Utkast til forskrifter til ny børslov

Resultat: Forskrift av 30. mars 2001 nr. 326 om endring av børsforskrift av 17. januar 1994 nr. 30 Forskrift 30. mars 2001 nr. 325 om unntak fra børsers og autoriserte markedsplassers taushetsplikt Forskrift 30. mars 2001 nr. 324 om habilitetskrav for an

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Adressater

Deres ref

Vår ref

Dato

00/4523 FM AAL

15.12.2000

Stortinget vedtok 31. oktober 2000 lov om børsvirksomhet m.m. (børsloven). Loven vil avløse gjeldende lov av 17. juni 1988 nr. 57 om verdipapirbørs (børsloven). Kredittilsynet har i samarbeid med Oslo Børs vurdert behovet for nye forskrifter og endringer i gjeldende forskrifter som følge av den nye børsloven. Vedlagt følger Kredittilsynets utkast med motiver til:

Det er foretatt visse justeringer i Kredittilsynets opprinnelige utkast.

Når det gjelder Kredittilsynets utkast til forskrift om markedsovervåking, viser departementet til at forskriftsutkastet legger opp til at børser og autoriserte markedsplasser skal medvirke i myndighetenes tilsyn med enkelte av reglene i verdipapirhandelloven kapittel 2. I Ot.prp. nr. 73 (1999-2000) uttales det i forbindelse med at gjeldende børslov § 1-5 ikke foreslås videreført (s. 153-154): ”Selv om den generelle regelen i børsloven § 1-5 ikke foreslås videreført, antar departementet at den fremtidige utvikling kan vise at hensynet til markedets tillit til verdipapirhandelen og markedsplassene tilsier at børser bør kunne pålegges plikt til å medvirke i myndighetenes tilsyn med verdipapirhandelen på nærmere angitte områder. Det foreslås på denne bakgrunn at departementet skal kunne gi regler for børsers medvirkning i myndighetens tilsyn med verdipapirhandelen.” Departementet ber spesielt om høringsinstansenes syn på behovet for nå å fastsette regler som foreslått av Kredittilsynet om børser og autoriserte markedsplassers medvirkning i myndighetenes tilsyn med verdipapirhandelen.

I tillegg til ovennevnte utkast til forskrifter vedlegges Kredittilsynets utkast til

Departementet ber om at høringsinstansene avgir eventuelle merknader til samtlige vedlagte utkast til forskrifter til departementet innen 26. januar 2001.

Departementet vil sende utkast til forskrift om omdannelse og avvikling av Oslo Børs i sin nåværende form på høring etter at utkast til slik forskrift er mottatt fra Kredittilsynet.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Vedlegg

VEDLEGG