Utkast til forskrift

Forskrift om preferensielle opprinnelsesregler

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

INNHOLD:

Forskrift om preferensielle opprinnelsesregler

Fastsatt av Finansdepartementet den xx.xx.xx med hjemmel i tolltariffens innledende

bestemmelser § 2 nr. 3 og tolloven 10. juni 1966 nr. 5 § 15

§ 1-1 Virkeområde

Denne forskriften omhandler opprinnelsesreglene i opprinnelsesprotokollene til Norges gjeldende frihandelsavtaler 1 Jf. Tolltariffens innledende bestemmelser § 2 nr. 3 og Overenskomster med fremmede stater, utgitt av Utenriksdepartementet.<span style='mso-spacerun:yes'> </span><o:p></o:p></sup></span></p> <p class=MsoNormal><sup><span style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:

Opprinnelsesprotokollene gjelder for alle avtaleparter omfattet av den enkelte frihandelsavtale. Forskriften vil dermed ha gyldighet både ved innførsel og utførsel av opprinnelsesprodukter til/fra Norge.

§ 2-1 Definisjoner

I denne forskriften forstås med:

a) ”fremstilling”: all slags bearbeiding eller foredling, herunder sammensetting og montering eller spesielle prosesser

b) ”materiale”: enhver bestanddel, råmateriale, komponent eller del o.l. som er brukt i fremstillingen av produktet

c) ”ikke-opprinnelsesmateriale”: materiale som ikke kvalifiserer til å ha opprinnelse etter denne forskriften

d) ”produkt”: det produktet som blir fremstilt, selv om det er bestemt for senere bruk i en annen produksjonsprosess

e) ”varer”: både materialer og produkter

f) ”opprinnelsesmateriale”: et materiale som oppfyller alle betingelser fastsatt i denne forskriften og som benyttes i en annen produksjonsprosess

g) ”opprinnelsesprodukt”: et produkt som oppfyller alle betingelser fastsatt i denne forskriften

h) ”tollverdi”: verdien fastsatt i samsvar med tolltariffens innledende bestemmelser § 8

i) ”pris fra fabrikk”: prisen som betales for produktet fritt fabrikk til produsenten i en avtalepart i det foretak der den siste bearbeiding eller foredling er utført, forutsatt at prisen innbefatter verdien av alle anvendte materialer, fratrukket eventuelle interne avgifter som er eller kan bli tilbakebetalt når det fremstilte produktet eksporteres

j) ”verdien av materialer”: tollverdien på innførselstidspunktet av anvendte ikke-opprinnelsesmaterialer, eller dersom denne ikke er kjent og ikke kan påvises, den første påviselige pris som er betalt for materialene i en avtalepart

k) ”verdien av opprinnelsesmaterialer”: verdien av slike materialer som definert i bokstav i), anvendt med nødvendige tillempninger

l) ”merverdi”: skal være prisen fra fabrikk fratrukket tollverdien av hvert av de inkorporerte materialer med opprinnelse i de andre landene nevnt i §§ 2-1-2 og 2-1-3, eller dersom tollverdien ikke er kjent eller ikke kan påvises, den første påviselige pris som er betalt for produktene i den avtalepart

m) ”sending”: produkter som enten er sendt samtidig fra en eksportør til en mottaker eller produkter omfattet av ett enkelt transportdokument omfattende forsendelsen fra eksportør til mottaker, eller i mangel av slikt transportdokument, av en enkelt faktura

n) ”Det europeiske fellesskap”: alle landene tilsluttet De europeiske fellesskap (EF) som i kraft av sin tollunion anses som ett landområde i denne forskriften

o) ”avtalepart”: EFTA-landene Island, Norge, Sveits og det enkelte annet land som er part i den aktuelle frihandelsavtale. Produkter med opprinnelse i Liechtenstein anses for å ha opprinnelse i Sveits

p) ”varesertifikat EUR.1”: opprinnelsesbevis i form av et sertifikat, i den form og med det innhold som til enhver tid er bestemt og kunngjort av Toll- og avgifts­direktoratet

q) ”søknadsskjema for varesertifikat EUR.1”: skjema for søknad om utstedelse av varesertifikat EUR.1, i den form og med det innhold som til enhver tid er bestemt og kunngjort av Toll- og avgiftsdirektoratet

r) ”fakturaerklæring”: opprinnelsesbevis i form av en erklæring med den ordlyd som til enhver tid er bestemt og kunngjort av Toll- og avgiftsdirektoratet

s) ”preferansebehandling”: avtalefestede fordeler ved innførsel eller utførsel av et opprinnelsesprodukt i forhold til den tollsats og andre reguleringer som i alminnelighet gjelder for vedkommende vare

t) ”kumulasjon”: anvendelse av et opprinnelsesprodukt fra en annen avtalepart i en ny produksjonsprosess uten at dette produktet på nytt trenger å oppfylle opprinnel­sesreglenes krav til tilstrekkelig bearbeiding eller foredling. Bilateral kumulasjon gjelder i bilateral samhandel. Diagonal kumulasjon kan benyttes på tvers av frihandelsavtaler forutsatt at de aktuelle avtalene er knyttet sammen ved harmoniserte regler

u) ”Den blandede komité”: komité bestående av representanter fra partene til en frihandelsavtale som har til oppgave å administrere og overvåke gjennomføringen av avtalen.

Produkter med opprinnelse i en avtalepart - opprinnelsesprodukter 2Se § 1-2

§ 2-1 Opprinnelseskriterier

(1) Følgende produkter anses å ha opprinnelse i et EFTA-land:

 1. produkter fremstilt i sin helhet i et EFTA-land i henhold til § 2-4
 1. produkter fremstilt i et EFTA-land inneholdende materialer som ikke har blitt fremstilt i sin helhet der, forutsatt at slike materialer har vært gjenstand for tilstrekkelig bearbeiding eller foredling i et EFTA-land i henhold til § 2-5
 1. produkter med opprinnelse i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) i henhold til § 3-1.

(2) Følgende produkter anses å ha opprinnelse i en annen avtalepart:

 1. produkter fremstilt i sin helhet i en annen avtalepart i henhold til § 2-4
 1. produkter fremstilt i en annen avtalepart inneholdende materialer som ikke har blitt fremstilt i sin helhet der, forutsatt at slike materialer har vært gjenstand for tilstrekkelig bearbeiding eller foredling i en annen avtalepart i henhold til § 2-5.

§ 2-2 Diagonal kumulasjon 3Se § 1-2 med opprinnelsesmaterialer i et EFTA-land

(1) Produkter skal anses å ha opprinnelse i et EFTA-land ved kumulasjon der med materialer som har opprinnelse i Slovenia, Island, Norge, Sveits (herunder Liechtenstein), Ungarn, Polen, Den tsjekkiske republikk, Den slovakiske republikk, Bulgaria, Romania, Estland, Latvia, Litauen, Tyrkia eller Det europeiske fellesskap i samsvar med bestemmelsene i protokollen om opprinnelsesregler vedlagt avtalene mellom EFTA-statene og hvert av de andre landene nevnt ovenfor, forutsatt at den bearbeiding eller foredling foretatt på disse materialene i den berørte EFTA-stat går utover det som er nevnt i § 2-6. Det er ikke nødvendig at slike materialer har gjennomgått tilstrekkelig bearbeiding eller foredling i henhold til § 2-5.

(2) Når bearbeiding eller foredling foretatt i et EFTA-land ikke går utover de behandlinger som nevnt i § 2-6, skal det fremstilte produktet bare anses å ha opprinnelse i den berørte EFTA-stat dersom den merverdi 4Se § 1-2 som er tilført der er høyere enn verdien av materialer med opprinnelse som er benyttet i et av de andre landene nevnt i nr. 1 som det er kumulert med. Hvis dette ikke er tilfelle, skal produktet anses å ha opprinnelse i det land som svarer for den høyeste verdien av de opprinnelsesmaterialer som er benyttet ved bearbeiding eller foredling i den berørte EFTA-stat.

(3) Produkter med opprinnelse i et av de andre landene nevnt i første ledd som ikke har gjennomgått noen bearbeiding eller foredling i den berørte EFTA-stat, skal beholde sin status som opprinnelsesprodukter hvis de blir eksportert til et av disse landene.

(4) Kumulasjon i henhold til denne paragrafen kan bare foretas når de inkorporerte materialene eller produktene har oppnådd opprinnelsesstatus gjennom bruk av opprinnelsesregler som er identiske med de som er inntatt i forskriften.

§ 2-3 Diagonal kumulasjon 5Se § 1-2 med opprinnelsesmaterialer i en annen avtalepart

(1) Produkter skal anses å ha opprinnelse i en annen avtalepart ved kumulasjon med materialer som har opprinnelse i Island, Norge, Sveits (herunder Liechtenstein), Slovenia, Ungarn, Polen, Den tsjekkiske republikk, Den slovakiske republikk, Bulgaria, Romania, Estland, Latvia, Litauen, Tyrkia eller Det europeiske fellesskap i samsvar med bestemmelsene i protokollen om opprinnelsesregler vedlagt avtalene mellom EFTA-statene og hvert av de andre landene nevnt ovenfor, forutsatt at den bearbeiding eller foredling foretatt på disse materialene i en annen avtalepart går utover det som er nevnt i § 2-6. Det er ikke nødvendig at slike materialer har gjennomgått tilstrekkelig bearbeiding eller foredling i henhold til § 2-5.

