Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utkast til ny ansvarsmerkeforskrift

Høring

Forskrift om registrering av ansvarsmerker

Fastsatt av Barne- og familiedepartementet dd. mm. åååå i medhold av § 4 første ledd i lov av 6. juni 1891 nr. 2 om Guld-, Sølv- og Platinavarers Finhed og Stempling m.v. og kgl.res. av 10. juni 1983. (Ved res. av 22. desember 1989 nr. 1273 er ansvaret for denne forskrift lagt til Familie- og forbrukerdepartementet).

§ 1 Ansvarsmerkeregister

Styret for det industrielle rettsvern (Patentstyret) fører et særskilt register for ansvarsmerker.

En ansvarsmerkeregistrering gjelder gull-, sølv- og platinavarer.

§ 2 Skriftlig innlevering

Søknad om registrering av ansvarsmerke inngis skriftlig til Patentstyret på særskilt søknadsskjema.

Krav i forskriften her om skriftlighet kan oppfylles ved elektronisk innlevering som skjer i samsvar med § 1 femte ledd i forskrift av 11. april 2003 nr. 456 om avgifter mv. til Patentstyret.

Ved elektronisk innlevering på telefaks eller på annen måte som ikke er i samsvar med § 1 femte ledd i nevnte forskrift, kan Patentstyret kreve at originalen skal innleveres innen én måned etter den elektroniske innleveringen. Ellers anses ikke dokumentet som innlevert.

§ 3 Søknadens innhold

Søknaden skal være signert av søkeren eller dennes fullmektig, og inneholde:

  1. Søkerens navn eller firma og adresse. Særskilt adresse for korrespondanse må oppgis såfremt denne er en annen enn den som er oppgitt for søker og/eller dennes fullmektig.
  2. Hvis søker representeres av fullmektig skal dennes navn eller firma og adresse angis. For bestemmelser om fullmektig og fullmakt, se § 13.
  3. En gjengivelse av ansvarsmerket. Det kan kun søkes om registrering av ett ansvarsmerke i en og samme søknad. Hvis det søkes registrert flere merker i samme søknad, skal Patentstyret gi søker en passende frist til å angi hvilket ansvarsmerke som skal videreføres i søknaden.

§ 4 Avgift

For søknad om registrering av ansvarsmerke skal det ved påkrav betales kr. 700. Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses søknaden som ikke innkommet.

For gjenopptagelse av henlagt søknad i henhold til § 6 tredje ledd skal det ved påkrav betales kr. 500. Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om gjenopptagelse som ikke innkommet.

For krav om fornyelse av en ansvarsmerkeregistrering i henhold til § 9 skal det betales kr. 700. For krav om fornyelse som skjer innen seks måneder etter utløpet av registreringsperioden skal det betales en tilleggsavgift (respittavgift) på kr. 300. Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses vernet som opphørt.

For behandling av klage i Patentstyrets annen avdeling i henhold til § 10 skal det ved påkrav betales kr. 2500. Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses klagen som ikke innkommet.

For behandling av administrativ overprøving i henhold til § 11 skal det ved påkrav betales kr. 2500. Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om administrativ overprøving som ikke innkommet.

§ 5 Registreringshindre

Ansvarsmerke må ikke registreres hvis det:

  1. er egnet til å villede, eller
  2. er egnet til å forveksles med en annens firma eller med stemplings-, ansvars- eller varemerke som er registrert for en annen etter tidligere inngitt søknad eller med varemerke som var innarbeidet av en annen da søknad om registrering ble inngitt, eller
  3. det er mindre enn 2 år siden registreringen utløp for samme ansvarsmerke registrert på en annen.

Ansvarsmerke er bare egnet til å forveksles hvis de gjelder varer av samme eller lignende slag.

§ 6 Behandlingen av søknaden

Hvis søknaden ikke er i foreskrevet stand, eller det er noe til hinder for registrering, skal Patentstyret gi søkeren melding om dette. Søkeren skal gis en passende frist til å svare og i tilfelle rette mangelen.

Mangler ved søknaden skal ikke være til hinder for at søknaden anses som inngitt den dagen den kom inn til Patentstyret, forutsatt at mangelen blir rettet innen den frist som Patentstyret setter. Før en gjengivelse av det søkte merket er kommet inn til Patentstyret, har søknaden likevel ingen rettsvirkning til fordel for søkeren.

Hvis søkeren ikke svarer eller retter mangelen innen fristens utløp, skal søknaden henlegges. Behandlingen av søknaden gjenopptas hvis søkeren innen to måneder etter utløpet av fristen uttaler seg eller retter mangelen. Det skal betales fastsatt avgift. Gjenopptagelse kan gis bare én gang under behandlingen av søknaden.

Har søkeren svart på Patentstyrets melding innen den fastsatte fristen, men det fremdeles er mangler ved søknaden eller foreligger annen registreringshindring, skal søknaden avslås hvis ikke Patentstyret finner at søkeren bør få ny melding med ny frist. Reglene i forvaltningsloven gjelder som utfyllende bestemmelser til denne forskriften, med unntak av kapittel VI.

§ 7 Registrering

Er søknaden i foreskrevet stand, og det ikke er funnet noe til hinder for registrering, skal merket føres inn i registret og registreringsbrev sendes søkeren. Registreringen kunngjøres.

