Utkast til forskrift om prisopplysning for varer og tjenester

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.06.2011

Vår ref.:

Høringsinstansene i følge adresseliste


  
Deres ref                             Vår ref                                   Dato
                                          201002615-/PGUFJS                28.02.2011

 

Høring - utkast til forskrift om prisopplysning for varer og tjenester
Høringsfrist 3. juni 2011

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender på høring utkast til forskrift om prisopplysning for varer og tjenester. Forskriften skal erstatte 6 ulike prisopplysningsforskrifter om
- varer,
- tjenester,
- gravferdstjenester,
- overnattings- og serveringstjenester
- tannlegetjenester m.m., og
- transport og salg av elektrisk kraft

Forskriftsutkastet er først og fremst en revisjon, forenkling og modernisering av gjeldende bestemmelser og innebærer ikke nye tilpasninger til gjeldende direktiver.

Av materielle forslag til endringer er bl.a. krav om at næringsdrivende som selger tjenester skal legge sin prisliste ut på egen hjemmeside på internett. Videre foreslås det plikt til å registrere prisopplysninger på Finansportalen, samt en elektronisk prisportal for tannhelsetjenester, som det tas sikte på å etablere i løpet av første halvår 2012. For næringsdrivende som leverer eller transporterer kraft foreslås skjerpede krav til prisopplysning i faktura.

Vi viser til vedlagte høringsnotat hvor endringene omtales i detalj.

Høringsdokumentene er også tilgjengelig på Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets hjemmeside på http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/hoyringar.html?id=1805


Med hilsen


Bodhild Fisknes (e.f.)
   
                                                                          Hilde Merethe Berg

 

Vedlegg:
-1) Høringsnotat
-2) Utkast til forskrift om prisopplysning for varer og tjenester
-3) Høringsliste 

Høringsinstanser

ANFO
Arbeidsdepartementet
Bedriftsforbundet
Boligprodusentenes forening
Byggmesterforbundet
Chess
Coop Norge AS
Dagligvareleverandørenes forening, DLF
Datatilsynet
Den norske Advokatforening
Den Norske Reisebransjeforening
Den norske tannlegeforening
Det juridiske fakultetet i Bergen
Det juridiske fakultetet i Oslo
Det juridiske fakultetet i Tromsø
Direktesalgsforbundet
Distansehandel Norge
Distriktenes Energiforening (DEFO)
DnB NOR
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
El & IT Forbundet
Energi Norge
Enova
Finansdepartementet
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)
Finanstilsynet
Flytoget AS
Forbruker Europa (ECC Norway)
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbrukertvistutvalget
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Forum for Strategisk Nettutvikling (FSN)
Gravferdsrådet
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Helse- og omsorgsdepartementet
Hotell- og restaurantarbeiderforbundet
Hurtigbåtenes Rederiforbund
Huseiernes Landsforbund
IKT-Norge
Justis- og politidepartementet
Kirkerådet
Kollektivtrafikkforeningen
Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Konkurransetilsynet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landslaget for offentlige pensjonister (LOP)
Landsorganisasjonen i Norge
Maler- og byggtapesermestrenes Landsforbund
Markedsrådet
Miljøverndepartementet
Netcom
Norges Bilbransjeforbund
Norges Bondelag
Norges Taxiforbund
Norges Turbileierforbund
Norges Vassdrags- og energidirektorat
Norsk bonde- og småbrukarlag
Norsk Jernbaneforbund
Norsk pensjonistforbund
Norsk tannpleierforening
Norske Rørleggerbedrifters Landforening
Norwegian Air Shuttle ASA
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
NSB AS
One-call
Post- og teletilsynet
Reisebedriftenes Landsforening
Ruter AS
Scandinavian Airlines Norge AS
Samferdselsdepartementet
Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)
Statens seniorråd
Telenor
Tele2
Transportbedriftenes Landsforening
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
UNIO
YS
Widerøes Flyveselskap ASA

Til toppen