(2) Når bearbeiding eller foredling foretatt i en annen avtalepart ikke går utover de behandlinger som nevnt i § 2-6, skal det fremstilte produktet bare anses å ha opprinnelse i en annen avtalepart dersom den merverdi 6Se § 1-2> som er tilført der er høyere enn verdien av materialer med opprinnelse som er benyttet i et av de andre landene nevnt i nr. 1. Hvis dette ikke er tilfelle, skal produktet anses å ha opprinnelse i det land som svarer for den høyeste verdien av de opprinnelsesmaterialer som er benyttet ved bearbeiding eller foredling i en annen avtalepart.

(3) Produkter med opprinnelse i enten Det europeiske fellesskap eller i et av de andre landene nevnt i første ledd som ikke har gjennomgått noen bearbeiding eller foredling i en annen avtalepart, skal beholde sin status som opprinnelsesprodukter hvis de blir eksportert til enten Det europeiske fellesskap eller et av disse landene.

(4) Kumulasjon i henhold til denne paragrafen kan bare foretas når de inkorporerte materialene eller produktene har oppnådd opprinnelsesstatus gjennom bruk av opprinnelsesregler som er identiske med de som er inntatt i forskriften.

§ 2-4 Produkter fremstilt i sin helhet

(1) Ved anvendelse av § 2-1 første ledd bokstav a og andre ledd bokstav a, skal følgende anses som produkter fremstilt i sin helhet i en avtalepart:

 1. mineralske produkter utvunnet av avtalepartens jord eller havbunn
 1. vegetabilske produkter høstet i avtaleparten
 1. levende dyr født og alet i avtaleparten
 1. produkter av levende dyr alet i avtaleparten
 1. produkter fra jakt og fiske drevet i avtaleparten
 1. produkter fra sjøfiske og andre produkter tatt opp av havet utenfor avtalepartens sjøterritorium ved hjelp av dens fartøyer
 1. produkter fremstilt på avtalepartens fabrikkskip utelukkende av produkter som er nevnt under bokstav f
 1. brukte varer innsamlet i avtaleparten som bare egner seg til gjenvinning av råstoffer, inkludert brukte dekk som bare egner seg til regummiering eller til bruk som avfall
 1. avfall og skrap fra fabrikasjonsvirksomhet som har funnet sted i avtaleparten
 1. produkter utvunnet fra havbunnen eller havundergrunnen utenfor avtalepartens sjøterritorium forutsatt at avtaleparten har enerett til å utnytte denne havbunn eller havundergrunn
 1. varer som er fremstilt utelukkende av produkter angitt under bokstav a til j i avtaleparten.

(2) Betegnelsene ”avtalepartens fartøyer” og ”avtalepartens fabrikkskip” i første ledd bokstav f og g gjelder kun fartøyer og fabrikkskip:

 1. som er registrert eller anmeldt i en avtalepart
 1. som fører flagg tilhørende en avtalepart
 1. som med en andel av minst 50% eies av statsborgere i en avtalepart, eller av et selskap med hovedsete i en avtalepart, hvor administrerende direktør eller direktører, styrets- eller representantskapets formann og flertallet av medlemmene i disse organer er statsborgere i en avtalepart, og videre når det gjelder ansvarlige selskaper eller selskaper med begrenset ansvar, hvorav minst halvparten av kapitalen tilhører den berørte avtalepart eller offentlige sammenslutninger eller statsborgere i denne avtaleparten
 1. hvor skipsføreren og skipets offiserer er statsborgere i en avtalepart og
 1. hvor minst 75% av mannskapet er statsborgere i en avtalepart.

§ 2-5 Produkter tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet - prosessliste

(1) Ved anvendelse av § 2-1 første ledd bokstav b og andre ledd bokstav b, skal produkter anses som tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet i en avtalepart når de angitte vilkårene i den aktuelle prosesslisten er oppfylt.

(2) Med prosessliste nevnt i første ledd forstås en liste over den bearbeiding eller foredling som kreves utført på ikke-opprinnelsesmaterialer for at det fremstilte produktet skal oppnå opprinnelsesstatus. Den til enhver tid gjeldende prosessliste knyttet til den enkelte frihandelsavtales opprinnelsesprotokoll, kunngjøres av Toll- og avgiftsdirektoratet.

Når et opprinnelsesprodukt anvendes som materiale i fremstillingen av et nytt produkt skal det ved vurderingen av vilkårene som er fastsatt i prosesslisten for det nye produktet, ikke tas hensyn til de ikke-opprinnelsesmaterialer som er anvendt ved fremstillingen av det førstnevnte produktet.

(3) Selv om vilkårene i første ledd ikke er oppfylt kan ikke-opprinnelsesmaterialer likevel anvendes forutsatt at:

 1. deres totale verdi ikke overstiger 10% av prisen fra fabrikk på produktet; og
 1. enhver prosentsats fastsatt i prosesslisten som maksimal verdi av ikke-opprinnelsesmaterialer, ikke overskrides gjennom anvendelsen av dette ledd.

Dette ledd gjelder ikke for produkter som hører under kapitlene 50 - 63 i Det harmoniserte system 7Jf. den norske tolltariffen>.

>

(4) Første og tredje ledd får anvendelse med de unntak som er fastsatt i § 2-6.

§ 2-6 Utilstrekkelig bearbeiding eller foredling

(1) Følgende behandlinger eller foredlinger er utilstrekkelige til å gi produktet status som opprinnelsesprodukt, uansett om vilkårene i § 2-5 er oppfylt:

 1. behandling som har til hensikt å holde produktene i sin opprinnelige tilstand under transport eller lagring
 1. deling og sammenstilling av kolli
 1. vasking, rensing; fjerning av støv, oksydering, olje, maling eller andre belegg
 1. stryking eller pressing av tekstiler
 1. enkel maling og polering
 1. avskalling, hel eller delvis bleking, polering og glasering av korn og ris
 1. farging av sukker eller fremstilling av sukkerbiter
 1. skrelling, fjerning av steiner og skall av frukt, nøtter og grønnsaker
 1. skjerping, enkel sliping eller enkel oppskjæring
 1. sikting, utskilling, sammenstilling, sortering, klassifisering, gradering, tilpassing (innbefattet sammenstilling av varer til sortiment eller sett)
 1. enkel fylling i flasker, bokser, flakonger, sekker, etuier, esker, befestigelse til plater eller planker, og all annen enkel emballering
 1. anbringelse eller trykking av merker, etiketter, logoer eller andre liknende kjennemerker på produkter eller deres emballasje
 1. enkel blanding av produkter, også av forskjellige slag
 1. enkel montering av deler av artikler til en komplett artikkel eller demontering av produkter til deler
 1. slakting av dyr
 1. kombinasjon av to eller flere av de behandlinger som er angitt under bokstav a til o.

(2) Alle behandlinger utført i en eller flere avtaleparter på et gitt produkt skal vurderes samlet ved bestemmelse av hvorvidt den bearbeiding eller foredling som produktet har gjennomgått skal anses som utilstrekkelig i henhold til første ledd.

§ 2-7 Kvalifiserende enheter

(1) Ved anvendelse av bestemmelsene i forskriften skal den bestemte produktenhet som legges til grunn ved tarifferingen av en vare i henhold til Det harmoniserte system 8Jf. den norske tolltariffen>, anses som den kvalifiserende enhet. Den kvalifiserende enhet skal være utgangspunktet for fastsettelsen av de opprinnelsesvilkår som kommer til anvendelse ved vurderingen av produktets opprinnelsesstatus.

I samsvar med dette følger at:

 1. når et produkt bestående av en gruppe eller samling av artikler er tariffert 9Jf. den norske tolltariffen >iht. Det harmoniserte system i én posisjon, utgjør alt den kvalifiserende enhet;
 1. når en sending består av et antall like produkter som tarifferes under samme posisjon i Det harmoniserte system, må hvert enkelt produkt vurderes hver for seg ved anvendelse av bestemmelsene i forskriften.

(2) Når emballasje er inkludert sammen med produktet i tarifferingsøyemed iht. alminnelig fortolkningsregel 5 i Det harmoniserte system, skal den også tas med ved bestemmelse av opprinnelse.

§ 2-8 Tilbehør, reservedeler og verktøy

Tilbehør, reservedeler og verktøy sendt sammen med en utrustning, en maskin, et apparat eller et kjøretøy, som er standardutstyr og innbefattet i prisen eller som ikke er særskilt fakturert, skal anses som en enhet sammen med den aktuelle utrustning, maskin, apparat eller kjøretøy.

