Utkast til forskrift om sikringsordninger for kredittinstitusjoner

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx. 2000 med hjemmel i lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner § 1-1 annet ledd og § 2-1 tredje punktum, lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker § 8 tredje ledd siste punktum og lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-11a, jf. EØS-avtalen artikkel 7 bokstav b) jf. vedlegg IX jf. Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/19/EF.

§ 1
Andre kredittinstitusjoner enn banker skal være medlem av Sparebankenes sikringsfond eller Forretningsbankenes sikringsfond når de mottar innskudd eller andre tilbakebetalingspliktige midler fra allmennheten og yter lån for egen regning. Finansdepartementet kan bestemme hvilket sikringsfond andre kredittinstitusjoner enn banker skal være medlem av.

§ 2
Filialer av kredittinstitusjoner med hovedkontor utenfor EØS, skal ha en sikringsordning som minst oppfyller kravene til sikringsordninger for kredittinstitusjoner som fastsatt i Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/19/EF.

§ 3
Kredittinstitusjoner kan ikke bruke opplysninger om sikringsordninger til reklameformål på en måte som kan påvirke banksystemets stabilitet eller innskyternes tillit.

VEDLEGG