U-5/2003

Veileder for kvalitetskrav til midlertidig husvære etter lov om sosiale tjenester § 4-5

Veileder for kvalitetskrav til midlertidig husvære etter lov om sosiale tjenester § 4-5

U-5/2003
Vår ref.: 02/02989
Dato: 3.6.03

Landets kommuner
Landets fylkesmenn

  1. Innledning

Sosialtjenesteloven § 4-5 pålegger kommunen, ved sosialtjenesten, å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv.

Erfaringen viser at flere av de tilbudene kommunene benytter som midlertidig husvære ikke oppfyller visse minimumskrav med hensyn til standard og kvalitet. Tilbudene blir beskrevet som dyre og dårlige. Kontrollen er mangelfull, og det kan foregå omsetning og bruk av både legale og illegale rusmidler i et betydelig omfang. Barnefamilier, barn og unge blir ofte ikke sikret forsvarlige boforhold.

Formålet med dette rundskrivet er å veilede kommunene i arbeidet for å sikre forsvarlig kvalitet ved midlertidige botilbud som kommunene benytter. Rundskrivet gir kommentarer til sosialtjenesteloven § 4-5 og forslag til en standardavtale som kommunene kan benytte overfor eiere av private døgnovernattingssteder.

  1. Midlertidig husvære

Midlertidig husvære skal bare benyttes i akutte situasjoner, for eksempel ved brann, utkastelse, familiebrudd. Opphold i et midlertidig husvære skal derfor ikke strekke seg over lang tid. Det er viktig at det så vidt mulig umiddelbart iverksettes tiltak for å sikre et permanent botilbud når midlertidig husvære må benyttes. I praksis bør det innebære at sosialtjenesten sørger for en oppfølgingssamtale snarest mulig, hvor enten reetablering i eksisterende bolig eller nytt botilbud søkes sikret. Slikt botilbud bør ikke lokaliseres til steder som benyttes til midlertidig husvære.

Det vises for øvrig til kommunens plikt etter sosialtjenesteloven § 3-4 til å medvirke til å skaffe mer permanente boliger til vanskeligstilte og til rundskriv U-10/2002 om boligsosialt arbeid. Rundskrivet viser til virkemidler og tiltak som kan bidra til at den enkelte mestrer sin bosituasjon bedre. Målet er at antall utkastelser går ned. Kommunenes arbeid med å forebygge bostedsløshet vil redusere behovet for midlertidig husvære, og bedre bosituasjonen for de som har det vanskeligst.

Barnefamilier, barn og unge som har et akutt boligbehov må få tilbud om midlertidig husvære som er forsvarlig og egner seg for denne gruppen. Midlertidig husvære hvor personer med rusmiddelproblemer oppholder seg er ikke et egnet sted for barnefamilier, barn og unge. Kommunene må sikre at forsvarlige og egnede tilbud for denne gruppen er tilgjengelige når behov oppstår.

Kommunen skal føre internkontroll for å sikre at virksomhet og tjenester etter sosialtjenesteloven kapittel 4, herunder midlertidig husvære etter § 4-5, er i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, jf. sosialtjenesteloven § 2-1.

Før kommunen tar i bruk midlertidig husvære bør det gjøres en vurdering av tilbudets standard. Der det er aktuelt å nytte samme husvære i gjentatte tilfeller, bør det inngås avtale med eieren.

3. Avtale om kvalitetskrav ved bruk av midlertidig husvære

Oslo kommune har utarbeidet kvalitetskrav til private hospitser, og inngått kvalitetsavtaler med private døgnovernattingssteder som oppfyller kravene. Erfaringene oppgis å være gode. Det er imidlertid, i følge kommunen, et problem at andre kommuner henviser bostedsløse til hospitser og andre døgnovernattingsteder i Oslo, fremfor å gi bostedsløse et tilbud i egen kommune. Dette vanskeliggjør kommunens arbeid for å sikre akseptabel standard ved døgnovernattingssteder, og bidrar til at steder som mangler avtaler og har lav standard, kan fortsette å drive.

Både for å sikre de menneskene dette gjelder et forsvarlig tilbud, og for å legge til rette for et godt samarbeid mellom kommuner, er det ønskelig at kommunene utarbeider og inngår slike avtaler. Situasjonen er selvfølgelig forskjellig fra kommune til kommune. Både problemomfang, infrastruktur, typer tilgjengelige døgnovernattingssteder, og bemanningsmessige muligheter for å følge opp slik avtale varierer fra kommune til kommune. I kommuner hvor behovet for midlertidig husvære er stort og vedvarende, vil det naturlig bli etablert tiltak for formålet. Det kan skje ved at kommunen selv står for etablering og drift, eller ved at det kjøpes plasser fra private aktører. I mindre kommuner er ikke behovet tilsvarende, og heller ikke like permanent. Like fullt skal kommunen sørge for at tilbud er tilgjengelig når behov oppstår. Det er derfor nødvendig å understreke at tilbud både bør kunne etableres hurtig, og de bør kvalitetssikres.