§ 2-9 Sett

Sett, som definert iht. alminnelig fortolkningsregel 3 i Det harmoniserte system 10Jf. den norske tolltariffen, skal anses som opprinnelsesprodukt dersom alle komponenter i settet er opprinnelses­produkter. Når et sett består av opprinnelsesprodukter og ikke-opprinnelsesprodukter, skal likevel settet i sin helhet anses som opprinnelsesprodukt, forutsatt at verdien av ikke-opprinnelsesproduktene ikke overstiger 15% av settets pris fra fabrikk.

§ 2-10 Nøytrale elementer

For å bestemme om et produkt har opprinnelse i en avtalepart, er det ikke nødvendig å fastslå opprinnelsen på følgende som eventuelt måtte bli brukt ved fremstillingen av produktet:

 1. energi og drivstoff
 2. anlegg og utstyr
 3. maskiner og verktøy
 4. varer som ikke inngår og som ikke er forutsatt å inngå i den endelige sammensetning av produktet.

§ 2-11 Fysisk atskillelse av materialer

(1) Identiske opprinnelses- og ikke-opprinnelsesmaterialer som kan benyttes om hverandre i fremstillingen av et produkt skal lagres fysisk atskilt i samsvar med deres opprinnelse. Fysisk atskillelse kan gjennomføres ved atskilte lagre, fysisk deling av varelageret, ved merking av selve varen eller gjennom et lagersystem som ved merking, adressering eller andre fysiske innretninger tydelig viser atskilt lagring av materialer av ulik opprinnelse.

(2) Ved anvendelse av bestemmelsene i første ledd skal med utrykket ” identiske opprinnelses- og ikke-opprinnelsesmaterialer” forstås materialer som er av samme slag og handelskvalitet, som innehar samme tekniske karakter og fysiske egenskaper, og som, når de er inkorporert i det ferdige produktet, ikke kan skilles fra hverandre for opprinnelsesformål i kraft av merking, etc.

(3) De prinsipper som fremkommer av første og andre ledd skal også legges til grunn ved lagring av identiske ferdigprodukter hhv med og uten opprinnelsesstatus.

§ 2-12 Bokføringsmessig atskillelse

(1) Når det medfører store kostnader eller praktiske ulemper å lagre materialer som omtalt i § 2-11 fysisk atskilt, kan tollmyndighetene etter skriftlig søknad fra produsenten gi tillatelse til et system med bokføringsmessig atskillelse som kan benyttes for å håndtere slik lagring.

(2) Dette systemet må sikre at mengden av tilvirkede opprinnelsesprodukter, innen en nærmere spesifisert referanseperiode, er den samme som ville blitt tilvirket dersom lagrene hadde vært fysisk atskilt.

(3) Tollmyndighetene kan gi slik tillatelse på grunnlag av de vilkår som anses nødvendige.

(4) Systemet fastsettes og anvendes på grunnlag av de generelle regnskaps­prinsipper som gjelder i det landet hvor produktet ble fremstilt.

(5) Den som nyter godt av denne forenklingen kan utferdige eller søke om utstedelse av opprinnelsesbevis for den mengden av produkter som kan anses å ha opprinnelsesstatus. På anmodning fra tollmyndighetene, skal innehaveren legge frem en erklæring med dokumentasjon som viser hvordan mengdene har blitt fastsatt.

(6) Tollmyndighetene skal overvåke bruken av tillatelsen, og kan til enhver tid trekke den tilbake dersom innehaveren på en eller annen måte misbruker tillatelsen eller ikke kan oppfylle de øvrige vilkårene fastsatt i forskriften.

Territoriale krav

§ 2-13 Territorialprinsippet

 1. Med unntak for bestemmelsene i §§ 2-1 første ledd bokstav c, 2-2, 2-3 og tredje ledd i denne paragrafen, må vilkårene som ellers er fastsatt i §§ 2-1 til 2-12 angående ervervelse av opprinnelsesstatus være oppfylt uten avbrudd i en avtalepart.
 1. Med unntak for bestemmelsene i §§ 2-2- og 2-3, når opprinnelsesvarer som er utført fra en avtalepart til et annet land gjeninnføres, må de anses som ikke-opprinnelsesvarer med mindre det kan godtgjøres på tilfredsstillende måte overfor tollmyndighetene at:
 1. de gjeninnførte varer er de samme varer som de som ble utført; og
 1. de ikke har gjennomgått noen bearbeiding utover det som har vært nødvendig for å bevare dem i opprinnelig tilstand mens de har vært i det landet eller mens de har vært utført.
 1. Ervervelse av opprinnelsesstatus i henhold til de vilkår som er fastsatt i §§ 2-1 til 2-12, skal ikke påvirkes av bearbeiding eller foredling foretatt utenfor en avtalepart på materialer utført fra en avtalepart og senere gjeninnført dit, forutsatt at:
 1. de nevnte materialer er fremstilt i sin helhet i en avtalepart eller der har vært gjenstand for bearbeiding eller foredling utover de utilstrekkelige behandlinger nevnt i § 2-6 forut for deres utførsel; og
 1. det på tilfredsstillende måte overfor tollmyndighetene kan godtgjøres at:
 1. de gjeninnførte varer har blitt fremstilt ved bearbeiding eller foredling foretatt på de utførte materialer; og
 1. den totale merverdi som er tilført varen utenfor den berørte avtalepart ved anvendelse av dette nr. ikke overstiger 10% av prisen fra fabrikk på det sluttproduktet som det kreves opprinnelsesstatus for.
 1. Ved anvendelse av tredje ledd skal vilkårene om ervervelse av opprinnelsesstatus fastsatt i §§ 2-1 til 2-12 ikke gjelde for bearbeiding eller foredling foretatt utenfor en avtalepart. Dersom det benyttes en regel i prosesslisten til den enkelte opprinnelsesprotokoll som fastsetter maksimumsverdien for alle inkorporerte ikke-opprinnelsesmaterialer for å fastslå opprinnelsesstatus på sluttprodukt, skal den totale verdien av de inkorporerte ikke-opprinnelsesmaterialer som er anvendt i territoriet til den berørte avtalepart og den totale merverdi tilført utenfor den berørte avtalepart ved anvendelse av denne paragrafen, til sammen ikke overstige den fastsatte prosentsats.
 1. Ved anvendelse av bestemmelsene i tredje og fjerde ledd skal med uttrykket ”total merverdi” forstås alle kostnader oppstått utenfor den berørte avtalepart, inkludert verdien av de materialer som er inkorporert der.
 1. Bestemmelsene i tredje og fjerde ledd skal ikke gjelde for produkter som ikke oppfyller vilkårene fastsatt i prosesslisten til den enkelte opprinnelsesprotokoll, og som bare kan anses tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet hvis den generelle toleranse i § 2-5 tredje ledd er anvendt.
 1. Bestemmelsene i tredje og fjerde ledd skal ikke gjelde for produkter som hører under kapitlene 50 - 63 i Det harmoniserte system 11Jf. den norske tolltariffen.
 1. Enhver bearbeiding eller foredling dekket av bestemmelsene i denne paragrafen som er utført utenfor en avtalepart, skal gjennomføres ved anvendelse av ordninger for utenlands bearbeiding eller liknende ordninger. Nærmere prosedyrer kan fastsettes av Toll- og avgiftsdirektoratet.

§ 2-14 Direkte transport

(1) Preferansebehandling gjelder bare for produkter som oppfyller vilkårene i forskriften og som er transportert direkte mellom avtalepartene eller gjennom territoriene til de andre landene som er nevnt i §§ 2-2 og 2-3. Produkter som utgjør en enkel sending, kan imidlertid transporteres gjennom andre territorier, eventuelt med omlasting eller midlertidig lagring på slike territorier, forutsatt at de forblir under tollvesenets kontroll i transitt‑ eller lagringslandet, og at de ikke gjennomgår annen behandling enn lossing og lasting eller annen behandling med sikte på å bevare dem i god tilstand.

Opprinnelsesprodukter kan transporteres i rør gjennom andre territorier enn de som tilhører avtalepartene.

(2) Bevis for at vilkårene fastsatt i første ledd er oppfylt, skal gis tollmyndighetene i importlandet ved fremleggelse av:

 1. et enkelt transportdokument som dekker forsendelsen fra eksportlandet gjennom transittlandet; eller
 1. et sertifikat utstedt av tollmyndighetene i transittlandet, som:

1. gir en nøyaktig beskrivelse av produktene;

2. angir datoene for lossing og lasting av produktene og, når det er aktuelt, navn på fartøyer, eller andre transportmidler som er benyttet; og

3. bekrefter de forhold produktene har vært oppbevart under i transittlandet; eller

c) i mangel av forannevnte, andre fyllestgjørende dokumentasjoner.

