Utkast til forskrift om melde- og rapporteringsplikt ved sjøulykker og andre hendelser til sjøs

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.05.2008

Vår ref.:

Vedlagt oversendes til høring utkast til forskrift om melde- og rapporteringsplikt ved sjøulykker og andre hendelser til sjøs.

Høringsfristen settes til seks uker på bakgrunn av et ønske om at forskriftsendringene trer i kraft 1. juli 2008, som er ikrafttredelsen av de nye reglene i sjøloven om undersøkelse av sjøulykk. I forbindelse med den praktiske gjennomføringen av de nye reglene om undersøkelse av sjøulykker har det vært nedsatt en arbeidsgruppe bestående av berørte myndigheter, som blan annet har sett på behov for lov- og forskriftsendringer. Utkastet har vært diskutert i arbeidsgruppen.

Høringsfrist: 26. mai 2008.

Bakgrunn for endringen
Den 17. januar i år sendte Nærings- og handelsdepartementet, i samråd med Justisdepartementet, ut et forslag om endringer i blanta nnet sjøloven og skipssikkerhetsloven om melde- og rapporteringsplikt ved sjøulykker på høring. Forslagene inneholdt primært presiseringer av forskriftsfullmakter, slik at man i forskrift form kan gi utfyllende bestemmelser om melding og rapportering av sjøulykker. Dette for å få et mer fleksibelt system.

Departementet har tatt utgangspunkt i gjeldende regelverk, herunder forskrift 2. april nr. 231 om rapportering av hendelse til sjøs, og har forsøkt å forenkle og presisere gjeldende krav til melding og rapportering. Utkastet omhandler derfor også meldings- og rapporteringsplikter ved andre hendelser enn sjøulykker, herunder hendelser i forbindelse med utslipp av olje, farlige eller forurensende stoffer og som ikke faller inn under begrepet sjøulykke. Videre omhandler forslagtet arbeidsulykker som ikke er sjøulykker.

Det er lagt vekdt på å få et enkelt, og brukervennlig meldings- og rapporteringssystem, med én mottakerinstans for meldinger. Det fremgår av utkastets § 4 at rederiet og skipsfører uten opphold skal gi kystradiostasjon eller hovedredningssentralene melding om sjøulykke og andre nærmere angitte hendelser. Fritidsbåter kan alternativt gi melding til politiet, jamfør bestemmelsens tredje ledd.

Etterfølgende rapport om sjøulykke og andre hendelser skal sendes Sjøfartsdirektoratet, men rapportering ved utslipp eller fare for utslipp av olje, farlige eller forurensende stoffer skal sendes kystradiostasjon eller hovedredningssentralene, jamfør §§ 6 og 10.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget er i hovedsak en opprydding og forenkling av eksisterende regelverk. Det har vært et ønske å forsøke å samle alle bestemmelser som relaterer seg til melding og rapportering av sjøulykker og andre lignende hendelser i én forskrift. Vi har derfor valgt å ta inn forskrift 2. april 1987 nr. 231 om rapportering av hendelser til sjøs. En del av disse hendelsene vil nå falle inn under sjølovens definisjon av sjøulykke. Vi har videre stilt spørsmål om hvorvidt forskirft 9. juli 1992 nr. 1269 om varsling av akutt forurensing eller fare for akutt forurensing, som er delegert til Fiskeri- og kystdepartementet fra Miljøverndepartementet burde tas inn i utkastet. Forskriftens bestemmelser som omhandler forurensning til sjøs synes langt på vei å væe dekket opp av forskriftsutkastet. Vi ber derfor spesielt om innspill på dette.

Ut fra brukervennlighet foreslår vi at kystradiostasjon eller hovedredningssentralene skal være meldingsinstans, alternativt politiet ved sjøulykke hvor fritidsbåter er involvert. Det antas at dette ikke innebærer en ekstra byrde for brukerne.

For myndighetene vil utkastet innebære økt informasjonsvirksomhet om det nye regimet, utarbeidelse av rapporteringsskjema, samt interne prosedyrer for informasjonsutveksling mellom myndighetene og Statens havarikommisjon for transport.

