U-14/2002

Ikraftsetting av endringer i sosialtjenesteloven om internkontroll og utvidelse av Fylkesmannens tilsyn med tjenester etter kapittel 4 og 6A mv. Statens helsetilsyns ansvar for overordnet faglig tilsyn med sosialtjenesten

Ikraftsetting av endringer i sosialtjenesteloven om internkontroll og utvidelse av Fylkesmannens tilsyn med tjenester etter kapittel 4 og 6A mv.
Statens helsetilsyns ansvar for overordnet faglig tilsyn med sosialtjenesten

U-14/2002
Dato: 20.12.2002

Landets kommuner
Landets Fylkesmenn
Landets fylkesleger
Statens helsetilsyn
Sosial- og helsedirektoratet

Stortinget vedtok ved lov 15. juni 2001 nr. 91 om endringer i lov om sosiale tjenester m.v. å innføre internkontrollplikt for kommunenes virksomhet etter kapittel 4 og 6A og utvide Fylkesmannens tilsyn med disse tjenestene. Det ble også vedtatt en ny § 4-6, som gir adgang til å gi forskrift om krav til innholdet i tjenester etter kapittel 4, og foretatt enkelte andre endringer i loven av teknisk karakter.

Disse endringene settes i kraft 1. januar 2003, jf. kgl. res. 13. desember 2002.

Lovendringene innebærer at:

 • kommunene blir pålagt å føre internkontroll med virksomhet og tjenester etter sosialtjenesteloven kapittel 4 og 6A, jf. ny § 2-1 annet ledd
 • Fylkesmannen har plikt til å føre tilsyn med kommunenes virksomhet etter kapittel 4 og 6A, jf. ny § 2-6 første ledd
 • Fylkesmannen skal føre systemrettet tilsyn (systemrevisjon)
 • det kan gis forskrift om innholdet i tjenester etter kapittel 4, jf. forslag til ny forskrift om kvalitet som ble sendt på høring 14.10.02.

Endringer i forskrift om tilsyn

Ved kgl. res. 13. desember 2002 ble det i tråd med de nye lovbestemmelsene vedtatt endringer i forskrift til sosialtjenesteloven kapittel 3 om tilsyn med institusjoner for omsorg for og behandling av rusmiddelmisbrukere og boliger med heldøgns omsorgstjenester. Endringene går ut på at virkeområdet for forskriften innskrenkes til å gjelde institusjoner for rusmiddelmisbrukere. Disse endringene iverksettes 1. januar 2003. Tilsynet med boliger med heldøgns omsorgstjenester etter sosialtjenesteloven (barneboliger, privat forpleining og aldershjem) reguleres etter dette ikke lenger av denne forskriften, men faller inn under Fylkesmannens ansvar for å føre tilsyn med kommunenes virksomhet etter kapittel 4 og 6A. Tilsynet med institusjoner for omsorg for og behandling av rusmiddelmisbrukere reguleres fortsatt av forskriften – uten endringer.

Hjemmelen for tilsyn med tiltak etter sosialtjenesteloven kapittel 6A er flyttet fra § 7-9 til ny § 2-6 sammen med bestemmelsene om tilsyn med kommunens virksomhet etter kapittel 4. Kapittel 6A er gitt midlertidig varighet frem til 31.12.2003, men departementet har foreslått at reglene avløses av nye regler fra 1. januar 2004, jf. høringsnotat 4. november 2002. Departementet har derfor ikke nå foretatt endringer i reglene om tilsyn i forskriften til kapittel 6A.

Statens helsetilsyns ansvar for overordnet faglig tilsyn med sosialtjenesten – sosialtjenesteloven ny § 2-7

Som en følge av omorganiseringen av den sentrale sosial- og helseforvaltningen overtar Statens helsetilsyn ansvaret for det overordnede faglige tilsynet med sosialtjenesten fra
1. januar 2003. Dette ansvaret er fastsatt ved ny § 2-7 i sosialtjenesteloven,
jf. lov 13. desember 2002 nr. 78 om endringer i lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten og enkelte andre lover. Bestemmelsen settes i kraft 1. januar 2003.

Statens helsetilsyn skal blant annet:

 • ha ansvaret for det overordnede faglige tilsynet med sosialtjenesten i landet
 • utvikle nasjonale føringer for tilsynet
 • bidra til en harmonisering av det statlige tilsynet med sosiale tjenester og helsetjenester
 • ha ansvaret for innføringen av utvidet og endret tilsyn med kommunenes tjenester etter sosialtjenesteloven kapittel 4 i samarbeid med Fylkesmennene
 • være ansvarlig for overordnet tilsyn med kommunens virksomhet etter sosialtjenesteloven kapittel 6A
 • være ansvarlig for overordnet tilsyn med rusinstitusjoner etter sosialtjenesteloven, jf. § 7-9
 • være en faglig ressurs for Fylkesmennene i deres tilsyn med tjenestene i kommunene
 • bidra til samordning av internkontrollarbeidet i helse- og sosialtjenesten
 • være en faglig ressurs for kommuner og Fylkesmenn i internkontrollarbeid etter sosialtjenesteloven.

Statens helsetilsyns ansvar for overordnet faglig tilsyn med virksomhet etter sosialtjenesteloven omfatter all virksomhet etter loven, også de områder der Fylkesmannen ikke fører tilsyn (kapittel 5 om økonomisk stønad mv.).

Forskrift om internkontroll for sosial- og helsetjenesten

Det er i dag fastsatt ny forskrift om internkontroll for sosial- og helsetjenesten,
jf. kgl. res. 20. desember 2002. For sosialtjenesten gjelder forskriften virksomhet etter sosialtjenesteloven kapittel 4 og 6A, jf. sosialtjenesteloven § 2-1 nytt annet ledd. Forskriften settes i kraft 1. januar 2003.

Internkontrollforskriften gir nærmere bestemmelser om kravet til innhold i internkontrollen. Forskriften gir virksomheten en stor grad av frihet til å etablere internkontroll tilpasset virksomhetens størrelse og egenart. Statens helsetilsyn vil utgi nærmere veiledningsmateriell til hjelp ved etablering og vedlikehold av internkontroll i virksomheter i sosial- og helsetjenesten.

Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten er tilgjengelig på Lovdatas hjemmeside: www.lovdata.no.

Med hilsen

Liv Telle e.f.
fung. Avdelingsdirektørr

Karl Olav Hovland
rådgiver