§ 2-15 Utstillinger

(1) Opprinnelsesprodukter som er sendt for utstilling i andre land enn de landene eller Det europeiske fellesskap som er nevnt i §§ 2-2 og 2-3, og som etter utstillingen blir solgt for å bli innført til en avtalepart, skal ved innførselen nyte godt av bestemmelsene i avtalen under forutsetning av at det på tilfredsstillende måte overfor tollmyndighetene blir godtgjort at:

 1. en eksportør har sendt disse produktene fra en avtalepart til det land hvor utstillingen er holdt og har utstilt dem der;
 1. denne eksportøren har solgt eller på annen måte overdratt produktene til en person i en avtalepart;
 1. produktene er blitt sendt under utstillingen eller umiddelbart etterpå, i samme stand som da de ble sendt til utstillingen; og
 1. produktene fra det øyeblikk de ble sendt til utstillingen, ikke har vært brukt til andre formål enn demonstrasjon på utstillingen.
 1. Et opprinnelsesbevis må utferdiges eller utstedes i samsvar med bestemmelsene i §§ 2-1 til 2-12 og fremlegges for tollmyndighetene i importlandet på vanlig måte. Utstillingens navn og adresse skal være påført opprinnelsesbeviset. Om nødvendig kan det kreves lagt frem ytterligere dokumentasjon om under hvilke vilkår produktene ble stilt ut.
 1. Første ledd skal gjelde for alle handels‑, industri‑, landbruks‑ eller håndverksutstillinger samt varemesser eller offentlige utstillinger av liknende art, hvor produktene forblir under tollvesenets kontroll, unntatt slike utstillinger som organiseres til private formål i butikker og forretningslokaler med sikte på salg av utenlandske produkter.

Tilbakebetaling av toll eller fritak for toll

§ 2-16 Forbud mot tilbakebetaling av eller fritak for toll

(1) Ikke-opprinnelsesmaterialer som er brukt i fremstillingen av produkter med opprinnelse i en avtalepart, og som det er utstedt opprinnelsesbevis for i samsvar med bestemmelsene §§ 2-17 til 2-30, skal ikke være gjenstand for tilbakebetaling av eller fritak for toll av noe slag i en avtalepart.

(2) Forbudet i første ledd skal gjelde enhver form for tollrefusjon 12Se Tolltariffens innledende bestemmelser kapittel V. Tollrefusjon> i betydningen hel eller delvis tilbakebetaling, ettergivelse eller midlertidig fritak for toll eller avgifter med tilsvarende virkning, som gjelder i en avtalepart for materialer brukt i fremstillingen. Det er en forutsetning at bestemmelsene uttrykkelig eller i praksis gir adgang til slik tilbakebetaling, ettergivelse eller midlertidig fritak når produktene fremstilt av de nevnte materialer blir eksportert. Forbudet gjelder ikke når nevnte materialer blir beholdt til innenlands bruk i en avtalepart.

(3) Eksportøren av produkter omfattet av et opprinnelsesbevis må til enhver tid på tollvesenets forlangende være forberedt på å legge frem alle relevante dokumenter som beviser at ingen tilbakebetaling av toll er mottatt eller fritak for toll er gitt for ikke-opprinnelsesmaterialer brukt i fremstillingen av vedkommende produkter, samt at all toll og alle avgifter med tilsvarende virkning som er pålagt slike materialer, faktisk har blitt betalt.

(4) Bestemmelsene i første ledd til 3 skal også gjelde for emballasje omhandlet i § 2-7 andre ledd, tilbehør, reservedeler og verktøy omhandlet i § 2-8 og produkter i sett omhandlet i § 2-9 når slike artikler ikke har opprinnelsesstatus.

(5) Bestemmelsene i første til fjerde ledd skal bare gjelde for materialer som er av det slag som den aktuelle avtalen gjelder for. Videre skal bestemmelsene i denne paragrafen ikke være til hinder for anvendelse av et system med eksportrestitusjon for jordbruksprodukter som anvendes ved utførselen i samsvar med bestemmelsene i den enkelte avtale.

(6) I enkelte avtaler kan det være gitt overgangsordninger 13Overgangsordninger til denne bestemmelsen fremgår av den enkelte avtale> for anvendelsen av første til femte ledd. Regler som avviker fra første til femte ledd vil gå fram av kapittel 3.

Opprinnelsesbevis

§ 2-17 Generelle vilkår

 1. Opprinnelsesprodukter fra en avtalepart skal ved innførsel til en annen avtalepart nyte godt av avtalen ved fremleggelse av opprinnelsesbevis i form av enten:
 1. et varesertifikat EUR.1 14Se § 1-2> eller
 1. i tilfellene nevnt i § 2-22 første ledd, en erklæring påført av eksportøren på en faktura, en følgeseddel eller på ethvert annet handelsdokument som beskriver de aktuelle produktene tilstrekkelig detaljert til å kunne identifisere dem (heretter kalt ”fakturaerklæring” 15Se § 1-2>).

(2) Som unntak fra første ledd skal opprinnelsesprodukter i samsvar med forskriften, i de tilfeller som er nevnt i § 2-27, nyte godt av avtalen uten at det er nødvendig å fremlegge noen av de ovennevnte dokumenter.

§ 2-18 Fremgangsmåte for utstedelse av varesertifikat EUR.1 16Se § 1-2

 1. Et varesertifikat EUR.1 skal utstedes av tollmyndighetene i eksportlandet etter skriftlig søknad fra eksportøren eller dennes bemyndigede representant under eksportørens ansvar.
 1. For dette formål skal eksportøren eller hans bemyndigede representant fylle ut både varesertifikatet EUR.1 og det tilhørende søknadsskjemaet 17Se § 1-2. Disse skjemaene skal fylles ut på ett av de offisielle språk i en avtalepart, eller på engelsk, og i samsvar med bestemmelsene i eksportlandets nasjonale lovgivning. Dersom de fylles ut for hånd, skal dette gjøres med blekk og med ”trykte” bokstaver. Varebeskrivelsen må anføres i rubrikken beregnet for dette formål uten at det etterlates linjer som ikke er fylt ut. Dersom rubrikken ikke fylles helt ut, skal en horisontal strek trekkes umiddelbart under siste linje med varebeskrivelse og det ledige felt krysses over.
 1. Den eksportør som søker om utstedelse av et varesertifikat EUR.1, må til enhver tid være forberedt på å fremlegge, på forlangende av tollmyndighetene i eksportlandet hvor varesertifikatet er utstedt, alle nødvendige dokumenter som beviser vedkommende produkters opprinnelsesstatus samt at de øvrige vilkår i forskriften er oppfylt.
 1. Et varesertifikat EUR.1 skal utstedes av tollmyndighetene i en avtalepart dersom vedkommende produkter kan anses som opprinnelsesprodukter i en avtalepart og oppfyller de øvrige vilkårene i forskriften.
 1. De utstedende tollmyndigheter skal ta alle nødvendige skritt for å fastslå varenes opprinnelsesstatus og oppfyllelsen av de øvrige vilkårene i forskriften. I denne forbindelse har de rett til å forlange alle bevismaterialer og til å utøve enhver kontroll av eksportørens regnskaper eller enhver annen kontroll som anses nødvendig. De utstedende tollmyndigheter skal også påse at skjemaene nevnt i andre ledd er korrekt utfylt. De skal særlig påse at rubrikken for beskrivelse av vareslag er utfylt slik at enhver mulighet for ulovlige tilføyelser er utelukket.
 1. Dato for utstedelse av varesertifikatet EUR.1 skal påføres i sertifikatets rubrikk 11.
 1. Et varesertifikat EUR.1 skal utstedes av tollmyndighetene og stilles til eksportørens rådighet så snart den reelle eksport har funnet sted eller er sikret.

§ 2-19 Varesertifikater EUR.1 18Se § 1-2 utstedt senere

(1) Som unntak fra § 2-18 syvende ledd, kan et varesertifikat EUR.1 unntaksvis utstedes etter at varene det refererer seg til er eksportert, dersom:

 1. det ikke ble utstedt på utførselstidspunktet på grunn av feil, utilsiktede forsømmelser eller på grunn av spesielle forhold eller
 1. det på tilfredsstillende måte overfor tollmyndighetene kan godtgjøres at et utstedt varesertifikat EUR.1 ikke ble akseptert ved innførselen på grunn av tekniske årsaker.
 1. Ved anvendelse av første ledd må eksportøren i søknadsskjemaet påføre sted og dato for utførselen av de produktene som varesertifikatet EUR.1 refererer seg til, og oppgi årsakene til søknaden.
 1. Tollmyndighetene kan bare utstede et varesertifikat EUR.1 med tilbakevirkende kraft etter å ha kontrollert at de opplysninger som er gitt i eksportørens søknad stemmer overens med de tilsvarende opplysninger i eksportdokumentene.
 1. Varesertifikater EUR.1 som er utstedt med tilbakevirkende kraft skal gis påtegning med følgende uttrykk:

”UTSTEDT SENERE”. Dette uttrykket kan være avgitt på ethvert av avtalepartenes offisielle språk som kunngjort av Toll- og avgiftsdirektoratet, eventuelt på engelsk (engelsk: ”ISSUED RETROSPECTIVELY”).