Ved eventuelle spørsmål kan Ingunn Hestnes (22 24 65 57) eller Terje Hernes Pettersen (22 24 04 77) kontaktes.
Vi ber om at eventuelle kommentarer sendes elektronisk til: postmottak@nhd.dep.no med kopi til: thp@nhd.dep.no.


Med hilsen


Leif Asbjørn Nygaard
ekspedisjonssjef
                                                                                        Ingunn Hestnes
                                                                                        seniorrådgiver 

 Vedlegg

 

Høringsinstanser;

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Forsvasdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Statsministerens Kontor
Hovedredningssentralen Nord-Norge
Hovedredningssentralen Sør-Norge
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste
Sjøfartsdirektoratet
Kystverket
Statens Havarikommisjon
Skipsregistrene
Kystvakten
Norges Rederiforbund
Det Norske Maskinistforbund
Norsk Sjøoffisersforbundet
Norsk Sjømannsforbund
Rederienes Landsforening
Det norske Veritas
Direktoratet for Samfunnsikkerhet og beredskap
Fiskebåtredernes Forbund
Fraktefartøyenes Rederiforening
Hurtigbåtenes Rederiforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Norges Fiskarlag
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO
Redningsselskapet
Color Line ASA
DFDS Seaways
Stena Line Norge AS
Direktoratet for Arbeidstilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Fiskeridirektoratet
Forbundet Kysten
Marintek
Nordisk Institutt for sjørett
Natur og ungdom
Norges Naturvernforbund
Miljøstiftelsen Bellona
WWF Verdens Naturfond
Norsk Havneforbund
Sjøassurandørenes Centralforening (CEFOR)
Sysselmannen på Svalbard
Arrangement Oslo
Båtservice Sightseeing
Charterbåtene-Sunrise AS
Cruise-Båtene AS
Circus, Norsk Fjordcruise
Oslo Fjordservice AS
Norway Yacht Charter AS
Saga Fjordcruise AS
Trollcruise AS
Geiranger Fjordservice A/S
Fjordservice AS
Hvaler Fjordcruise AS
OK Fjordservice
Midtkandal Fjordservice AS
Veteran Fjordcruise AS
Volda Fjordcruise Humberset
Lys-Line AS
Marine-Service AS
Nesodden-Bundefjord D/S AS
Samskip Norge AS
Team Lines Norge AS
Uni Ship Norge AS
Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF)
Maritimt Forum
Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse
Sporens Rederier AS
Datatilsynet
Bedriftsforbundet
Handels- og Servicenæringen Hovedorganisasjon
Telenor Norge
Norsk Skipsmeglerforbund
Norboat
Norges Råfisklag
Norges Sildesalgslag
Fiskeriforum Vest
Sør Norges Trålerlag
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Telenor Network Maritime Radio
Post- og teletilsynet
Statens forurensingstilsyn
Aeco, Longyearbyen


Barne- og likestillingsdepartementet - har ingen merknader.
Kunnskapsdepartementet - har ingen merknader.
Finansdepartementet - har ingen merknader til utkast til forskrift.
Samferdselsdepartementet - har ingen merknader.
Statens havarikommisjon
Post- og teletilsynet
Fiskebåtredernes forbund
Olje- og energidepartementet - har ingen merknader til utkastet.
Datatilsynet - har ingen merknader til utkastet.
Landbruks- og matdepartementet - har ingen merknader til utkastet.
Skipsregistrene - har ingen merknader til utkastet.
Helse- og omsorgsdepartementet - har ingen merknader til utkastet.
Fornyings- og administrasjonsdepartementet - har ingen merknader til utkastet.
NHO - NHO avgir ikke egen høring, men viser til høringssvar for Rederienes Landsforening.
Arbeidstilsynet
Rederienes Landsforening
Miljøverndepartementet
WWF - World Found Norge
Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap
PST - Politiets sikkerhetstjeneste
Arbeidstilsynet Midt-Norge
Sjømannsorganisasjonenes fellessekretariat
Sjøfartsdirektoratet
Justisdepartementet
Politidirektoratet
Politiet
Norges Rederiforbund
 

Til toppen