Trønderbas AS

Vi viser til brev datert 2. juli 2014 der det bes om en avklaring av hvorvidt refinansiering av eksisterende oppkjøpslån rammes av reglene i aksjeloven § 8-10.

Departementet har kommet til at den beskrevne refinansieringen ikke rammes av begrensning­ene i aksjeloven § 8-10 første ledd. Departementet anser dermed at det ikke er behov for unntak fra aksjeloven § 8-10 første ledd. Den nærmere begrunnelsen følger nedenfor.

Bakgrunn

15. juni 2012 innvilget Nærings- og handelsdepartementet dispensasjon fra aksjeloven § 8-10 slik at Trønderbas AS kunne stille sikkerhet med pant i fiskefartøyet, i driftstilbehøret og sine aksjer i Trønderkari AS i forbindelse med erverv av aksjene i selskapet. Aksjeervervet var en del av et generasjonsskifte i Ivan Ulsund Rederi AS. 

Selskapet skriver i sitt brev 2.7.2014 at oppkjøpsgjelden fra 2012 nå skal refinansieres. Samtidig er det ønske om at Trønderbas AS (målselskapet) erstatter Ivan Ulsund Rederi AS (kjøperselskapet) som lånedebitor. Søker skriver at dette vil kunne innebære  besparelser i konsernets finanskostnader fordi Trønderbas AS vil oppnå bedre kreditt­vurdering og dermed få bedre lånebetingelser i en eventuell refinansieringssøknad.

Søker skriver at sikkerhetene for det refinansierte lånet vil være de samme som det ble gitt dispensasjon for i departementets brev i 2012 (ref. 201201141-7).

Rettslig grunnlag

Aksjeloven § 8-10 første ledd første setning lyder: Selskapet kan stille midler til rådighet eller gi kreditt eller stille sikkerhet i forbindelse med en tredjepersons erverv av aksjer eller rett til erverv av aksjer i selskapet eller selskapets morselskap innenfor rammen av de midler selskapet kan benytte til utdeling av utbytte etter § 8-1.

Om uttrykket ”i forbindelse med” heter det i Ot.prp. nr. 23 (1996-97) på side 48: ”Formuleringen innebærer at det må foretas en konkret vurdering i det enkelte tilfellet av om aksjeervervet og den finansielle bistanden skjer i sammenheng, eller om det er tale om helt adskilte disposisjoner. Ved denne vurderingen vil også formålet med disposisjonene være av vesentlig betydning. Departementet legger til grunn at man ved formuleringen også unngår urimelige følger for banker og andre finansinstitusjoners ordinære kredittvirksomhet.”

Videre heter det i Ot.prp. nr. 23 (1996-97) på side 155: ”Vurderingstemaet må særlig være hvorvidt det foreligger disposisjoner som er foretatt i sammenheng, og med sikte på å etablere en situasjon som i lys av formålene med bestemmelsen her ikke kan anses ønskelig. Tilfeller som ikke rammes av bestemmelsen, vil være der det ikke foreligger noen slik sammenheng, men i stedet enkeltstående disposisjoner som hver for seg er forretningsmessig begrunnet.”

Aksjelovutvalget foreslo i NOU 1996 nr. 3 Ny aksjelovgivning et generelt forbud mot refinansiering mv. i to år etter aksjeervervet. Justisdepartementet fant det ikke påkrevet med et generelt forbud, og viste til at hovedformålet med å forby etterfølgende finansiell bistand vil være å hindre omgåelser av det primære målet for forbudet: Å hindre finansiering som direkte tar sikte på erverv av aksjer. Justisdepartementet kom til at formuleringen ”i forbindelse med ervervet” i seg selv innebar en tilfredsstillende grensedragning. Justisdepartementet viste til at det ikke vil være tvilsomt at finansiell bistand som er ytet etter aksjeervervet, etter omstendighetene kan anses å være ytet ”i forbindelse med” ervervet 

Selv om det ikke ble satt en generell toårsgrense i loven, har departementet i sin praksis tolket bestemmelsen og forarbeidene slik at to år likevel kan være en indikasjon på tidsaspektet i vurderingen av refinansieringens tilknytning til ervervet. Videre har departementet blant annet lagt vekt på om refinansieringen utelukkende har tilknytning til kjøpesummen for aksjene, eller om refinansieringen har inngått som en del av en større refinansieringsplan med andre formål (for eksempel utbygging/entreprise, sammenslåing/fusjoner o.l. ).

Vurdering

Vurderingstemaet er om refinansieringen skjer i forbindelse med ervervet av aksjene i Trønderbas AS eller om det er tale om tilstrekkelig adskilte disposisjoner.

For å vurdere refinansieringens tilknytning til ervervet har departementet blant annet sett på hva som er formålet med refinansieringen. Det fremgår av søknaden at formålet med refinansieringen er å oppnå bedre lånebetingelser som igjen gir sparte finanskostnader for konsernet. Søker opplyser videre at sikkerhetene for det refinansierte lånet vil være de samme som lå til grunn for låneopptaket i 2012. Den eneste endringen er dermed at lånedebitor endres til et annet selskap i konsernet. Bedre lånevilkår kan bidra til at risikoen ved låneopptaket er mindre enn tidligere.  Refinansieringen må dermed sies å ha et forretnings­messig formål som ikke direkte knytter seg til oppkjøpet, og derfor  ikke skjer i ”i forbindelse med” ervervet av aksjene i Trønderbas AS. 

Refinansieringen skjer drøyt to år etter ervervet av aksjene i Trønderbas AS. Det har altså gått noe mer tid enn den generelle toårsfristen som aksjelovutvalget foreslo, men som ikke ble vedtatt. Tidsaspektet må også vurderes opp mot hva refinansieringen omfatter og hva som er formålet med refinansieringen, jf. vurderingen ovenfor. Etter departementets vurdering trekker tidsaspektet, sett i sammenheng med formålet med refinansieringen, i retning av at refinansieringen ikke skjer i tilknytning til ervervet i denne saken.

Departementet oppfatter refinansieringen i denne saken som forretningsmessig begrunnet. Ut fra hva refinansieringen gjelder, har departementet også kommet til at den ikke er en omgåelse av begrensningene i aksjeloven § 8-10 første ledd.

På denne bakgrunn er departementet kommet til at refinansieringen ikke omfattes av reglene i aksjeloven § 8-10, og at det ikke er behov for dispensasjon fra aksjeloven § 8-10 første ledd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak og relevante brev på departementets nettside www.nfd.dep.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager