U-5/2002 EFTA-domstolens dom om likebehandling av øl og visse andre drikkevarer m.m.

Drikkevarer som inneholder mellom 2,5 og 4,75 volumprosent alkohol

EFTA-domstolens dom om likebehandling av øl og visse andre drikkevarer som inneholder mellom 2,5 og 4,75 volumprosent alkohol

Innledning

I en dom avsagt fredag 15. mars 2002 fastslo EFTA-domstolen at Norge har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter EØS-avtalen:

  1. artikkel 16, ved å opprettholde to former for salg hvor øl med et alkoholinnhold på mellom 2,5 og 4,75 volumprosent tillates solgt i dagligvarehandelen, mens andre drikkevarer i lukket forpakning og med samme alkoholinnhold bare tillates solgt gjennom Vinmonopolet, og
  2. artikkel 11, ved å anvende strengere regler for retten til å skjenke drikkevarer i lukket forpakning og med et alkoholinnhold på mellom 2,5 og 4,75 volumprosent sammenlignet med reglene for retten til å skjenke øl.

På bakgrunn av ulike presseoppslag om dommen, finner Sosialdepartementet det nødvendig å foreta en presisering av dommens rekkevidde.

Nærmere om EFTA-domstolens avgjørelse

EFTA-domstolens avgjørelse (sak E-9/00) er å finne i fulltekst på www.efta.int. Domstolen gjennomgår i premiss 30 og 31 hvilke produkter som omfattes av EØS-avtalen. Produkter som ikke omfattes av EØS-avtalen omfattes heller ikke av dommen, og rettens argumentasjon i saken er basert på disse begrensningene. Dommen innebærer m.a.o. ikke at dagens omsetningsform for sider og andre gjærede drikker er i strid med EØS-avtalen, selv om disse produktene har samme alkoholinnhold som øl.

Det fremgår av dommens premiss 30 at brennevin og øl omfattes av både artikkel 16 og artikkel 11. EØS-avtalens produktdekning av vin og andre vinlignende produkter er imidlertid mer komplisert, og domstolen viser her blant annet til sin egen rettsmøterapport i saken (fremdeles å finne på www.efta.int under "Pending Cases"). I denne er ESAs angivelse i stevningen av hvilke produktkategorier som omfattes referert. Sosialdepartementet presiserer at det er enighet mellom Norge og ESA om hvilke produkter saken gjelder for.

EØS-avtalens produktdekning

Det følger av EØS-avtalens artikkel 8(3) at med mindre annet er særskilt angitt får bestemmelsene i EØS-avtalen anvendelse bare for;

  1. varer som hører inn under kapittel 25 til 97 i det harmoniserte system for beskrivelse og koding av varer (varenomenklatur vedtatt av det internasjonale Tollsamarbeidsrådet, heretter kalt HS) med unntak av varer oppført i protokoll 2;
  2. varer oppført i protokoll 3 i samsvar med de særlige bestemmelser som er fastsatt i protokollen.

Vin og annen alkohol hører inn under HS kapittel 22, og faller dermed utenfor EØS-avtalens hoveddel. Vin (av friske druer) i HS posisjon 22.04 og andre gjærede drikkevarer (f. eks. sider) i HS posisjon 22.06 er ikke oppført i noen av tabellene til protokoll 3.

Men øl (HS posisjon 22.03), Vermut og annen vin av friske druer tilsatt aromatiske planter eller smaksstoffer (HS posisjon 22.05) og brennevinsprodukter (HS posisjon 22.08) er oppført i protokoll 3. Disse kategoriene omfattes dermed av artikkel 11 i EØS-avtalen, og av EFTA-domstolens avgjørelse.

Når det gjelder artikkel 16, fremgår det av protokoll 8 til EØS-avtalen at den (i tillegg til de produkter som er oppført i protokoll 3) får anvendelse for vin i HS posisjon 22.04. Dermed er det etter EFTA-domstolens avgjørelse klart at avtalen krever at vin (av friske druer) som inneholder mindre enn 4,76 volumprosent alkohol skal kunne selges i dagligvarehandelen på lik linje med øl.

Det er også klart, og for øvrig uttrykkelig presisert i ESAs stevning, at EØS-avtalen ikke omfatter drikker som hører inn under HS posisjon 22.06, eksempelvis sider.

I det følgende vil vi gjennomgå og eksemplifisere hvilke produkter som finnes i de ulike HS-posisjonene.

Produkter (mellom 2,5 og 4,75 v% alkohol) som skal likebehandles med øl

HS posisjon 22.04: Vin av friske druer, herunder vin tilsatt alkohol; druemost, unntatt

den under posisjon 20.09

Denne posisjonen omfatter det man forbinder med vin i tradisjonell forstand. Departementet presiserer at likebehandlingskravet for vin i posisjon 22.04 bare gjelder for salg i dagligvarehandelen, ikke for skjenking. Etter de opplysningene departementet har, finnes det for øyeblikket en vin med alkoholinnhold under 4,76 volumprosent i Vinmonopolets prisliste (fullsortiment) – Scanavino Moscato d`Asti, og en i bestillingsutvalget – Villa Moscatel 1997.