(5) Den påtegning som er nevnt i fjerde ledd, skal påføres i rubrikken for ”merknader” i varesertifikatet EUR.1.

§ 2-20 Utstedelse av et duplikat varesertifikat EUR.1 19Se § 1-2

 1. I tilfelle av tyveri, tap eller ødeleggelse av et varesertifikat EUR.1, kan eksportøren søke vedkommende tollmyndighet som utstedte sertifikatet, om at det på grunnlag av de eksportdokumenter som er i deres besittelse, blir utstedt et duplikat.
 1. Et duplikat som utstedes på denne måten skal påføres følgende ord:

”DUPLIKAT”. Dette uttrykket kan være avgitt på ethvert av avtalepartenes offisielle språk som kunngjort av Toll- og avgiftsdirektoratet, eventuelt på engelsk (engelsk: ”DUPLICATE”).

 1. Den påtegning som er nevnt i andre ledd skal påføres rubrikken for ”merknader” i duplikat varesertifikatet EUR.1.
 1. Duplikatet, som skal påføres utstedelsesdatoen for det originale varesertifikat EUR.1, skal ha gyldighet fra samme dato.

§ 2-21 Utstedelse av varesertifikater EUR.1 20Se § 1-2 på grunnlag av et opprinnelsesbevis utstedt eller utferdiget tidligere

Når opprinnelsesprodukter er oppbevart under tollmyndighetenes kontroll i en avtalepart, skal det være mulig å erstatte det originale opprinnelsesbeviset med ett eller flere varesertifikater EUR.1 for det formål at alle eller noen av disse produktene skal sendes et annet sted innen en avtalepart. Erstatningssertifikat(er) EUR.1 skal utstedes av det tollsted hvor produktene beror under tollvesenets kontroll.

§ 2-22 Vilkår for utferdigelse av en fakturaerklæring 21Se § 1-2

(1) En fakturaerklæring som nevnt i § 2-17 første ledd bokstav b kan utferdiges:

 1. av en godkjent eksportør i henhold til § 2-23 eller
 1. av enhver eksportør for sendinger bestående av en eller flere kolli inneholdende opprinnelsesprodukter hvis totale verdi ikke overstiger 6 000 euro.

(2) For anvendelse av første ledd bokstav b, skal den enkelte avtalepart selv årlig fastsette det aktuelle beløp i avtalepartens nasjonale valuta 22Beløpene fastsatt i nasjonal valuta av avtalepartene kunngjøres av Toll- og avgiftsdirektoratet>.

(3) En fakturaerklæring kan utferdiges dersom vedkommende produkter kan anses som opprinnelsesprodukter i en avtalepart og oppfyller de øvrige vilkårene i forskriften.

(4) Den eksportør som utferdiger en fakturaerklæring, må til enhver tid være forberedt på å fremlegge, på forlangende av tollmyndighetene i eksportlandet, alle nødvendige dokumenter som beviser vedkommende produkters opprinnelsesstatus samt at de øvrige vilkårene i forskriften er oppfylt.

(5) En fakturaerklæring skal utferdiges av eksportøren ved bruk av skrivemaskin, ved stempling eller ved trykking på fakturaen, følgeseddelen eller annet handelsdokument. Erklæringen skal utferdiges ved bruk av en godkjent språkversjon som kunngjort av Toll- og avgiftsdirektoratet og i samsvar med bestemmelsene i eksportlandets nasjonale lovgivning. Dersom erklæringen er håndskrevet, skal den være skrevet med blekk og med ”trykte” bokstaver.

(6) Fakturaerklæringer skal ha original underskrift påført av eksportøren for hånd. En godkjent eksportør i henhold til § 2-23 kan imidlertid unntas fra kravet om å undertegne slike erklæringer forutsatt at han gir tollmyndighetene i eksportlandet en skriftlig garanti for at han påtar seg det fulle ansvar for enhver fakturaerklæring som identifiserer ham som om den var underskrevet av ham for hånd.

(7) En fakturaerklæring kan utferdiges av eksportøren i forbindelse med utførselen av de produkter den refererer seg til, eller etter utførselen forutsatt at den fremlegges i importlandet ikke senere enn to år etter innførselen av de produkter den refererer seg til.

§ 2-23 Godkjent eksportør

(1) Tollmyndighetene i eksportlandet kan autorisere enhver eksportør, heretter kalt ”godkjent eksportør”, som hyppig foretar eksporter av produkter i medhold av en gjeldende frihandelsavtale, til å kunne utferdige fakturaerklæringer uansett verdien av de berørte produktene. En eksportør som anmoder om en slik autorisasjon, må på tilfredsstillende måte overfor tollmyndighetene kunne tilby alle nødvendige garantier for å bekrefte produktenes opprinnelsesstatus og likeledes oppfyllelsen av de øvrige vilkårene i forskriften 23Toll- og avgiftsdirektoratet har delegert myndigheten til å autorisere “godkjent eksportør” i Norge til distriktssjefen i det tolldistrikt hvor eksportøren er hjemmehørende. Søknadsskjema kan rekvireres fra lokal tollmyndighet.>.

(2) Tollmyndighetene kan innvilge status som ”godkjent eksportør” på de vilkår de anser nødvendig.

(3) Tollmyndighetene skal gi den godkjente eksportøren et tollautorisasjonsnummer som skal fremkomme i fakturaerklæringen.

(4) Tollmyndighetene skal overvåke den godkjente eksportørs bruk av autorisasjonen.

(5) Tollmyndighetene kan når som helst trekke autorisasjonen tilbake. Dette skal gjøres når den godkjente eksportør ikke lenger tilbyr de garantier som er nevnt i første ledd, ikke lenger oppfyller vilkårene nevnt i andre ledd eller på annen måte gjør feilaktig bruk av autorisasjonen.

§ 2-24 Gyldighet for opprinnelsesbevis

(1) Et opprinnelsesbevis har en gyldighetstid på 4 måneder regnet fra utstedelses­datoen i eksportlandet, og må fremlegges for tollmyndighetene i importlandet innenfor nevnte periode.

(2) Opprinnelsesbevis som er fremlagt for tollmyndighetene i importlandet etter sluttdatoen for gyldighetstiden angitt i første ledd, kan godkjennes for innrømmelse av preferansebehandling i tilfeller der dokumentene ikke ble fremlagt i rett tid på grunn av ekstraordinære omstendigheter.

(3) I andre tilfeller av for sen fremleggelse, kan tollmyndighetene i importlandet godkjenne opprinnelsesbevisene dersom produktene har blitt fremlagt før nevnte sluttdato.

(4) Ved innførsel til Norge kan Toll- og avgiftsdirektoratet dispensere fra gyldighetstiden angitt i første ledd også i andre tilfeller enn nevnt i andre ledd og 3, såfremt tollvesenet ikke har grunnlag for å tvile på produktenes opprinnelsesstatus.

§ 2-25 Fremleggelse av opprinnelsesbevis

Opprinnelsesbevis skal fremlegges for tollmyndighetene i importlandet i samsvar med de prosedyrer som er fastsatt i dette landet. De nevnte myndigheter kan forlange en oversettelse av et opprinnelsesbevis, og de kan også kreve at innførselsdeklarasjonen ledsages av en erklæring fra importøren om at produktene oppfyller de vilkår som kreves for anvendelse av avtalen.

§ 2-26 Innførsel i delsendinger

Når demonterte eller usammensatte produkter som nevnt i alminnelig fortolkningsregel 2 bokstav a) i Det harmoniserte system 24Jf. den norske tolltariffen> og som hører under avsnitt XVI og XVII eller posisjon 73.08 og 94.06 i Det harmoniserte system, etter anmodning av importøren og på vilkår fastsatt av tollmyndighetene i importlandet, innføres i delsendinger, skal et enkelt opprinnelsesbevis for slike produkter fremlegges for tollmyndighetene ved innførselen av den første delsendingen.

§ 2-27 Fritak for opprinnelsesbevis

(1) Produkter sendt som småsendinger fra privatperson til privatperson eller som medbringes av reisende som personlig bagasje, skal anses som opprinnelsesprodukter uten at det kreves fremlagt opprinnelsesbevis, forutsatt at importen av slike produkter ikke har handelsmessig karakter og at de har blitt erklært å oppfylle vilkårene forskriften og det ikke er tvil om påliteligheten av en slik erklæring. I tilfeller hvor produktene er sendt pr. post, kan denne erklæringen gis på tolldeklarasjon CN22/CN23 eller på et ark papir vedheftet dette dokumentet.

(2) Importen anses ikke å ha handelsmessig karakter når varene bare blir tilfeldig importert og utelukkende er til personlig bruk for mottakeren eller den reisende eller deres familier og det tydelig fremgår av varenes art og mengde at de ikke er bestemt for handelsformål.

(3) Videre skal den samlede verdi av disse produktene ikke overstige 500 euro når det gjelder småsendinger eller 1 200 euro når det gjelder produkter som utgjør del av reisendes personlige bagasje.