Avtaler på denne bakgrunn må bli av generelle karakter og ivareta minimumsbehov. Dette er imidlertid ikke til hinder for at enkeltkommuner kan utarbeide egne avtaler, som er mer omfattende og tilpasset lokale forhold. Det er sosialtjenesten som eventuelt må sørge for at det foreligger en avtale om kvalitetskrav ved bruk av midlertidig husvære. Dette bør gjelde både for tilbud i egen kommune og ved kjøp av plasser i andre kommuner.

Enkelte brukergrupper kan ha omfattende og sammensatte problemer. Det bør i slike tilfeller for eksempel vurderes å ta inn i avtalen tiltak som sikrer at botilbudet ikke blir omsetningssted for narkotika og/eller tyvegods. Eksempler på slike tiltak er bemanning og tilsyn.

En avtale bør inneholde:

  • Inngåelse av avtale:

Inngåelse av avtale om kvalitetskrav mellom …………….. som overnattingssted og ………. kommune.

Det skal fremgå tydelig hvem som er den formelle eier av overnattingsstedet, og hvem som er driftsansvarlig. Ved eierskifte skal …………. kommune varsles og avtalen opphører med mindre …………… kommune bestemmer noe annet.

Avtalen gjelder bare på den oppgitte adressen.

  • Avtalen gjelder:

Avtalen gjelder utleie av midlertidig husvære til vanskeligstilte, herunder rusmiddelmisbrukere, som skal betales av sosialtjenesten i ………. kommune.

Med midlertidig husvære menes i denne sammenheng næringsvirksomhet som hotell, pensjonat, hospits, campinghytte og lignende, som driver utleie av rom på døgnbasis når eiendommen er regulert til formålet.

Leieforholdet skal ikke omfatte barnefamilier eller enslige under 18 år.

……… kommune forplikter seg til bare å benytte overnattingssteder som har inngått avtale om kvalitetskrav fremfor steder som ikke har inngått en slik avtale.

Utleier forplikter seg til å følge de krav som fremgår av reguleringen nedenfor.

Pris for overnatting skal avtalereguleres.

  • Krav til overnattingssted:

Overnattingsstedet skal være tilstrekkelig innredet etter formålet.

Beboerne skal ha mulighet for matlaging i husværet.

Det må være god adgang til bad og toalett, slik at personlig hygiene kan ivaretas.

Beboerne må gis anledning til vask av tøy.

Utleier har ansvaret for å rengjøre rom og utstyre det med rent sengetøy og håndklær for hver ny beboer som flytter inn. Dersom lengre opphold forekommer, skal det legges frem rent sengetøy og håndklær en gang i uken.

Renhold av rommene skal foretas av beboeren selv, eller i samarbeid med personalet, så ofte det er nødvendig for å ivareta en god hygiene.

Forsvarlig renhold av sanitærrom og fellesrom skal foretas av personalet så ofte det er nødvendig for å ivareta god hygiene.

Beboere har rett til privatliv.

Beboeren skal ha adgang til å motta besøk dersom ikke særlige grunner taler mot det. Eventuelt skal besøk forhåndsavtales med personalet dersom særskilte grunner taler for det.

Eventuelle husordensregler eller annet reglement ved husværet, skal gjøres kjent for beboeren og aksepteres av sosialtjenesten i kommunen forut for avtaleinngåelsen.

  • Samarbeid

Sosialtjenesten i kommunen skal ha adgang til husværet og til nødvendige dokumenter for å føre tilsyn med at vilkårene for avtalen blir fulgt. Dersom beboerne ønsker det, skal sosialtjenesten ha adgang til husværet for å samtale med beboerne og undersøke deres situasjon i overnattingsstedet.

  • Regnskap og revisjon

Revisorattestert regnskap skal fremlegges ved forespørsel fra kommune som benytter overnattingsstedet.

  • Utflytting og økonomisk oppgjør

Betaling for opphold ved husværet skal følge de rutiner som til enhver tid fastsettes av sosialtjenesten. Det skal ikke betales for mer enn faktisk forbrukte overnattingsdøgn.

Ved utflytting som avviker fra inngått avtale, skal sosialtjenesten varsles umiddelbart. Det samme gjelder ved fravær utover ett døgn. Hvis beboerne etterlater eiendeler etter utflytting som ikke er hentet innen en måned, tilskrives beboeren gjennom sosialtjenesten eller ved annen oppgitt adresse, der det gjøres oppmerksom på en frist for avhenting av eiendelene. Beboeren gjøres samtidig kjent med at eiendelene kan bli avhendet dersom de ikke hentes innen oppgitt frist.

  • Avtalens varighet

Avtalen mellom …………. kommune og …………… gjelder i inntil to år fra ………. til ………….

Fornyelse av avtalen må skje senest tre måneder før den utløper. Eventuell fornyelse skjer etter forhandlinger. Ingen av partene har forpliktet seg til å fornye avtalen.

  • Oppsigelse av avtalen

Ved gjentatte eller grove brudd på kvalitetskravene i denne avtalen, kan …………… kommune si opp avtalen med umiddelbar virkning.

Veileder for kvalitetskrav til midlertidig husvære er lagt ut på internett:

www.dep.no/odin/norsk/regelverk/rundskriv

Med hilsen

Tom Rådahl e.f.
ekspedisjonssjef

Jo Flydal
avdelingsdirektør

Kopi:

Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Kommunal- og regionaldepartementet
Barne- og familiedepartementet