U-7/2002 Utsatt behandling av Ot.prp. nr. 89 (2001-2002) om lov om endring i alkoholloven

Likebehandling av øl og annen drikk med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent)

UTSATT BEHANDLING AV OT.PRP. NR. 89 (2001-2002) OM LOV OM ENDRING I ALKOHOLLOVEN (LIKEBEHANDLING AV ØL OG ANNEN DRIKK MED LAVERE ALKOHOLINNHOLD ENN 4,76 VOLUMPROSENT)

U-7/2002

Til adressater i henhold til vedlagte liste

Dato: 08.07. 2002

Sosialdepartementet informerer om at fremlagt Ot.prp. nr. 89 (2001-2002) om lov om endring i alkoholloven (likebehandling av øl og annen drikk med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent) ikke blir behandlet i inneværende stortingssesjon. Departementets forslag til endring i alkoholloven til oppfyllelse av EFTA-domstolens dom av 15. mars 2002, samt de nødvendige forskrifter om likebehandling av øl og annen drikk med samme alkoholinnhold, kan derfor ikke tre i kraft før til høsten.

Som det er vist til i proposisjonen, har det faktum at det i et direktesøksmål mot Norge er konstatert motstrid mellom alkoholloven og EØS-avtalen, som er inkorporert i norsk rett gjennom lov 27. november 1992 nr. 109 (EØS-loven), skapt en usikker rettstilstand. Denne ønsket departementet å avklare så raskt som mulig. Vi beklager at tiden likevel viste seg å være for knapp til å få behandlet proposisjonen i Stortingets vårsesjon.

En del importører/grossister har etter det departementet forstår innrettet seg mot snarlig utvidet markedsadgang for vin- og brennevinsprodukter med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent. Det er uklart hvorvidt disse fortsatt vil respektere den lovendringsprosess som er igangsatt, og avvente Stortingets lovvedtak.

Selv om EFTA-domstolen fastslår at dagens norske omsetningsordning for vin- og brennevinsprodukter med samme alkoholinnhold som øl er i strid med EØS-avtalen, tar domstolen ikke stilling til om likebehandling av øl og andre produkter som omfattes av EØS-avtalen skal gjennomføres ved salg i dagligvarehandel eller ved salg gjennom Vinmonopolet. Det er overlatt til nasjonale myndigheter å vurdere hvilke tiltak som er nødvendige for å oppfylle dommen.

Videre kreves det etter alkoholloven § 1-4 a bevilling for å kunne selge og skjenke alkohol. Ingen andre enn Vinmonopolet har i dag bevilling for salg av vin- og brennevinsprodukter. Dette innebærer at butikker som starter salg av produkter som er omfattet av EFTA-domstolens dom på grunnlag av ølbevillingen, og uten å ha tatt kontakt med bevillingsmyndigheten for å få utvidet bevillingen, i utgangspunktet overtrer § 1-4 a.

Innehavere av salgs- og skjenkebevilling for øl som til tross for manglende utvidelse av bevilling velger å utvide sin virksomhet til produkter som omfattes av EØS-avtalen før lovendringen er vedtatt, og de nødvendige forskrifter trådt i kraft, vil således være omfattet av alkohollovens sanksjonssystem. Om det vil iverksettes sanksjoner før en nødvendig lovendring er vedtatt er noe man eventuelt vil måtte ta stilling til på det tidspunktet en bevillingshaver går til det skritt å utvide sin virksomhet.

Sosialdepartementet presiserer at dommen utelukkende berører produkter som omfattes av EØS-avtalen. Sider, andre gjærede drikker av frukt og bær, samt diverse blandingsprodukter av rusbrus-typen i HS posisjon 22.06 omfattes ikke av EØS-avtalen. For nærmere informasjon om EØS-avtalens produktdekning vises det til rundskriv U-5/2002. Departementet har gjennom det fremlagte forslaget til gjennomføringsmodell lagt til grunn at også produkter som ikke omfattes av EØS-avtalen skal likebehandles med øl, men dette er en politisk og ikke rettslig basert beslutning, som under ingen omstendighet kan effektueres av bevillingshavere før Stortinget har vedtatt forslaget.

Ot.prp. nr. 89 (2001-2002), høringsnotat av 12. april 2002 med utkast til forskrift om likebehandling, samt rundskriv U-5/2002, er tilgjengelige på Sosialdepartementets hjemmesider på www.sos.dep.no.

Oslo, 4. juli 2002

Tom Rådahl

ekspedisjonssjef

Tone Wilberg

fung. avdelingsdirektør

Adressater

Sosial- og helsedirektoratet

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

Landets kommuner

Landets fylkesmenn

Avholdsfolkets Landsråd (AL)

AS Vinmonopolet

Arcus Produkter AS

Vectura AS

Vin- og brennevinsimportørenes forening

Bryggeri- og Mineralvannforeningen

Strag Gruppen

Scandinavian Beverage Group

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Norges Dagligvarehandels Forbund

Norges Colonialgrossisters Forbund

Coop Norge

Reiselivsbedriftenes Landsforening