Utkast til forskrift om øvre grenser for fradrag etter skatteloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Fastsatt av Finansdepartementet xx.yy 1999 med hjemmel i …

§ 1 Virkeområde

Forskriften gjelder forsikringsselskapers rett til fradrag etter skatteloven for forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring, herunder kredittforsikring og personforsikring som ikke er livsforsikring.

Forskriften gjelder også for skadeforsikring som drives av utenlandske forsikringsselskap gjennom filial her i riket.

Forskriften gjelder ikke avsetninger til dekning av naturskade, jf. lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring.

§ 2 Definisjoner

Med "Forskriften" menes her forskrift 10. mai 1991 nr. 301 om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring med tilhørende utfyllende regler fastsatt av Kredittilsynet.

Med "minstekrav" menes her det minstekrav til avsetning til en hver tid som vil gjelde for et skadeforsikringsselskap i henhold til Forskriften.

Med "premieavsetning", "erstatningsavsetning", "sikkerhetsavsetning", "reassuranseavsetning" og "administrasjonsavsetning" menes her det samme som i Forskriftens § 2 syvende til niende ledd.

§ 3 Øvre grense for premieavsetning, reassuranseavsetning og administrasjons-avsetning

Fradrag for premieavsetning, reassuranseavsetning eller administrasjonsavsetning skal ikke overstige gjeldende minstekrav til slike avsetninger.

§ 4 Øvre grense for erstatningsavsetningen

Fradrag for erstatningsavsetning skal ikke overstige gjeldende minstekrav til slik avsetning multiplisert med X. Dersom selskapet mener at slik erstatningsavsetning ikke er tilstrekkelig til å dekke det forsikringstekniske erstatningsansvar fullt ut, kan likningsmyndigheten samtykke i høyere fradrag.

§ 5 Øvre grense for sikkerhetsavsetning

Fradrag for sikkerhetsavsetning skal ikke overstige gjeldende minstekrav til slik avsetning multiplisert

(a) for private bransjer etter Forskriften, med faktoren Y,

(b) for næringslivsbransjer etter Forskriften, med faktoren Z.

Bestemmelsen i § 4 annet punktum gjelder tilsvarende.

§ 6 Øvre grense for sikkerhetsavsetning i særlige bransjer

I bransjene industriforsikring, storkaskoforsikring, P&I-forsikring og energiforsikring, jf. Vedlegg A til utfyllende forskrift av 18. november 1992 nr. 1242 om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring, hvor selskapets portefølje vil omfatte få og store risikoer eller skader, skal fradrag for sikkerhetsavsetningen ikke overstige minstekravet etter Forskriften § 5 bokstav c tredje ledd multiplisert med faktoren T. Bestemmelsen i § 4 annet punktum gjelder tilsvarende.

Er minstekravet til sikkerhetsavsetningen for slike bransjer beregnet etter risikoteoretiske metoder godkjent av Kredittilsynet i henhold til Forskriften, skal den øvre grense for fradrag for sikkerhetsavsetning likevel beregnes etter § 5.

I tvilstilfelle avgjør departementet om en bransje omfattes av paragrafen her.

§ 7 Ikrafttreden. Overgangsregler

Forskriften trer i kraft straks. Forskriften skal første gang legges til grunn ved ligningen for året ABCD.

VEDLEGG