(4) For anvendelse av tredje ledd skal den enkelte avtalepart selv årlig fastsette det aktuelle beløp i avtalepartens nasjonale valuta 25Beløpene fastsatt i nasjonal valuta av avtalepartene kunngjøres av Toll- og avgiftsdirektoratet>.

§ 2-28 Nasjonal leverandørerklæring

(1) En norsk eksportør som utferdiger varesertifikat EUR.1 26Se § 1-2> eller fakturaerklæring 27Se § 1-2> for et produkt som eksporteres i uendret stand etter levering fra annen norsk bedrift, eller som eksporteres etter fremstilling ved bruk av opprinnelsesmaterialer levert av andre norske bedrifter, må i samsvar med § 2-18 tredje ledd og § 2-22 fjerde ledd kunne dokumentere at de leverte varer har opprinnelsesstatus.

(2) En eksportørs dokumentasjon av opprinnelsesstatus for varer som nevnt i første ledd kan være en nasjonal leverandørerklæring 28I samsvar med gjeldende ordlyd som kunngjort av Toll- og avgiftsdirektoratet>. Leverandørerklæringen skal tjene som bevis for at de aktuelle varene tilfredsstiller kravene til å kunne anses som opprinnelsesprodukter i samsvar med forskriften og prosesslisten til den enkelte opprinnelsesprotokoll.

(3) Leverandørerklæringen skal utferdiges av leverandøren for den enkelte vareleveranse og kan avgis på fakturaen (eventuelt proformafaktura), på følgeseddelen eller på et annet dokument der de aktuelle varene er beskrevet tilstrekkelig detaljert til å kunne identifisere dem.

(4) Den leverandør som utferdiger en nasjonal leverandørerklæring som nevnt i andre ledd, må til enhver tid, på tollvesenets forlangende, være forberedt på å godta enhver form for kontroll og å fremlegge alle nødvendige dokumenter som beviser at opplysningene gitt i erklæringen er korrekte, jf. bestemmelsene i §§ 2-29, 2-30 og 2-32.

§ 2-29 Grunnlagsdokumenter

Dokumenter nevnt i § 2-18 tredje ledd, § 2-22 fjerde ledd og § 2-28 fjerde ledd brukt som bevis for at produkter omfattet av et varesertifikat EUR.1 29Se § 1-2> eller en fakturaerklæring 30Se § 1-2> kan anses som opprinnelsesprodukter i en avtalepart og oppfyller de øvrige vilkårene i forskriften, kan bl.a. bestå av følgende:

a) konkrete bevis om de prosesser som er utført av eksportøren eller leverandøren for å fremstille de aktuelle varer, som fremkommer for eksempel av hans regnskaper eller intern bokføring;

b) dokumenter som beviser opprinnelsesstatus på anvendte materialer, utstedt eller utferdiget i en avtalepart hvor disse dokumenter er anvendt i samsvar med nasjonal lovgivning;

c) dokumenter som beviser bearbeiding eller foredling av materialer i en avtalepart, utstedt eller utferdiget i en avtalepart hvor disse dokumenter er anvendt i samsvar med nasjonal lovgivning;

d) varesertifikater EUR.1 eller fakturaerklæringer som beviser opprinnelsesstatus på anvendte materialer, utstedt eller utferdiget i en avtalepart i samsvar med opprinnelsesregler som er identiske med reglene i forskriften.

§ 2-30 Oppbevaring av opprinnelsesbevis, nasjonal leverandørerklæring og grunnlagsdokumenter

 1. Den eksportør som søker om utstedelse av et varesertifikat EUR.1 skal oppbevare dokumenter nevnt i § 2-18 tredje ledd i minst 10 år.
 1. Den eksportør som utferdiger en fakturaerklæring skal oppbevare en kopi av fakturaerklæringen samt dokumenter nevnt i § 2-22 fjerde ledd i minst 10 år.
 1. Den leverandør som avgir en nasjonal leverandørerklæring som nevnt i § 2-28 skal oppbevare en kopi av alle avgitte leverandørerklæringer i sitt regnskap sammen med nødvendige grunnlagsdokumenter som beviser de aktuelle varenes opprinnelsesstatus i minst 10 år.

§ 2-31 Uoverensstemmelser og formelle feil

 1. Oppdagelsen av mindre uoverensstemmelser mellom opplysninger gitt i opprinnelsesbeviset og opplysninger gitt i de dokumenter som er fremlagt for tollvesenet med sikte på tollbehandling av produkter ved innførsel, skal ikke i seg selv medføre at opprinnelsesbeviset blir kjent ugyldig, såfremt det blir behørig godtgjort at dette dokumentet stemmer overens med de fremlagte produkter.
 1. Åpenbare formelle feil slik som skrivefeil på et opprinnelsesbevis bør ikke medføre at dokumentet blir avvist, med mindre disse feilene er egnet til å skape tvil om riktigheten av de opplysninger som er gitt i dokumentet.

Metoder for administrativt samarbeid

§ 2-32 Verifisering av opprinnelsesbevis

 1. For å sikre en korrekt anvendelse av bestemmelsene i forskriften skal avtalepartene bistå hverandre gjennom de kompetente tollmyndigheter, med å kontrollere ektheten til varesertifikater EUR.1 eller fakturaerklæringer, samt riktigheten av de opplysninger som er gitt i disse dokumentene.
 1. Etterskuddsvise verifiseringer av opprinnelsesbevis skal utføres på stikkprøvebasis eller når importlandets tollmyndigheter har rimelig grunn til å betvile slike dokumenters ekthet, de omhandlede produkters opprinnelsesstatus eller hvorvidt de øvrige vilkårene i forskriften er oppfylt.
 1. Ved anvendelse av bestemmelsene i første ledd skal importlandets tollmyndigheter returnere varesertifikatet EUR.1 og fakturaen, dersom denne har blitt fremlagt, eller fakturaerklæringen, eller en kopi av disse dokumentene, til eksportlandets tollmyndigheter, eventuelt med opplysninger om årsakene til forespørselen. Alle opplysninger og dokumenter som er skaffet til veie, og som tyder på at opplysningene gitt i opprinnelsesbeviset er uriktige, skal formidles til støtte for anmodningen om verifisering.
 1. Verifiseringen skal utføres av eksportlandets tollmyndigheter. For dette formål skal de ha rett til å kreve ethvert bevis og til å utføre enhver undersøkelse av eksportørens regnskaper eller enhver annen undersøkelse som de anser hensiktsmessig.
 1. Dersom importlandets tollmyndigheter beslutter å utsette innrømmelse av preferansebehandling for vedkommende produkter i påvente av resultatene fra verifiseringen, skal de med forbehold for de forholdsregler som måtte anses nødvendig, tilby å stille varene til fri rådighet for importøren.
 1. De tollmyndigheter som anmoder om verifisering skal så snart som mulig meddeles resultatene av undersøkelsen. Disse resultatene må klart indikere om dokumentene er ekte, og om de berørte produkter kan anses som produkter med opprinnelse i en avtalepart og oppfyller de øvrige vilkårene i forskriften.
 1. I tilfeller hvor det er rimelig grunn til tvil og det ikke er mottatt svar innen 10 måneder etter datoen for anmodningen om verifisering, eller dersom svaret ikke inneholder tilstrekkelig informasjon til å kunne fastslå dokumentets ekthet eller produktenes opprinnelse, skal de anmodende tollmyndigheter, med unntak for i særlige tilfeller, nekte berettigelse til preferanse.

§ 2-33 Tvisteløsning

 1. Når det i forbindelse med verifiseringsprosedyrene i § 2-32 oppstår tvister som ikke kan avgjøres mellom de tollmyndigheter som anmoder om verifisering og de tollmyndigheter som er ansvarlige for å utføre verifiseringen, eller når de reiser spørsmål med hensyn til fortolkningen av forskriften, skal slike saker fremlegges for Den blandede komité 31Se § 1-2>.
 1. I alle tilfeller skal tvisteløsninger mellom importøren og importlandets tollmyndigheter være underlagt lovgivningen i det aktuelle landet.

§ 2-34 Straffetiltak

Det skal anvendes straffetiltak mot enhver person som utferdiger eller medvirker til utferdigelse av et dokument som inneholder uriktige opplysninger i den hensikt å oppnå preferansebehandling for produkter. 32Jf. tolloven § 64.>

§ 2-35 Frisoner

Avtalepartene skal ta alle nødvendige skritt for å sikre at opprinnelsesprodukter som under transporten legges inn i en frisone innenfor deres territorium, ikke blir erstattet av andre varer og at de ikke gjennomgår annen behandling enn behandling som normalt skal hindre varene i å bli forringet.

Kapittel 3. Spesielle opprinnelsesregler

EØS-avtalen, Protokoll 4

§ 3-1 Opprinnelseskriterier

(1) Et produkt skal anses å ha opprinnelse i EØS i henhold til forskriften dersom det er enten fremstilt i sin helhet der i henhold til § 2-4 eller er tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet i EØS i henhold til § 2-5. For dette formål skal avtalepartenes territorier som denne avtale gjelder for, anses som ett område.

