Tvist om forståelse av stillingsvernreglene for uoppsigelig tilsatte i videregående opplæring

År 2001, 5. og 14. september, ble det holdt forhandlingsmøte om stillingsvernreglene for uoppsigelig tilsatte i den videregående skolen.

Tvist om forståelse av stillingsvernreglene for uoppsigelig tilsatte i videregående opplæring

 

 

Protokoll

År 2001, 5. og 14. september, ble det holdt forhandlingsmøte om stillingsvernreglene for uoppsigelig tilsatte i den videregående skolen.

Til stede på ett eller begge møter var:

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet :

Ulla Werner
John Røyrvik
Nils Astrup

Lærerforbundet:

Rasmus T. Gjestland
Kirsten Bache Dahl
Jon Olav Bjergene
Roar Bjerknes

Norsk Lærerlag:

Torbjørn Buaas

Skolenes landsforbund:

Stein Grøtting

Norsk Skolelederforbund:

Olav Helge
Roald Beck

Norsk Lektorlag:

Christian Schjoldager
Steinar Lien

Norsk Sykepleierforbund:

Bjørg Ranang

NITO:

Wencke Sartori Eide

Musikernes fellesorganisasjon

Hans Stapnes
Maj-Liss Grynning Mydske

NIF:

Christian Schjoldager

NAFO:

Christian Schjoldager
Steinar Lien

Lærernes Yrkesforbund

Roald Beck

Ulla Werner ledet møtene.

Det har oppstått tvist om forståelse av Særavtale av 25.03.99 og forlik for Arbeidsretten i sak 23/2000.


Organisasjonenes forståelse:

Det følger av særavtale av 25. mars 1999 at for personell i videregående skole som var tilsatt i uoppsigelig stilling da opplæringsloven ble iverksatt, kan arbeidsgiver bare bringe forholdet til opphør ved avskjed i samsvar med arbeidsmiljøloven § 66.

Organisasjonene mener at opphør av en uoppsigelig lærers arbeidsforhold fra arbeidsgivers side er uttømmende regulert av ovennevnte forståelse.

Organisasjonene viser for øvrig til Lærerforbundets brev av 24.07.01 til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.


Departementets forståelse:

Det særavtalen av 25.03.99 sier, er at ved overtallighet kan de uoppsigelige i henhold til avtalen av 25.03.99, ikke sies opp, men har plikt til å gå over i annen stilling.

Etter departementets oppfatning innebærer det at arbeidstakere kan sies opp dersom de nekter å gå over i annen stilling som de etter avtalen er forpliktet til.

Departementet mener at dette var situasjonen også under Rettsvilkårsavtalen.

Forliket i Arbeidsrettens sak 23/2000 av 28.03.01/30.03.01 har ikke endret på dette.

Partene kom ikke til enighet.