U-4/2003 Sosialtjenestens adgang til å kreve kontoutskrift fremlagt ved behandling av søknad om økonomisk stønad

S

Sosialtjenestens adgang til å kreve kontoutskrift fremlagt ved behandling av søknad om økonomisk stønad

U-4/2003
Vår ref: 03/01149
Dato: 29.4.03

Landets kommuner
Landets fylkesmann

Personer som søker økonomisk stønad må legge frem en rekke personopplysninger for at det skal være mulig å behandle søknaden. Grunnlaget for stønad etter sostjl. § 5-1 innebærer at det er nødvendig med opplysninger om søkerens inntekter og utgifter.

Saksbehandling av enkeltvedtak er bl.a. regulert i forvaltningsloven § 17, som krever at en sak skal være så godt opplyst som mulig før vedtak fattes. Dette kravet må imidlertid sammenholdes med andre bestemmelser. Sentral her er lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Det fremgår av personopplysningsloven § 1 at loven har som formål å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling (herunder innsamling) av personopplysninger. Loven skal bl.a. bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet og privatlivets fred.

Personopplysningsloven stiller i § 11 noen grunnkrav til behandling av personopplysninger. Et slikt krav er at opplysningene må være relevante for formålet med behandlingen. Formålet må være saklig begrunnet i den behandlingsansvarliges virksomhet. Sosialtjenesten skal med andre ord ikke innhente andre, flere eller mer detaljerte personopplysninger enn det som er nødvendig for å behandle den konkrete saken. Hvilke opplysninger som er nødvendige vil variere. I de aller fleste tilfeller vil en persons vesentlige inntekter og utgifter, så som lønn, trygd, bidrag, utgifter til bolig, strøm, forsikringer, banklån mv. fremgå av lønnsslipper, regninger, giroblanketter og lignende.

En kontoutskrift, som viser alle bevegelser på konto i et bestemt tidsrom, inneholder store mengder personlig informasjon, og mye av denne er ikke relevant for sosialtjenestens behandling av saken. Kontoutskrift kan derfor ikke kreves fremlagt rutinemessig. Krav om å legge frem kontoutskrift skal ikke være hovedregel ved behandlingen av søknader om økonomisk stønad.

Dersom den konkrete situasjonen er slik at enkelte nødvendige opplysninger ikke kan dokumenteres på annen måte, og sosialtjenesten finner det nødvendig å be om kontoutskrift, skal det gjøres klart for klienten hvilke opplysninger det er behov for, og hvorfor. Klienten vil da kunne "sladde" andre opplysninger fra utskriften før denne legges frem for sosialtjenesten.

I noen tilfeller kan det være i klientens egen interesse å legge frem kontoutskrifter for sosialtjenesten, f.eks. når vedkommende tar imot tilbud om økonomisk rådgivning. Når klienten selv ønsker å legge frem kontoutskrift, er dette uproblematisk, se sosialtjenesteloven § 8-5. Sosialtjenesten må imidlertid være oppmerksom på at personopplysningsloven ikke bare regulerer adgangen til å innhente personopplysninger, men også bruken av slike opplysninger. Det fremgår av § 11 at personopplysninger ikke senere kan brukes til formål som er uforenlig med det opprinnelige formålet med innsamlingen.

Vi vil avslutningsvis presisere at de lovbestemmelsene og prinsippene det redegjøres for i dette rundskrivet også gjelder for sosialtjenestens innhenting og bruk av andre typer personopplysninger.

Med hilsen

Tom Rådahl e.f.
ekspedisjonssjef

Jo Flydal
avdelingsdirektør