Universell utforming som regional utfordring - Invitasjon til drøfting

Vi viser til samling for fylkeskommuner, fylkesmenn og råd for funksjonshemmede i fylkene 5. november 2007. Det kom mange konstruktive innspill til hvordan arbeidet med universell utforming kan styrkes og videreutvikles regionalt og lokalt, og vi viser til oppsummeringene som ligger på det nasjonale nettstedet www.universell-utforming.miljo.no.

I løpet av 2008 vil ordningen med pilotkommuner for universell utforming avsluttes i nåværende form (jfr. tiltak BU 31 i Handlingsplan for økt tilgjengelighet gjennom universell utforming). Tiden er nå inne for å intensivere innsatsen for å integrere universell utforming som strategi for kvalitet og likeverd i alle kommuner. Med styrket plandel av plan- og bygningsloven vil regionalt nivå stå helt sentralt i et slikt arbeid.

Regjeringen har startet arbeidet med en ny handlingsplan for universell utforming og tilgjengelighet. Sentrale innsatsområder i planen vil være bygg, uteområder/planlegging, transport, IKT og arbeid. Handlingsplanen vil være et viktig virkemiddel for å bygge opp under gjennomføringen av den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Det legges opp til at flere av tiltakene i den gjeldende handlingsplanen videreføres og styrkes i den nye. Det tas sikte på å legge fram den nye handlingsplanen høsten 2008.

På denne bakgrunn ønsker Miljøverndepartementet å invitere fylkeskommuner og fylkesmenn til drøfting av hvordan erfaringer fra pilotkommuner og fylkenes eget arbeid på feltet kan utnyttes på en systematisk måte framover gjennom en ordning med pilotfylker. Miljøverndepartementet vil samarbeide nært med Barne- og likestillingsdepartementet i prosessen videre.

Departementet ber fylker som ønsker å bidra til utvikling av en pilotfylkesatsing for universell utforming melde sin interesse innen 1. juni 2008.

Tilbakemeldingen må skje i brev og være basert på en felles enighet mellom fylkekommunen og fylkesmannen. Saken må være godt forankret hos de respektive myndigheter, og det fylkeskommunale rådet for funksjonshemmede skal være konsultert. Det er ønskelig med kobling mot annet kommunerettet utviklingsarbeid. Helse- og omsorgsdepartementets satsing på folkehelse og integrering av helse i planlegging og MD/KS-programmet ”Livskraftige kommuner” er eksempler på dette. Husbankens regionkontorer bør trekkes inn i arbeidet. I brevet skal det også redegjøres kort for hvordan kommuner kan være en ressurs og samarbeidspart i et regionalt opplegg.

På dette grunnlag vil departementet invitere et antall fylker til en samling over sommeren 2008 for å utmeisle et opplegg for en flerårig satsing på pilotfylker som kan dekke alle landsdeler og gjelde fra 2009. De fylkene som deltar i denne prosessen vil få anledning til å søke om pilotstatus i etterkant av samlingen. Omfanget av denne satsingen vil bli avklart i forbindelse med ny handlingsplan.

Vedlagt følger Temanotatet ”Universell utforming. Begrepsavklaring” som kan være til hjelp i det videre arbeidet. For øvrig viser vi til tildelingsbrev og embetsoppdrag til fylkesmennene for 2008 og til det generelle veiledningsansvaret fylkeskommunene har i forhold til plan- og bygningsloven.
 
Spørsmål kan rettes til Kristi Ringard eller Einar Lund. 
   


Med hilsen


Tom Hoel (e.f.)
ekspedisjonssjef

 Kristi Ringard
 seniorrådgiver

 

Vedlegg: Temarapport ”Universell utforming – Begrepsavklaring”, T-1468 B/E

Kopi m/vedlegg:
Fylkesrådene for funksjonshemmede
Barne- og likestillingsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
KS
Statens råd for funksjonshemmede