U-1/2003 Utbygging av Vinmonopolets salgsnett i 2003

Utbygging av Vinmonopolets salgsnett i 2003

U-1/2003
Dato: 14.1.2003

AS Vinmonopolet
Landets kommuner
Landets fylkesmenn
Sosial- og helsedirektoratet
SIRUS

Med hjemmel i alkoholloven kan Sosialdepartementet fastsette antall salgsbevillinger for AS Vinmonopolet i landet som helhet og fastsette fylkesvis fordeling av bevillingene i en landsplan. Etter loven er det videre AS Vinmonopolet som beslutter i hvilke kommuner det vil søke om å etablere utsalg, og det er kommunen som gir bevilling. Det er også kommunen som godkjenner det enkelte utsalgs beliggenhet.

Landsplanen for 1999 – 2002 åpnet for etablering av inntil 70 utsalg. Denne utbyggingen har medført at AS Vinmonopolet i løpet av kort tid vil ha til sammen 182 utsalg (i kraft av inntil 145 salgsbevillinger). Det vises til Rundskriv I-44/2001 om Tilleggsplanen for 20 vinmonopolutsalg i distriktene i 2002, som påregnes avsluttet første halvår 2003.

Gjennomføringen av en økning med 70 nye utsalg de senere år, sammen med omlegging til selvbetjening og utvikling av e-handel har medført en betydelig økonomisk belastning for selskapet. AS Vinmonopolet ønsker å vinne erfaring med virkningene av det store antall nyetableringer en. Sosialdepartementet har bestemt at det ikke skal fastsettes en landsplan for 2003, og at styret gis adgang til å bestemme i hvilke fylker og kommuner det kan søkes om etablering av 10 nye utsalg. Utbyggingen skal baseres på en balanse mellom økonomiske kriterier og ønsket om økt tilgjengelighet. Det forutsettes at utbyggingen også vil basere seg på de kriteriene som har ligget i tidligere landsplaner, herunder alkoholpolitiske hensyn.

Regjeringen har besluttet at etablering av 10 utsalg (innenfor inntil 10 nye salgsbevillinger) skal gjelde 6 ordinære utsalg og 4 testutsalg i tråd med anmodningsvedtak nr. 314 av 14. mai 2002 hvor "Stortinget ber Regjeringen innen utgangen av 2002 utrede muligheter for å etablere driftskonsepter for vinmonopolutsalg med mer begrenset vareutvalg og eventuelt noe begrenset åpningstid for å oppnå entilfredsstillende tilgjengelighet for utkantstrøk." Det forutsettes at AS Vinmonopolet prioriterer etableringen av testutsalg i distriktene og at driftskonseptene evalueres etter ett års drift.

Departementet har allerede i forhold til AS Vinmonopolets utbygging av 20 utsalg i distriktene (Tilleggsplan for 2002 av 4. oktober 2001) understreket at bedret tilgjengelighet i distriktene forutsetter at det må legges stor vekt på å utvikle fleksible driftsløsninger som kan gi kostnadseffektivitet også i områder med tynt befolkningsgrunnlag. Det ble også her pekt på muligheten for å etablere utsalg med kortere åpningstid og/eller begrenset vareutvalg.

Departementet vil komme tilbake til spørsmålet om avvikling av ordningen med landsplan i tilknytning til arbeidet med revisjon av alkoholloven i 2003. Det tas sikte på å sende ut et høringsnotat i løpet av høsten.

Vi gjør særlig oppmerksom på at beslutningen om at AS Vinmonopolets styre skal bestemme den fylkesvise fordelingen av 6 ordinære utsalg og 4 testutsalg i utkantstrøk i 2003, og at selskapet (som tidligere) også bestemmer hvor det vil søke om kommunal bevilling, medfører at alle henvendelser om lokalisering av utsalg må rettes til AS Vinmonopolet som rette vedkommende.

Oslo, den 14. januar 2003

Inger Gran e.f.
avdelingsdirektør

Merethe Rein
rådgiver