Toyota Logistics Services Norway AS

Vi viser til søknad av 26. februar 2015 om unntak fra kravet til bosted i aksjeloven § 6-11 for styret i Toyota Logistics Services Norway AS org. nr. 984 296 681. Vi viser også til unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 datert 4. mars 2013.

Nærings- og fiskeridepartementet innvilger søknaden. Vedtaket er i tråd med departementets praksis. Den nærmere begrunnelsen og vedtaket følger nedenfor.

Om søknaden
Toyota Logistics Services Norway AS søker om unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 for styret i selskapet. Toyota Logistics Services Norway AS er et heleid datterselskap av Toyota Motor Europe NV/SA som er hovedkontor for salg og markeds­føring i Europa for det japanske Toyota-konsernet.  

Selskapet henviser til tilsvarende unntak fra aksjeloven som ble gitt av departementet i 2013, og skriver at det er den samme bakgrunnen for ønsket om dispensasjon denne gangen. Søknaden gjelder Karl Hermann Schlicht, styreleder, kanadisk statsborger bosatt i Belgia som er sittende styreleder. Nytt varamedlem er Takao Gonno, japansk statsborger bosatt i Belgia. Selskapet begrunner søknaden med at det skjer personalendringer i Toyota-konsernet som krever endringer. De aktuelle medlemmene til styret er valgt fordi Toyota ønsker å benytte den samme styresammensetningen i de ulike selskapene som driver med logistikk. Dette er blant annet et middel for å videreformidle ”best pactices” og effektivisere drift.

Selskapets daglige leder oppfyller bostedskravene i aksjeloven § 6-11.

Rettslig grunnlag
Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd første punktum stiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt her i riket. Dette kravet er begrunnet i jurisdiksjonsbetraktninger, da personer som er bosatt i riket, kan saksøkes her og er underlagt norsk tvangsmyndighet. Gjennom kongelig resolusjon av 17. juli 1998 nr. 619 er Nærings- og fiskeridepartementet tildelt myndighet til å gjøre unntak fra bostedskravet i det enkelte tilfelle.

Kravet om bosted her i riket gjelder ikke for statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat, jf. allmennaksjeloven § 6-11 første ledd andre punktum. Dette unntaket er begrunnet ut fra EØS-avtalens ikke-diskrimineringsprinsipper. Luganokonven­sjonen (2007) er en avtale om gjensidig anerkjennelse av dommer. Partene i konvensjonen er blant annet EU og EFTA-statene. 

I vurderingen av dispensasjonssøknadene legger departementet vekt på tilgjengelig­heten til selskapets ledelse og om norske domstoler har jurisdiksjon i det aktuelle landet. Tilgjengelig­het og jurisdiksjon er viktig for myndig­heter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet. Som hovedregel blir det bare gjort unntak fra bostedskravet for enten daglig leder eller styret.

Departementets vurdering
Styreleder og varamedlem er henholdsvis kanadisk og japansk statsborger. Det er derfor nødvendig med unntak fra bostedskravet selv om begge er bosatt i EØS-staten Belgia. Det er derfor søkt om unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 første ledd.

Når det gjelder hensynet til jurisdiksjon, viser departementet til at en norsk dom vil kunne gjøres gjeldende i Belgia. En eventuell ansvarssak vil også kunne rettes mot daglig leder. Jurisdiksjonshensynet anses derfor for å være ivaretatt.

Tilgjengelighet til selskapets ledelse er viktig både for praktiske formål og for muligheten til å utøve jurisdiksjon. I vurderingen av dette har departementet lagt vekt på at selskapet har hovedkontor og daglig leder i Norge. På denne bakgrunn vurderer departementet at hensynet til tilgjengelighet for myndigheter, kreditorer og andre som må forholde seg til selskapet, er tilstrekkelig ivaretatt.

Departementet er kommet til at vilkårene for å kunne gjøre unntak fra bostedskravet for styret i aksjeloven § 6-11 første ledd er oppfylt. Et unntak er i tråd med departementets praksis.

Vedtak
Nærings- og fiskeridepartementet innvilger søknaden om unntak fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd, jf. kgl. res. av 17. juli 1998 nr. 619.

Selskapet Toyota Logistics Services Norway AS, org. nr. 984 296 681 kan ha et styre bestående av Karl Hermann Schlicht, styreleder, og Takao Gonno, varamedlem.

Unntaket gis under forutsetning av at selskapets daglige leder oppfyller kravet om bosted i aksjeloven § 6-11. Ved eventuelle endringer i styresammensetningen må det søkes om ny dispensasjon dersom styret fremdeles ikke oppfyller kravet om bosted i aksjeloven § 6-11.

Søknaden er innvilget, men vi gjør likevel oppmerksom på at vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28-32. Klagefristen er tre uker, og klagen sendes til Nærings- og fiskeridepartementet, jf. forvaltningsloven § 32 første ledd. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mulig å klage til Sivilombudsmannen hvis en klage er avgjort av Kongen i statsråd.

Vi publiserer alle våre vedtak på departementets nettside www.nfd.dep.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.