(2) Som unntak fra første ledd skal Fyrstedømmet Liechtensteins territorium inntil 1. januar 2000 være unntatt fra EØS med hensyn til fastsettelse av opprinnelsen for produkter oppført i tabell I og II til protokoll 3 i EØS-avtalen, og slike produkter skal anses å ha opprinnelse i EØS bare dersom de enten er fremstilt i sin helhet eller er tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet på de andre avtaleparters territorier.

§ 3-2 Leverandørerklæring til anvendelse innen EØS-området 33I samsvar med mønster og innhold kunngjort av Toll- og avgiftsdirektoratet.

(1) Når et varesertifikat EUR.1 er utstedt eller en fakturaerklæring er utferdiget for opprinnelsesprodukter i en av avtalepartene, hvor det ved fremstillingen er anvendt varer fra andre avtaleparter som har gjennomgått bearbeiding eller foredling i EØS uten å ha oppnådd preferanseopprinnelsesstatus, skal det tas hensyn til leverandør­erklæringer avgitt for disse varer i samsvar med denne paragrafen.

(2) Leverandørerklæringer nevnt i første ledd skal tjene som bevis for den bearbeiding eller foredling vedkommende vare har gjennomgått i EØS, for å avgjøre om de produkter som disse varene er anvendt til fremstilling av, kan anses som opprinnelsesprodukter i EØS og oppfyller de øvrige vilkårene i forskriften.

(3) En særskilt leverandørerklæring skal, med unntak av tilfeller nevnt i fjerde ledd, utferdiges av leverandøren for hver enkelt vareforsendelse på et papirark vedlagt fakturaen, følgeseddelen eller andre handelsdokumenter hvor de aktuelle varene beskrives tilstrekkelig detaljert til å kunne identifisere dem.

(4) Leverandøren kan utstede en enkelt leverandørerklæring som også dekker etterfølgende sendinger av de samme varene når han regelmessig forsyner en bestemt kunde med varer som er undergitt samme bearbeiding eller foredling i EØS. Slik erklæring kalles ”langtids leverandørerklæringer”.

En langtids leverandørerklæring gis med en gyldighetsperiode på inntil 1 år regnet fra utstedelsesdatoen. Tollmyndighetene i det landet hvor erklæringen utstedes, kan fastsette nærmere vilkår for å innvilge en lengre gyldighetsperiode.

De aktuelle varene skal beskrives tilstrekkelig detaljert i langtids leverandørerklæringen til å kunne identifisere dem. Erklæringen skal fremlegges for den aktuelle kunden før leveransen av den første varesendingen som dekkes av denne erklæringen eller sammen med hans første sending.

Leverandøren skal straks informere kunden dersom langtids leverandørerklæringen ikke lenger er gyldig for de varer som leveres.

(5) Leverandørerklæringen nevnt i tredje og fjerde ledd skal maskinskrives eller trykkes på et av de språk som avtalen er utarbeidet på, i samsvar med bestemmelsene i den nasjonale lovgivning i det landet hvor den utstedes, og den skal ha original underskrift av leverandøren. Erklæringen kan også skrives for hånd; i slike tilfeller skal den være skrevet med blekk og med ”trykte” bokstaver.

(6) Den leverandør som utsteder en leverandørerklæring som nevnt i tredje og fjerde ledd, må til enhver tid, på forlangende av tollmyndighetene i det land hvor erklæringen er utstedt, være forberedt på å godta enhver form for kontroll og å fremlegge alle nødvendige dokumenter som beviser at opplysningene gitt på erklæringen er korrekte, jf. bestemmelsene i §§ 2-29, 2-30 og 2-32.

Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Israel, Protokoll B

§ 3-3 Opprinnelseskriterier

(1) Følgende produkter skal anses å ha opprinnelse i en avtalepart:

a) produkter fremstilt i sin helhet der eller

b) produkter fremstilt der som inneholder materialer som ikke har blitt fremstilt i sin helhet der, forutsatt at:

1 materialene har vært gjenstand for tilstrekkelig bearbeiding eller foredling i den berørte avtalepart eller at

2 materialene har opprinnelse i en av de andre avtalepartene i henhold til denne paragrafen.

(2) Uten hensyn til bestemmelsene i første ledd bokstav b 2, skal produkter som anses å ha opprinnelse i en avtalepart i henhold til første ledd, og som eksporteres fra en avtalepart til en annen i uendret stand uten å ha gjennomgått noen bearbeiding eller foredling i den eksporterende avtalepart utover det som er nevnt i § 3-6, beholde sin opprinnelse.

(3) Ved anvendelse av andre ledd, der det er anvendt produkter med opprinnelse i to eller flere avtaleparter, og disse produktene ikke har gjennomgått noen bearbeiding eller foredling i den eksporterende avtalepart utover det som er nevnt i § 3-6, skal opprinnelsen bestemmes av produktet med høyeste tollverdi. Hvis høyeste tollverdi ikke er kjent og ikke kan påvises, anvendes den høyeste først påviselige pris som ble betalt for produktene i den eksporterende avtalepart.

§ 3-4 Produkter fremstilt i sin helhet

For anvendelse av § 3-3 første ledd bokstav a, skal følgende skal anses som fremstilt i sin helhet i en avtalepart:

a) mineralske produkter utvunnet av avtalepartens jord eller havbunn

b) vegetabilske produkter som er høstet i avtaleparten

c) levende dyr som er født og alet avtaleparten

d) produkter av levende dyr som er alet avtaleparten

e) produkter fra jakt og fiske som er drevet avtaleparten

f) produkter fra sjøfiske og andre produkter utvunnet av sjøen ved hjelp av dens fartøyer

g) produkter fremstilt på avtalepartens fabrikkskip utelukkende av produkter som er nevnt under bokstav f

h) brukte varer innsamlet i avtaleparten som bare kan nyttes til gjenvinning av råstoffer, inkludert brukte dekk bare egnet til regummiering eller til bruk som avfall

i) avfall og skrap fra fabrikasjonsvirksomhet som har funnet sted i avtaleparten

j) varer som er fremstilt i avtaleparten og utelukkende stammer fra produkter som er nevnt under bokstav a til i.

§ 3-5 Produkter tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet - prosessliste 34Se § 2-5 andre ledd

(1) For anvendelse av § 3-3 første ledd bokstav b1, skal ikke-opprinnelsesprodukter anses å være tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet når den fremstilte vare tarifferes under en annen posisjon enn den som hvert av de benyttede ikke-opprinnelsesproduktene tarifferes under, med forbehold for bestemmelsene i andre ledd og § 3-6.

(2) For en vare nevnt i kolonnene 1 og 2 i prosesslisten, må betingelsene fastsatt i kolonne 3 for den samme varen være oppfylt. For varer under kapittel 84 til og med 91 kan eksportøren som et alternativ til betingelsene fastsatt i kolonne 3, i stedet velge å anvende betingelsene fastsatt i kolonne 4 i prosesslisten.

§ 3-6 Utilstrekkelig bearbeiding eller foredling

For anvendelse av § 3-3 første ledd bokstav b1 skal følgende bearbeiding eller foredling alltid anses som utilstrekkelig for å varene karakter av opprinnelsesprodukter, uansett om de medfører en endring av tollposisjonen:

a) behandling som har til hensikt å bevare produktene i sin opprinnelige tilstand under transport eller lagring (lufting, opphenging, tørking, kjøling, nedleggelse i saltlake, svovelsyrling eller andre vandige oppløsninger, fjerning av beskadigede deler og liknende behandling)

b) enkle operasjoner som avstøvning, sikting, utskilling, sammenstilling, sortering, (innbefattet sammenstilling av varer til sortiment), vasking, maling. oppklipping

c) skifting av emballasje, deling og sammenstilling av kolli

d) enkel fylling i flasker, flakonger, sekker, etuier, esker, festing

til plater osv, og alle andre enkle behandlinger for salgsklargjøring

e) anbringelse av merker, etiketter eller andre liknende kjennemerker på selve varen eller emballasjen

f) enkel blanding av varer, også av forskjellige slag, når en eller flere bestanddeler i blandingen ikke oppfyller vilkårene i § 3-3 som ville gjort dem til opprinnelsesprodukter

g) enkel sammensetning av en artikkels deler med henblikk på å fremstille en komplett artikkel

h) kombinasjon av to eller flere av de behandlinger som er angitt under bokstav a til g

i) slakting av dyr.

Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Marokko, Protokoll B

§ 3-7 Opprinnelseskriterier

Følgende produkter skal anses å ha opprinnelse i en avtalepart:

a) produkter fremstilt i sin helhet i en avtalepart eller

b) produkter fremstilt i en avtalepart som inneholder materialer som ikke har blitt fremstilt i sin helhet der, forutsatt at slike materialer har vært gjenstand for tilstrekkelig bearbeiding eller foredling i avtaleparten.

