U-11/2003 Nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester

Internett: Nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester

U-11/2003
Vår ref: 03/02402
21.10.2003

Landets kommuner
Landets fylkesmenn
Sosial- og helsedirektoratet

En ny nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester trådte i kraft 1. oktober 1996. Konvensjonen med veiledende kommentar ble i 1996 gitt ut i samtlige nordiske land (TemaNord 1996:621).

Nordisk Ministerråd nedsatte i 2000 en arbeidsgruppe som har som oppgave å overvåke gjennomføringen av konvensjonen. Arbeidsgruppen har foreslått å publisere konvensjonen og de veiledende kommentarene på Internett for å øke kunnskapen om konvensjonen.

Nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester med kommentarer, er nå å finne i norsk oversettelse på Hallå Nordens webplass: www.hallonorden.org (velg ”avtaler og regler”, velg ”social”).

Vi gjør oppmerksom på at det er gjort mindre endringer i kommentarene på grunn av endringer i de enkelte lands lovgivning og i EF-regelverket. Det er gitt oversikter over hvilken lovgivning konvensjonen nå omfatter. For Norges del vises til bilag 5.

Med hilsen

Jo Flydal e.f.
avdelingsdirektør

Jorun Nygård
avdelingsdirektør