 og frem til lovens bestemmelser gjør bruk av revisor nødvendig.

Styret var enstemmig i å fravike ordningen fra og med 2013 regnskapet.” 

Foretaksregisteret nektet å registrere meldingen. Foretaksregisteret begrunnet nektingsvedtaket med at meldingen var innsendt etter fristen 31. desember 2013 for å registrere fravalg av revisjon for regnskapsåret 2013. 

Klagers beskrivelse av saksforholdet
Klager gjør gjeldende at meldingen om fravalg av revisjon ble sendt inn 10. desember 2013, og at de sendte inn de dokumentene som de fikk oppgitt som krav fra Brønnøysundregistrene, herunder samordnet registermelding, generalforsamlingsprotokoll og protokoll fra styremøte. Klager skriver at da de i 2014 sendte inn årsregnskapet for 2013 la de for ordens skyld ved nevnte protokoller på nytt. Klager sier at han hadde bedt registeret ta kontakt ved eventuelle mangler ved meldingen.

Foretaksregisterets behandling av meldingen
Foretaksregisteret fremholder at de ikke har mottatt noen melding fra Torvik Bilverksted om fravalg av revisjon i desember 2013. Foretaksregisteret skriver at den eneste meldingen de mottok for dette foretaket i desember 2013 var en elektronisk melding om tildeling av signatur. Den meldingen ble mottatt i Foretaksregisteret 11. desember 2013 og ble registrert 14. desember 2013. 

Foretaksregisteret skriver at meldingen om fravalg om revisjon er laget 23. april 2014 klokken 17:10:26 og signert 23. april klokken 17:26:18. Foretaksregisteret fastholder at siden meldin­gen om fravalg av revisjon ikke innkom til registeret i 2013, kan beslutningen om dette ikke gis virkning for regnskapsåret 2013. Det betyr at årsregnskapet for 2013 må revideres.

Foretaksregisteret skriver avslutningsvis i brevet til departementet 6. mai 2014 at det ikke er mulig å benytte fullmakten gitt i generalforsamlingen 9. desember 2013 til å melde fravalg av revisjon for regnskapsåret 2014 eller senere, fordi fullmakten uttrykkelig er gitt for regnskapsåret 2013. Dersom selskapet i 2014 eller senere ønsker å beslutte slikt fravalg, må det ifølge Foretaksregisteret holdes både ny generalforsamling hvor det gis fullmakt til styret og ett nytt styremøte hvor fullmakten blir benyttet. 

Rettslig grunnlag
Foretaksregisteret skal prøve om det som kommer inn til registrering, og grunnlaget for det er i samsvar med lov og er blitt til i samsvar med lov, jf. foretaksregisterloven § 5-1. Grunnlaget for kontrollen er de innsendte dokumenter og andre opplysninger som finnes hos registerføreren, og kan derfor karakteriseres som en formalkontroll. Er meldingen kontrollert og funnet i orden, skal meldingen registreres, jf. foretaksregisterloven § 6-1. Dersom vilkårene ikke er oppfylt, skal registrering nektes, jf. foretaksregisterloven §§ 6-1 og 5-2.

I utgangspunktet er aksjeselskaper revisjonspliktige etter revisorloven § 2-1, jf. regnskapsloven § 1-2. Grunnlaget for fravalg av revisor følger av revisorloven § 2-1 (3), som slår fast at for aksjeselskaper gjelder ikke revisjonsplikten dersom det er truffet beslutning om dette i medhold av fullmakt som nevnt i aksjeloven § 7-6. Det følger av aksjeloven § 7-6 (1) at generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring kan gi styret fullmakt til å treffe beslutning om at selskapets årsregnskap ikke skal revideres etter revisorloven dersom bestemte vilkår er oppfylt. Etter aksjeloven § 7-6 (6) får beslutning om fravalg av revisjon ikke virkning før den er registrert i Foretaksregisteret. Loven åpner ikke for fristutsettelse. I samsvar med dette ble det i brev fra Finansdepartementet til Den norske Revisorforening 4. november 2011 fastslått at beslutning om fravalg av revisjon måtte være registrert innen 31. desember 2011 dersom den skal ha virkning for årsregnskap for regnskapsåret 2011. Tilsvarende gjelder for hvert regnskapsår fremover. Det betyr at dersom fravalg av revisjon skal kunne gjelde for regnskapsåret 2013, må beslutningen være registrert i Foretaksregisteret senest 31. desember 2013.

Brønnøysundregistrene har på sine hjemmesider på Internett orientert om hvilke krav som stilles til meldinger om fravalg av revisjon, om hvilke dokumenter som må vedlegges slike meldinger, og om hvilke frister som måtte overholdes for å være sikker på at på at meldingen skulle bli behandlet og registrert innen årsskiftet. Videre har Brønnøysundregistrene hvert år siden lovendringen trådte i kraft publisert nyhetssaker med påminnelse om fremgangsmåte og frist for innsending av melding om fravalg av revisjon. Dette ble også gjort høsten 2013. I nyhetssak på Brønnøysundregistrenes nettsider 9. september 2013 ble det opplyst at meldinger på papirblankett som kommer til Foretaksregisteret etter 30. november kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av 2013.