§ 3-8 Bilateral kumulasjon 35Se § 1-2

(1) Uten hensyn til § 3-7 bokstav b, skal materialer med opprinnelse i en avtalepart i samsvar med bestemmelsene i § 3-7 anses som materialer med opprinnelse i en annen avtalepart og det skal ikke være nødvendig at slike materialer har gjennomgått tilstrekkelig bearbeiding eller foredling der, forutsatt at de har gjennomgått bearbeiding eller foredling utover det som er nevnt i § 3-12.

(2) Uten hensyn til bestemmelsene i § 3-7, skal produkter som har opprinnelse i en avtalepart i samsvar med § 3-7 og som er eksportert fra en avtalepart til en annen i uforandret stand eller som ikke har gjennomgått bearbeiding eller foredling i den eksporterende avtalepart utover det som er nevnt i § 3-12, beholde sin opprinnelse.

(3) For anvendelse av andre ledd, når produkter med opprinnelse i to eller flere avtaleparter er anvendt og disse produktene ikke har gjennomgått bearbeiding eller foredling i den eksporterende avtalepart utover det som er nevnt i § 3-12, fastsettes opprinnelsen etter produktet med den høyeste tollverdien eller hvis denne ikke er kjent og ikke kan påvises, den høyeste påviselige pris betalt for produktene i denne avtaleparten.

§ 3-9 Kumulasjon 36Se § 1-2 med materialer med opprinnelse i Tunisia

(1) Uten hensyn til § 3-7 bokstav b, skal materialer med opprinnelse i Tunisia i henhold til opprinnelsesprotokollen til avtalen mellom EFTA-statene og Tunisia anses å ha opprinnelse i et EFTA-land og det skal ikke være nødvendig at slike materialer har gjennomgått tilstrekkelig bearbeiding eller foredling, på vilkår av at de har gjennomgått bearbeiding eller foredling utover det som er nevnt i § 3-12.

(2) Uten hensyn til § 3-7 bokstav b, skal materialer med opprinnelse i Tunisia i henhold til opprinnelsesprotokollen til avtalen mellom Marokko og Tunisia anses å ha opprinnelse i Marokko og det skal ikke være nødvendig at slike materialer har gjennomgått tilstrekkelig bearbeiding eller foredling, på vilkår av at de har gjennomgått bearbeiding eller foredling utover det som er nevnt i § 3-12.

(3) Uten hensyn til første ledd og andre, skal materialer med opprinnelse i Tunisia i henhold til avtalen mellom EFTA-statene og Tunisia og som er eksportert fra en avtalepart til en annen i uforandret stand eller som ikke har gjennomgått bearbeiding eller foredling i den eksporterende stat utover det som er nevnt i § 3-12, beholde sin opprinnelse.

(4) Bestemmelsene i første og tredje angående materialer med opprinnelse i Tunisia skal bare gjelde såfremt handelen mellom EFTA-statene og Tunisia, og mellom Marokko og Tunisia, er regulert av identiske opprinnelsesregler

§ 3-10 Produkter fremstilt i sin helhet

(1) For anvendelse av § 3-7 bokstav a, skal følgende anses som fremstilt i sin helhet i en avtalepart:

a) mineralske produkter utvunnet av avtalepartens jord eller havbunn

b) vegetabilske produkter høstet i avtaleparten

c) levende dyr født og alet i avtaleparten

d) produkter av levende dyr alet i avtaleparten

e) produkter fra jakt og fiske drevet i avtaleparten

f) produkter fra sjøfiske og andre produkter tatt opp av havet av avtalepartens fartøyer

g) produkter fremstilt på avtalepartens fabrikkskip utelukkende av produkter som er nevnt under bokstav f

h) brukte varer innsamlet i avtaleparten som bare egner seg til gjenvinning av råstoffer, inkludert brukte dekk bare egnet til regummiering eller til bruk som avfall

i) avfall og skrap fra fabrikasjonsvirksomhet som har funnet sted i avtaleparten

j) produkter utvunnet fra havbunnen eller havundergrunnen utenfor avtalepartenes sjøterritorium forutsatt at de har enerett til å utnytte denne havbunn eller havundergrunn

k) varer som er fremstilt utelukkende av produkter angitt under bokstav a til j i avtaleparten.

(2) Betegnelsene "avtalepartens fartøyer" og "avtalepartens fabrikkskip" i første ledd bokstav f og g gjelder kun fartøyer og fabrikkskip:

a) som er registrert eller anmeldt i en avtalepart

b) som fører flagg tilhørende en avtalepart

c) som med en andel av minst 50% eies av statsborgere i en avtalepart, eller av et selskap med hovedsete i en avtalepart, hvor administrerende direktør eller direktører, styrets eller representantskapets formann og flertallet av medlemmene i disse organer er statsborgere i en avtalepart, og videre når det gjelder ansvarlige selskaper eller selskaper med begrenset ansvar, hvorav minst halvparten av kapitalen tilhører den aktuelle avtalepart eller offentlige sammenslutninger eller statsborgere i denne avtalepart

d) hvor skipsføreren og skipets offiserer er statsborgere i en avtalepart; og

e) hvor minst 75% av mannskapet er statsborgere i en avtalepart.

(3) En avtalepart omfatter også de territorialfarvann som omgir avtalepartene.

(4) Fartøyer som opererer på det åpne hav, herunder fabrikkskip hvor fangsten blir bearbeidet eller foredlet om bord, skal anses som del av territoriet til en avtalepart, forutsatt at de oppfyller betingelsene i andre ledd.

§ 3-11 Produkter tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet - prosessliste 37Se § 2-5 andre ledd

(1) For anvendelse av § 3-7 bokstav b skal ikke-opprinnelsesmaterialer anses å være tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet når det fremstilte produktet tarifferes under en annen posisjon enn den som hvert av de benyttede ikke-opprinnelsesmaterialer tarifferes under.

(2) For et produkt nevnt i kolonne 1 og 2 i den aktuelle prosessliste, må vilkårene i kolonne 3 for det samme produktet være oppfylt. For produkter i kapitlene 84 til 91 kan eksportøren som et alternativ til vilkårene fastsatt i kolonne 3, i stedet velge å anvende vilkårene fastsatt i kolonne 4 i den aktuelle prosessliste.

Hvis det i den aktuelle prosessliste er gitt en prosentregel for bestemmelse av opprinnelsesstatus på et produkt fremstilt i en avtalepart, skal verdien tilført gjennom bearbeiding eller foredling tilsvare prisen fra fabrikk på det fremstilte produktet, fratrukket verdien av tredjelandsmaterialer som er importert til avtaleparten.

(3) For alle produkter som er omfattet av avtalen angir første og andre ledd den bearbeiding eller foredling som må utføres på de ikke-opprinnelsesmaterialer som er brukt i fremstillingen av disse produktene, og gjelder bare i forhold til slike materialer. I samsvar med dette følger at hvis et produkt som har oppnådd opprinnelsesstatus ved å oppfylle betingelsene fastsatt i prosesslisten for dette produktet, blir brukt i fremstillingen av et annet produkt, skal de vilkår som gjelder for dette produktet som det førstnevnte produktet inkorporeres i ikke gjelde for det, og det skal ikke tas hensyn til de ikke-opprinnelsesmaterialer som måtte ha blitt brukt til fremstillingen av det.

§ 3-12 Utilstrekkelig bearbeiding eller foredling

For anvendelse av § 3-7 bokstav b, skal følgende anses som utilstrekkelig bearbeiding eller foredling til å gi status som opprinnelsesprodukter, uansett om det finner sted et posisjonsskifte:

a) behandlinger som har til hensikt å bevare produktene i sin opprinnelige tilstand under transport eller lagring (lufting, utspredning, tørking, kjøling, nedleggelse i saltlake, svovelsyrling eller andre vandige oppløsninger, fjerning av beskadigede deler, og liknende behandlinger)

b) enkle behandlinger som avstøvning, sikting eller utskilling, sortering, klassifisering, sammenstilling, (innbefattet samling av varer til sortiment eller sett), vasking, maling. oppskjæring

c) skifting av emballasje samt oppdeling og sammensetning av emballasje (kolli)

d) enkel fylling i flasker, flakonger, sekker, etuier, esker, festing til plater

osv, og all annen enkel emballering

d) anbringelse av merker, etiketter eller andre liknende kjennemerker på produkter eller deres emballasje

e) enkel blanding av produkter, også av forskjellige slag, når en eller flere bestanddeler i blandingen ikke oppfyller vilkårene fastsatt i § 3-7 for å kunne anses å ha opprinnelse i en avtalepart

f) enkel sammensetning av deler for å fremstille et komplett produkt;

g) kombinasjon av to eller flere av de behandlinger som er angitt under bokstav a til f

h) slakting av dyr.

EFTA-landenes frihandelsavtaler med Singapore og Marokko

§ 3-13 Tilbakebetaling av eller fritak for toll

(1) Avtalepartene kan anvende ordninger for tilbakebetaling av eller fritak for toll eller avgifter med tilsvarende virkning, for materialer som benyttes i fremstillingen av opprinnelsesprodukter.

Kapittel 4. Avsluttende bestemmelser

§ 4-1 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.