§ 8 Registreringens varighet

Registreringen gjelder fra den dag søknad og gjengivelse av ansvarsmerket er inngitt til Patentstyret, jf. § 3, og i ti år fra registreringsdagen, jf. § 7.

Registreringen kan fornyes etter bestemmelsene i § 9.

§ 9 Fornyelse

Registreringen kan, etter krav fra innehaveren, fornyes for ti år om gangen, regnet fra utløpet av forrige registreringsperiode.

Krav om fornyelse inngis skriftlig til Patentstyret tidligst ett år før og senest seks måneder etter registreringsperiodens utløp. Det skal betales fastsatt avgift. Inngis krav innen seks måneder etter utløpet av registreringsperioden, må det dessuten betales en tilleggsavgift (respittavgift).

Innbetaling av fornyelsesavgift med angivelse av ansvarsmerkets registreringsnummer, som skjer innenfor fristene etter annet ledd, skal anses som et skriftlig krav om fornyelse.

Bestemmelsene i § 6 gjelder tilsvarende så langt de passer ved behandling av krav om fornyelse.

§ 10 Klage og domstolsprøving

Den endelige avgjørelse i Patentstyrets første avdeling av en registreringssøknad, kan påklages til Patentstyrets annen avdeling hvis avgjørelsen har gått søkeren imot.

Klage må være innkommet til Patentstyret innen to måneder fra den dag melding om avgjørelsen ble sendt til søkeren. I motsatt fall skal klagen avvises. Det samme gjelder hvis fastsatt avgift ikke betales innen fastsatt frist.

Klage over endelig avgjørelse i Patentstyrets annen avdeling kan påklages til domstolene hvis avgjørelsen har gått søkeren imot. Klage må være innkommet til domstolene innen to måneder fra den dag melding om avgjørelsen ble sendt til søkeren. I motsatt fall skal klagen avvises.

Søksmål som nevnt i tredje ledd må reises ved Oslo byrett. Den som reiser søksmål skal samtidig gi melding om det til Patentstyret.

§ 11 Administrativ overprøving

Et krav om administrativ overprøving skal innleveres skriftlig til Patentstyret og

  1. oppgi navnet og adressen til den som har innlevert kravet,
  2. oppgi registreringen som kreves overprøvd,
  3. oppgi hvilke grunner kravet bygger på, og
  4. inneholde nødvendig dokumentasjon av forhold som påberopes til støtte for kravet.

Hvis kravet ikke oppfyller de vilkårene fastsatt i første ledd, skal Patentstyret gi en rimelig frist for uttalelse og mulig retting av manglene. Blir manglene ikke rettet innen utløpet av fristen, skal kravet avvises hvis ikke Patentstyret finner at det bør gis en ny frist.

Den som innleverer krav om administrativ overprøving skal betale fastsatt avgift.

Krav om administrativ overprøving kan fremmes av enhver så lenge registreringen består.

Krav om administrativ overprøving og eventuelle senere innlegg skal innleveres i to eksemplarer.

Er det innlevert to eller flere krav om overprøving av samme registrering, kan Patentstyret slå sammen til én sak hvis det ikke fremsettes en saklig begrunnet innvending mot dette.

Patentstyret kan ta hensyn til forhold som ikke er berørt i kravet om overprøving.

Bestemmelsene i § 10 gjelder tilsvarende så langt de passer.

§ 12 Slettelse

Krav fra innehaver om slettelse av et ansvarsmerke fra registret, skal inngis skriftlig til Patentstyret og skal angi registreringsnummeret til den registreringen som ønskes slettet. Kravet skal være undertegnet av innehaveren selv eller av en fullmektig som innehaveren har gitt spesiell fullmakt til å kreve slettelse.

§ 13 Overdragelse

Retten til ansvarsmerke kan overdras i eller uten forbindelse med den virksomhet som det er knyttet til.

Ved overdragelse av virksomhet går retten til ansvarsmerke over til erververen, hvis det er knyttet til virksomheten og ikke annet er avtalt.

Krav om anmerkning i registret om overdragelse av et ansvarsmerke skal inngis skriftlig til Patentstyret. Kravet skal være undertegnet av innehaveren selv.

§ 14 Bruk av fullmektig

Søker som ikke har bopel i Norge, skal ha en fullmektig bosatt her til å representere seg i alt som angår søknaden.

Innehaver som ikke har bopel i Norge, skal ha en fullmektig bosatt her til å motta meldinger fra Patentstyret og forkynnelser og andre prosessuelle meldinger på dennes vegne. Fullmektigens navn eller firma og adresse skal innføres i registret.

Hvis en fullmektig skal trekke søknaden tilbake eller kreve registreringen slettet, må det innleveres en skriftlig fullmakt.

Fullmakten skal være undertegnet av søkeren eller innehaveren og angi søknadsnummer eller registreringsnummer samt hva fullmektigen har myndighet til overfor Patentstyret.

§ 15 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft dd.mm.åååå. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift om registrering av ansvarsmerker av 23. november 1983 nr. 1775.

Søknad om registrering av ansvarsmerke som er under behandling på tidspunktet for ikrafttredelse av denne forskriften, behandles i henhold til denne forskriften.

Bestemmelsene i forskriften her kommer til anvendelse så langt de passer på ansvarsmerkeregistreringer ved ikrafttredelse av denne forskriften.

For ansvarsmerkeregistreringer betyr dette at registreringene må fornyes innen ti år fra ikrafttredelse av denne forskriften.