Vi anser på denne bakgrunn at det har vært gitt nok informasjon om reglene til at foretak har kunnet innrette seg og få sendt inn melding i tide.

Departementets vurdering
Problemstillingen i denne saken er om Torvik Bilverksted AS kan få registrert fravalg av revisjon for årsregnskapet 2013 i Foretaksregisteret. Ettersom loven ikke åpner for fristutsettelse, blir spørsmålet om meldingen til Foretaksregisteret er innkommet tidsnok eller for sent for å kunne bli registrert innen fristen 31. desember 2013.

Departementet har vurdert opplysningene som er sendt til Foretaksregisteret i forbindelse med registreringen og i forbindelse med Foretaksregisterets klagebehandling. Klager anfører at selskapet sendte inn melding om fravalg av revisjon med nødvendige vedlegg til Foretaksregisteret 10. desember 2013. I e-post av 3. oktober 2014 oppfordret departementet klager til å sende inn dokumentasjon på at en slik melding faktisk ble sendt på det tidspunktet klager hevder. I e-post av samme dato sendte klager kopi av samordnet registermelding som er datert 10. desember 2013 med tilhørende vedlegg. I brev til departementet, også datert 3. oktober 2014, gjør klager gjeldende at på grunn av tidsnød ble meldingen med vedlegg sendt på papir­blankett per post. Klager anfører her at bakgrunnen for at meldingen kom inn for sent dermed måtte være at posten til Brønnøysundregistrene ikke har kommet vel frem, eller at posten ble feilsortert.

Departementet vil bemerke at Brønnøysundregistrene har gode rutiner for postmottak. Registrene mottar flere tusen brev i året, og brev blir svært sjelden borte i posten. Eventuelle feil hos Posten er videre ikke noe Brønnøysundregistrene kan stå ansvarlig for. Klagers påstand om at posten er kommet bort, er derfor vanskelig å vektlegge. Likebehandlingshensyn tilsier også at det vil være urimelig å åpne for at påstand om feil i postgangen som ikke kan verifiseres, skal kunne føre til en revurdering av registreringsnektelsen.

Det er først av den elektroniske meldingen som ble sendt inn 23. april 2014 at det fremgår at foretakets årsregnskaper ikke skal revideres. Klager hevder at han for ordens skyld la inn protokollene på nytt når han i 2014 skulle registrere regnskapet for 2013. Departementet har imidlertid ikke mottatt dokumentasjon på at melding var sendt inn tidligere enn 23. april 2014.

Departementet har forståelse for at klager, som representerer et lite aksjeselskap, kunne ønske seg et mindre formalistisk system for meldinger til Brønnøysundregistrene. På den annen side har registrene en stor saksmengde. I 2013 behandlet Foretaksregisteret over 352 000 meldinger. Saksbehandlingen er derfor i størst mulig grad automatisert.

De fleste som velger organisasjonsformen aksjeselskap, gjør det for at eier (aksjonær) ikke skal ha personlig ansvar for selskapets forpliktelser, noe eier vil ha ved valg av organisasjonsformen enkeltpersonforetak. Eierne av et aksjeselskap har i utgangspunktet bare mulighet til å tape aksjekapitalen. På grunn av ansvarsbegrensningen er det flere formaliteter knyttet til aksjeselskaper enn andre organisasjonsformer.

Reglene for hva en melding til Brønnøysundregistrene skal inneholde og når meldte opplysninger må være registrert for å få virkning, er nedfelt i lov. Saksbehandlerne i Brønnøysundregistrene må dermed legge disse reglene til grunn. Det er lite rom for utøvelse av skjønn ved dette regelverket.

Departementet er etter dette kommet til at meldingen om fravalg av revisjon er innkommet for sent til registrering innen fristen 31. desember 2013.

Vi gjør i likhet med  Brønnøysundregistrene oppmerksom på at det ikke er mulig å benytte fullmakten gitt i generalforsamlingen 9. desember 2013 til å melde fravalg av revisjon for regnskapsåret 2014 eller senere. Dette skyldes at fullmakten uttrykkelig er gitt for regnskapsåret 2013. Dersom selskapet i 2014 eller senere ønsker å beslutte slikt fravalg, må det holdes både ny generalforsamling hvor det gis fullmakt til styret og ett nytt styremøte i etterkant hvor fullmakten blir benyttet.

Vedtak
I medhold av lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 9-1, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34, fatter departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Foretaksregisterets nektingsvedtak av 28. april 2014 opprettholdes. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på www.nfd.dep.no. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.