Utkast til forskrift om proviantering av toll- og avgiftsfrie varer for salg om bord på ferger i nordisk trafikk

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Fastsatt av Finansdepartementet den xx.xx.2003 med hjemmel i tolltariffens innledende bestemmelser § 24, lov om merverdiavgift § 16 siste ledd bokstav a og Stortingets årlige vedtak om særavgiftene.


§ 1 Virkeområde

Forskriften regulerer toll- og avgiftsfri tildeling av proviant for salg og servering til passasjerer om bord i passasjerfartøyer i regelmessig rutetrafikk mellom havner i Danmark (unntatt Færøyene og Grønland), Sverige, Finland og Norge (unntatt Svalbard og Jan Mayen).

§ 2 Definisjoner

I denne forskriften forstås med:

  1. Proviant: mat- og drikkevarer herunder alkoholholdige varer, tobakksvarer og sigarettpapir, parfyme, kosmetikk og toalettartikler,
  2. Toll- og avgiftsbelagte varer: varer som i det nordiske land hvor de innlastes er toll- skatte- og avgiftsbelagt etter de samme regler som ved salg til forbruk i det land hvor de innlastes. Det forutsettes at det ved varens utførsel ikke gis helt eller delvis fritak eller tilbakebetaling av toll og avgifter,
  3. Korte ruter: Fartøysruter mellom norske havner fra og med Risør i vest til svenskegrensen i øst, og svenske havner fra og med norskegrensen i nord til Lysekil i sør.

§ 3 Vareomfang
1. Proviantering kan skje med følgende toll- og avgiftsfrie varer for salg til passasjerer:

  1. på korte ruter: tobakksvarer, samt sjokolade- og sukkervarer,
  2. på andre ruter: alkoholholdige drikkevarer med alkoholstyrke inntil 60 volumprosent, tobakksvarer, sigarettpapir, sjokolade- og sukkervarer, parfyme, kosmetikk og toalettpreparater,

2. Proviantering av varer for servering om bord til passasjerer kan skje med toll- og avgiftsfrie varer, unntatt tobakksvarer og sigarettpapir.


For øvrig kan det bare provianteres med toll- og avgiftsbelagte varer.

§ 4 Regulering av mengde
Tildeling av toll- og avgiftsfrie varer foretas etter tollvesenets skjønn. Ved den skjønnsmessige vurderingen kan det hensyntas fartøyets størrelse, trafikkområde, forseglingsmuligheter om bord, eventuell restproviant mv., herunder om fartøyet går i kort rute.

§ 5 Salgskontroll
Det er et vilkår for å få tildelt toll- og avgiftsfri proviant at salg av varer nevnt i § 3 nr. 1 a og b kun skjer fra kiosk eller liknende utsalgssted (”tax-free shop”), og bare finner sted til passasjerer med gyldig billett. Ved salget skal billetten merkes på varig måte, slik at den ikke kan benyttes flere ganger. Selger bør begrense salget slik at passasjerene ikke får kjøpt mer enn det kvantum som kan innføres toll- og avgiftsfritt i henhold til gjeldene bestemmelser for reisende i de land ruten omfatter.

Passasjerene skal ved oppslag om bord bli gjort oppmerksom på gjeldende bestemmelser for reisende for de land ruten omfatter.

§ 6 Regnskap
Det skal føres separate regnskap for varer som selges til passasjerer fra kiosk eller lignende utsalgssted, og varer som serveres om bord. Regnskapet skal gi så fullstendige og spesifiserte opplysninger om vareflyten som er nødvendig av hensyn til tollvesenets kontroll, samt den oppgave- og opplysningsplikt som følger av gjeldende tollov og tollovforskrift.

§ 7 Særskilt om korte ruter
Tollvesenet kan etter særskilt søknad på visse vilkår dispensere fra begrensningene i § 3 nr. 1 bokstav a, og tillate at fartøyer i kort rute får proviantere etter vareomfanget i § 3 nr. 1 bokstav b. Dette gjelder kun fartøyer som går i rute mellom norsk havn fra og med Risør i vest til og med Sandefjord i øst og svensk havn fra og med Strømstad i nord til og med Lysekil i sør, som går i helårsrutetrafikk etter en fast, regelmessig rutetabell, har kapasitet til å transportere gods og kjøretøy i betydelig omfang og hvor det er lagt til rette for tilfredsstillende tollkontroll.

§ 8 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft……………

Fra samme dato oppheves Finansdepartementets forskrift 10. januar 2003 nr. 32 om toll- og avgiftsfri innførsel og forenklet fortolling av reisegods § 9. Forskriftens § 10 blir ny § 9.