Utkast til forskrift om foretakspensjon

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx 2000 med hjemmel i lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon §§ 4–1 (2), 4–15 (3), 16–2 (25).

Del 1Utfyllende bestemmelser om pensjonsalder med hjemmel i lov om foretakspensjon § 4–1 (2)

§ 1–1 Særlige pensjonsaldre

(1) Lavere pensjonsalder enn 67 år gjelder for følgende yrker:

Pensjonsalder 55 år:

Flypiloter
Dykkere

Pensjonsalder 60 år:

Flybesetningsmedlemmer unntatt piloter

Pensjonsalder 62 år:

Yrkessjåfører

Pensjonsalder 65 år:

Sykepleiere
Bergverksarbeidere under dagen
Kranførere
Førere av gravemaskiner og bulldoserkjørere
Yrkesakkvisitører i forsikring
Reisende (selgere)
Reingjetere
Ansatte på faste oljeinstallasjoner til havs
Sjåførlærere

(2) For andre yrker kan Finansdepartementet i henhold til lovens § 4–1 (2) fastsette lavere pensjonsalder i særlige tilfelle når lovens vilkår er oppfylt.

(3) For forsikret som kommer inn under lovfestet tjenestepensjonsordning med lavere pensjonsalder enn 67 år, kan det i foretakspensjonsordninger etter loven her fastsettes samme pensjonsalder som den normale pensjonsalder i vedkommende lovfestede ordning.

Del 2Utfyllende bestemmelser om sammenslåing av fripoliser med hjemmel i lov om foretakspensjon § 4–15 (3)

§ 2–1 Generelt om sammenslåing av fripoliser

(1) Rettigheter etter fripoliser kan slås sammen ved at premiereserven for de respektive pensjonsytelser (alderspensjon, uførepensjon, barnepensjon, ektefellepensjon og samboerpensjon) slås sammen.

§ 2–2 Krav til rettigheter etter ny fripolise

(1) Ved sammenslåing av alderspensjon med forskjellig pensjonsalder, kan pensjonsalderen etter sammenslåingen ikke settes lavere enn det som gjelder for den fripolise som har høyest pensjonsalder, likevel slik at pensjonsalderen kan settes til 67 år for det tilfelle at pensjonsalderen er høyere enn 67 år. Ved sammenslåing av alderspensjon med forskjellig opphørstidspunkt kan opphørstidspunktet ikke settes tidligere enn det som gjelder for den fripolise som har det seneste opphørstidspunkt.

(2) Ved sammenslåing av uførepensjon med forskjellig karensperiode, skal karensperioden være 12 måneder.

(3) Ved sammenslåing av barnepensjon med forskjellig opphørstidspunkt, skal opphørstidspunktet være mellom barnets fylte 18 og 21 år.

(4) Ved sammenslåing av ektefellepensjon med forskjellig opphørstidspunkt, skal det seneste opphørstidspunkt benyttes.

(5) Ved sammenslåing av samboerpensjon gjelder fjerde ledd tilsvarende. Ektefellepensjon og samboerpensjon kan ikke slås sammen.

Del 3Utfyllende bestemmelser om overgangsregler med hjemmel i lov om foretakspensjon § 16–2 (25)

§ 3–1 Særaldersgrenser

(1) Lavere pensjonsalder enn 67 år som tidligere er godkjent av Sosial– og helsedepartementet i medhold av § 5 punkt 3 i forskrift 28. juni 1968 nr. 3 om private tjenestepensjonsordninger (1968–forskriften), kan inntil videre videreføres ved lovens ikrafttreden.

§ 3–2 Førtidspensjonerte medlemmer

(1) Medlem som er blitt førtidspensjonert før 1. januar 2001, og som i henhold til § 4 nr. 3 i 1968–forskriften er blitt stående i pensjonsordningen, beholder sitt medlemskap i pensjonsordningen. Premiegrunnlaget kan ikke overstige grunnlaget siste år medlemmet var i arbeid.

§ 3–3 Pensjonsordning som er lukket i medhold av 1968–reglene

(1) Pensjonsordning som er lukket ved godkjennelse i medhold av § 6 nr. 3 i 1968–forskriften, kan videreføres som lukket pensjonsordning. Ordningen må på alle øvrige områder tilpasses reglene i lov om foretakspensjon innen 31. desember 2002.

(2) Pensjonsordning som er lukket i medhold av § 16 nr. 4 i 1968–forskriften kan opprettholdes som lukket pensjonsordning. Forskriftens § 16 nr. 4 skal fortsatt gjelde når ikke annet er bestemt ved dispensasjon fra Sosial– og helsedepartementet.

§ 3–4 Gjennomføring av avvikling av suppleringsfond og andre selvstendige pensjonsfond

(1) Ved avvikling av pensjonsfond som omfattes av § 9 og § 16 punkt 7 i 1968–forskriften, jf. overgangsreglene til skatteloven § 6-46, skal foretaket i samråd med fondets styre sørge for at det foretas beregninger av de ytelser som skal utbetales under foretakspensjonsordningen til de pensjonsberettigede i fondet i samsvar med bestemmelsene i § 9 og § 16 punkt 7 i forskriften. Foretaket skal sørge for at det inntas bestemmelser i regelverket for foretakspensjonsordningen som sikrer rettighetene til de pensjonsberettigede i fondet.

(2) Ytelsene til de pensjonsberettigede i pensjonsfondet kan ikke i noe tilfelle overstige de maksimale ytelser etter lovens § 5–7 (1).

(3) Første ledd gjelder ikke for de pensjonsfond hvor Kredittilsynet i medhold av § 16 punkt 7 første ledd fjerde punktum i 1968–forskriften har gitt samtykke til annen bruk av fondet.

§ 3–5 Videreføring av tidligere dispensasjoner etter 1968–reglene

(1) Dispensasjoner som tidligere er gitt i medhold av § 15 i 1968–reglene kan videreføres.

§ 3–6 Videreføring av overgangsregler til 1968–reglene

(1) Bestemmelsene om pensjonsalder i lov om foretakspensjon § 4-1 kommer ikke til anvendelse for arbeidstakere som ved ikrafttredelsen av 1968–forskriften gikk inn under pensjonsordning som nevnt i forskriftens § 1 første ledd bokstav a med lavere pensjonsalder enn bestemt i eller i medhold av § 5 punkt 2, jf. § 5 punkt 3, når arbeidstakeren fortsatt er medlem av samme pensjonsordning.

(2) Arbeidstakere som var medlem av en pensjonsordning som nevnt i § 1 første ledd bokstav a i 1968–forskriften pr. 10. februar 1984, og som er medlem av samme pensjonsordning, kan fortsatt sikres etterlattepensjon etter den pensjonsplan som gjaldt på dette tidspunkt. Dette gjelder selv om bestemmelsene i kapittel 7 i lov om foretakspensjon, jf. 1968–forskriften § 5 punkt 4, ikke er gjennomført i pensjonsordningen.

(3) Arbeidstakere som var opptatt i pensjonsordning ved ikrafttredelse av 1968–reglene, og som var sikret utbetaling av engangsstønad ved dødsfall i samsvar med tidligere gjeldende bestemmelser kan fortsatt sikres engangsstønad ved dødsfall i samsvar med forskriftens § 16 punkt 5.

VEDLEGG