U-6/2003

Adgang for kommunene til å kreve fremlagt politiattest ved tilsetting av personer i sosialtjenesten som skal yte tjenester til mindreårige - endring av strafferegistreringsforskriften

Adgang for kommunene til å kreve fremlagt politiattest ved tilsetting av personer i sosialtjenesten som skal yte tjenester til mindreårige - endring av strafferegistreringsforskriften

U-6/2003
Vår ref: 02/2303
Dato: 16.6.03

Landets kommuner
Landets fylkesmenn
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn

I de senere årene er det vedtatt flere bestemmelser som forbyr ansettelse i bestemte stillinger av personer som ikke kan legge frem tilfredsstillende politiattest. Den som skal arbeide i barnehage, grunnskolen og i deler av barneverntjenesten må legge frem tilfredsstillende politiattest, og er utelukket fra å arbeide i disse stillingene dersom slik attest ikke kan fremlegges (bhl. § 20, oppl.l. § 10-9 og bvl. § 6-10). Bakgrunnen er at dette anses som et nødvendig tiltak for å kunne beskytte mindreårige mot seksuelle overgrep.

Det er i dag ikke lovhjemmel for å kreve fremlagt politiattest ved ansettelser i sosialsektoren. Departementet vil peke på at adgang til å kreve politiattest bare er et av flere forebyggende tiltak. Gode ansettelsesprosedyrer, organisering av tjenestene og veiledning/oppfølging av arbeidstaker er også av stor betydning for å forebygge seksuelle overgrep mot mindreårige.

Det er likevel ikke tilfredsstillende at mindreårige som har tilbud fra sosialtjenesten ikke har samme vern som mindreårige i barnehage, barnevern og grunnskole. Justisdepartementet og Sosialdepartementet har derfor kommet til at det bør inntas en hjemmel for utstedelse av politiattest i forbindelse med tilsetting av personer som skal yte tjenester til mindreårige etter lov om sosiale tjenester § 4-2 bokstav a-d i strafferegistreringsforskriften § 12 nr. 4. ny bokstav o. Forslaget ble sendt på høring 17. desember 2002.

Justisdepartementet har den 19. mai 2003 gjort følgende endringer i forskrift av 20. desember 1974 nr. 4 om strafferegistrering:

§ 12 nr. 4 ny bokstav o skal lyde:

”til kommunene i forbindelse med tilsettinger av personer som skal yte tjenester til mindreårige etter lov om sosiale tjenester § 4-2 bokstav a - d. Politiattesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller er dømt for brudd på straffeloven §§ 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200 annet ledd, 201 bokstav c, 203, 204 første ledd bokstav d og f.”

Forskriften trådte i kraft 1. juni 2003.

Endringen innebærer at kommuner kan kreve fremlagt politiattest ved ansettelse av avlastere, støttekontakter, personer som arbeider med praktisk bistand og opplæring, herunder brukerstyrt personlig assistanse, og personer som skal arbeide i bolig med heldøgns omsorgstjeneste som skal yte tjenester til mindreårige. Politiattesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller dømt for seksuelle overgrep mot barn og andre nærmere bestemte seksualforbrytelser.

Det er opp til kommunen å vurdere i hvert enkelt tilfelle om det skal kreves av søkeren at politiattest skal fremlegges, og om en anmerkning i politiattesten skal få noen betydning. Kommunen bør bare be den en har til hensikt å tilsette om å legge frem politiattest. Det er viktig at kommunen så tidlig som mulig gjør søkere oppmerksom på dette, og om adgangen til å innhente politiattest. Kommunen bør fortrinnsvis gjøre oppmerksom på dette i en eventuell utlysnings- eller annonsetekst.

Politiet kan utstede politiattest til en søker som kan dokumentere at han er aktuell for en stilling som nevnt i sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav a-d. Etter strafferegistreringsforskriften § 13 er det arbeidssøkeren selv som innhenter politiattesten eller som gir skriftlig samtykke til at arbeidsgiver gjør dette.

Personer som får kjennskap til opplysninger fra politiattester har taushetsplikt om disse opplysningene. Politiattester skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende og skal effektivt tilintegjøres etter å ha blitt benyttet til oppgitte formål jf. strafferegistrerings-forskriften § 20.

For nærmere informasjon om endringen vises det til kunngjøringen i Norsk Lovtidend. Dette er også tilgjengelig på Lovdatas hjemmeside: www.lovdata.no.

Nærmere opplysninger kan også fås av politiet.

Med hilsen

Tom Rådahl e.f.
ekspedisjonssjef

Jo Flydal
avdelingsdirektør

Kopi: Justisdepartementet