U-8/2003 Endringer i alkoholloven - nye ordninger for tillatelse til tilvirkning og innførsel for omsetning i egen virksomhet og effektivisering av håndhevingen av alkoholreklameforbudet

Endringer i alkoholloven – nye ordninger for tillatelse til tilvirkning og innførsel for omsetning i egen virksomhet og effektivisering av håndhevingen av alkoholreklameforbudet

U-8/2003
Dato: 18.7-2003

Adressater

Følgende endringer i alkoholloven trådte i kraft 1. juli 2003:

  • Hjemmel for administrativ reaksjon i form av pålegg om retting og tvangsmulkt ved overtredelse av reklameforbudet for alkoholholdig drikk.
  • Ny ordning for tillatelse til tilvirkning av øl og vin for skjenking i egen virksomhet.
  • Ny ordning for tillatelse til innførsel av alkoholholdig drikk for salg eller skjenking i egen virksomhet.

I tillegg er det, med virkning fra 1. juli 2003, gitt forskrift om begrenset rett for AS Vinmonopolets til innførsel av alkoholholdig drikk som ikke finnes i produktutvalget og som er bestilt av kunde til eget bruk.

I dette rundskrivet gjennomgås praktiske og rettslige problemstillinger som er relevante for ikrafttredelsen av de nye ordningene. Det vises også til Ot.prp. nr. 42 (2001-2002).

Klikk her for å se rundskriv U-8/2003

Med hilsen

Tom Rådahl e.f.
ekspedisjonssjef

Inger Gran
avdelingsdirektør