HS posisjon 22.05: Vermut og annen vin av friske druer, tilsatt aromatiske planter eller smaksstoffer

Etter det Sosialdepartementet kjenner til er de produkter som i Vinmonopolets prisliste (fullsortiment) finnes under overskriftene "Øvrig fruktvin" og "Aromatisert svakvin", og som inneholder mindre enn 4,76 volumprosent alkohol, alle tariffert under HS posisjon 22.06. Det betyr at ulike "Wine Coolers", som EØS-avtalen ikke omfatter, faller utenfor dommens rekkevidde. Se for øvrig informasjon om HS posisjon 22.06 under.

HS posisjon 22.08: Udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke under 80 vol %; likør og annet brennevin; sammensatte, alkoholholdige preparater av det slag som brukes til fremstilling av drikkevarer.

I praksis vil denne posisjonen omfatte alle mulige slags brennevinsblandinger. Det finnes en rekke brennevinsbaserte "rusbruslignende" produkter i denne kategorien, men det er for øyeblikket bare ett produkt å finne i Vinmonopolets fullsortiment og bestillingsutvalg som inneholder mindre enn 4,76 volumprosent alkohol. Dette er det norske produktet El Frisco Lime (4,7 v% alkohol).

For øvrig er det viktig å merke seg at EFTA-domstolen i sin konklusjon uttrykkelig begrenser kravet om likebehandling til "pre-packaged beverages", dvs. drikker i lukket forpakning.

Produkter som ikke omfattes av EØS-avtalen (og kravet om likebehandling)

Dette er som nevnt alle produkter i HS posisjon 22.06. Det er i denne posisjonen de fleste "rusbrusene" befinner seg. For øvrig vil disse produktene i all hovedsak være drikker som nevnt i alkoholloven § 1-3, tredje ledd bokstav a.

HS 22.06 Andre gjærede drikkevarer (f. eks. eplevin (sider), pærevin og mjød); blandinger av gjærede drikkevarer og blandinger av gjærede drikkevarer og alkoholfrie drikkevarer, ikke nevnt eller innbefattet annet sted

I kommentarene til HS er følgende typer drikker nevnt som eksempler (i offisiell norsk oversettelse): Eplevin (sider), en alkoholholdig drikkevare fremstilt ved gjæring av eplesaft; pærevin, en gjæret drikkevare som ligner sider, men fremstilt av pæresaft; mjød, en drikkevare som er fremstilt ved gjæring av en oppløsning av honning i vann; rosinvin, vin fremstilt ved gjæring av fruktsafter, unntatt saft av friske druer; maltonvin, en gjæret drikkevare laget av maltekstrakt og vinberme; "Spruce", en drikkevare fremstilt av barnåler, kvister eller sevje av visse gransorter; risvin (sakè); palmevin, fremstilt av saften av visse palmetrær og ingefærøl og urtevin, fremstilt av sukker, vann og ingefær eller urter, tilsatt gjær. Drikkene kan være naturlig musserende eller de kan være tilsatt karbondioksid.

Det er viktig å merke seg at denne posisjonen også omfatter blandinger av alkoholfrie drikkevarer og gjærede drikkevarer som hører under foregående posisjoner i kapittel 22, f. eks. blandinger av limonade og øl eller vin, og blandinger av øl og vin.

Det vises til Vinmonopolets prisliste (fullsortiment), der man under overskriftene "Fruktvin" (gruppene "Cider" og "Øvrig fruktvin") og "Aromatisert svakvin" vil finne eksempler på produkter som inneholder mindre enn 4,76 volumprosent alkohol og som hører under HS-posisjon 22.06.

Konsekvenser av dommen

Det følger av avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkingsorgan og en Domstol (ODA) art. 33 at vedkommende EFTA-stater skal treffe de tiltak som er nødvendige for å oppfylle EFTA-domstolens avgjørelse. ODA-avtalen inneholder ingen frister for gjennomføring av nødvendige tiltak. Sosialdepartementet tar sikte på å foreslå nødvendige endringer så snart som mulig.

Oslo, 19. mars 2002

Med hilsen

Ketil Bentzen
fung. ekspedisjonssjef

Inger Gran
avdelingsdirektør

Adressater

Sosial- og helsedirektoratet
Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
Landets kommuner
Landets fylkesmenn
AS Vinmonopolet
Arcus Produkter AS
Vectura AS
Vin- og brennevinsimportørenes forening
Bryggeri- og Mineralvannforeningen
Strag Gruppen
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Norges Dagligvarehandels Forbund
Norges Colonialgrossisters Forbund
Coop Norge
Reiselivsbedriftenes Landsforening
Avholdsfolkets Landsråd (AL)