Trafikkopplæring i skoleverket - forslag fra arbeidsgruppe - høring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.10.2003

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

00/2583

19.09.03

Samferdselsdepartementet nedsatte i oktober 2002 en arbeidsgruppe som skulle se på trafikkopplæringen i skoleverket og komme med forslag til konkrete endringer. Vedlagt følger arbeidsgruppens rapport Trafikkopplæring – vegen til trafikkforståelse.

Arbeidsgruppen har vært ledet av Samferdselsdepartementet med representanter fra Politidirektoratet, Skoleetaten i Oslo kommune, Læringssenteret, Trygg Trafikk og Vegdirektoratet.

Arbeidsgruppen har kortfattet gjennomgått trafikkopplæringens historie i skoleverket. Videre har arbeidsgruppen kartlagt og gjennomgått dagens trafikkopplæring i barnehager og skoler. Arbeidsgruppen mener i hovedsak at trafikkopplæringen ikke har tilstrekkelig kontinuitet, og derfor i for liten grad er egnet som medium for å utvikle gode holdninger knyttet til trafikk blant barn og ungdom.

For å bedre trafikkopplæringen i skoleverket har arbeidsgruppen presentert en rekke forslag til anbefalinger. Blant disse er anbefalinger om at trafikkopplæring og trafikksikkerhet omtales og behandles både i sentrale og lokale planverk. Det må videre sikres lett tilgang for lærere til materiell og ideer til trafikkopplæring, herunder også en styrking av ordningen med en trafikkansvarlig lærer på hver skole. Tettere kontakt mellom barnehage, skole og hjem anses av arbeidsgruppen som viktig for å finne løsninger og skape arenaer som sikrer at barna får nødvendig hjelp og trafikkopplæring.

På lengre sikt er det også av betydning at kommende førskolelærere og lærere har fått kunnskap om temaet gjennom utdanningen. Skolenes utfordringer knyttet til å se trafikkopplæring som en del av sitt HMS-arbeid blir påpekt sammen med en anbefaling om at skolene innlemmer krav til sikker transport i sine internkontrollrutiner.

For å sikre at rapportens anbefalinger blir fulgt opp på en tilfredsstillende måte, blir det vurdert som hensiktsmessig å opprette et råd bestående av de sentrale instansene på dette området.

Vi ber om høringsinstansenes merknader knyttet til arbeidsgruppens anbefalinger, herunder også høringsinstansenes vurderinger av kostnadene ved de tiltak som er skissert.

Vi ber om at eventuelle merknader er Samferdselsdepartementet i hende senest 19. desember 2003.

Med hilsen

John Arild Jenssen e.f.

Thomas Ruud Sollienn

Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund
Barne- og familiedepartementet
Buskerud fylkeskommune
Elevorganisasjonen
Finansdepartementet
Finnmark fylkeskommune
Foreldreutvalget for grunnskolen
Hedmark fylkeskommune
Helsedepartementet
Hordaland fylkeskommune
Justisdepartementet
KNA
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunenes Sentralforbund
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Læringssenteret
Møre- og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norges Automobil Forbund
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune
Politidirektoratet
Rogaland fylkeskommune
Skolenes landsforbund
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sosialdepartementet
Statens vegvesen
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Trafikkforum
Troms fylkeskommune
Trygg Trafikk
Utdanningsforbundet
Utdannings- og forskningsdepartementet
Vestfold fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Østfold fylkeskommune