U-13/2003 Endringer i lov om sosiale tjenester: Lovfesting av rett til individuell plan og tilpasninger til rusreformen

ENDRINGER I LOV OM SOSIALE TJENESTER: LOVFESTING AV RETT TIL INDIVIDUELL PLAN OG TILPASNINGER TIL RUSREFORMEN

U-13/2003
Vår ref: 03/02847
19.12.2003

Landets kommuner
Landets fylkesmenn
Sosial- og helsedirektoratet
Helsetilsynet

Regjeringen har i Ot.prp. nr. 54 (2002 - 2003) fremmet forslag Om lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (Rusreform II og rett til individuell plan.)

Lovbestemmelsen (ny § 4 - 3a) om rett til individuell plan har slik ordlyd:

Ӥ 4-3a Rett til individuell plan

Den som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan. Planen skal utformes i samarbeid med brukeren, jf. § 8 - 4.

Sosialtjenesten i kommunen skal samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for den det gjelder

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hvem rettigheten gjelder for, og om planens innhold.”

Lovbestemmelsen ble vedtatt ved Stortingets beslutning av 20. november 2003 (jf Innst. O. nr. 4 (2003-2004)), og er sanksjonert ved kronprinsregentens resolusjon av 28. november 2003. Lovendringen trer i kraft 1. januar 2004.

Sosialdepartementet tar sikte på å ha forskriften til bestemmelsen klar så raskt som mulig på nyåret 2004. Sosialdepartementet vil i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet komme tilbake med ytterligere informasjon og veiledning vedrørende bruk av individuell plan i sosialtjenesten.

I samme lovvedtak (jf. Innst. O. nr. 4 (2003-2004) ble det vedtatt endringer i en rekke bestemmelser for nødvendig tilpassing til at ansvaret for rusmiddelinstitusjoner overføres fra fylkeskommunene til de regionale helseforetakene fra 1. januar 2004.

Det vil bli gitt nærmere informasjon om dette.

Med hilsen

Tom Rådahl e.f.
ekspedisjonssjef

Jo Flydal
avdelingsdirektør