Oppfølging av FNs rasediskrimineringskomtè (CERD) sine merknader til Norges 19./20. rapport

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.04.2012

Vår ref.: 201102963/GAN

Vi viser til møte den 11.10.2011 hvor statsråd Audun Lysbakken inviterte organisasjonene til å komme med synspunkter på hvordan anbefalingene fra FNs rasediskrimineringskomité til norske myndigheter skal følges opp. Vi takker for innspillene.


Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har opprettet en nettside om konvensjonen på regjeringen.no, under tema etnisk diskriminering. Komiteens anbefalinger er oversatt til norsk, trykket og
distribuert bredt. Det er gjennomført en rekke møter for å få innspill i oppfølgingsarbeidet. Organisasjonene ble på møtet 11.10.20112 også invitert til å komme med skriftlige innspill til oppfølgingsarbeidet.


Vedlagt følger utkast til statusrapport for oppfølging av CERDs merknader til Norges 19./20. rapport. Statusrapporten planlegges publisert i løpet av våren, og er ment til nasjonalt bruk. Norges 21. rapport til FN om oppfølging av CERD, blir levert til overvåkingskomiteen høsten 2013. Arbeidet med rapporten til FN starter kommende høst.


Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som koordinerer dette arbeidet på vegne av de andre departementene, ber om eventuelle konkrete innspill til vedlagte statusrapport. Høringsfristen er satt til 16.04.2012.


Med hilsen
Inge Ovesen (e.f.)                                     Georg Hilmar Antonsen


Kopi: Arbeidsdepartementet, Finansdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justisdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Utenriksdepartementet.

Humanetisk forbund
Islamsk Råd
Kirkerådet
Oslo Katolske bispedømme
Samarbeidsrådet for tros - og livssynssamfunn
Det mosaiske Trossamfunn
Det mosaiske Trossamfunn Trondheim
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Den norske advokatforening - Menneskerettighetsutvalget
Den norske Dommerforening - Menneskerettighetsutvalget
Den norske psykologforening - Menneskerettighetsutvalge
Den norske legeforening - Menneskrettighetsutvalget
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
Kirkelig arbeids- og interesseorganisasjon
KS
Finansnæringens hovedorganisasjon
Handels - og servicenæringens Hovedorganisasjon - HSH
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Næringslivets hovedorganisasjon - NHO
UNIO
Utdanningsforbundet
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)
Adopsjonsforum
African Youth in Norway
Amnesty International Norge
Antirasistisk senter
Antislaveriselskapet
Bivdi Sjøsamisk fangst- og fiskeorganisasjon
Borgerrettsstiftelsen Stopp Diskrimineringen
Den norske Helsingforskomité
Den Norske Rom-forening
Fellesrådet for Afrika
FN-sambandet i Norge
FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål
Foreningen Progressiv Jødedom
Foreningen Romanifolkets Kystkultur (FRK)
Frelsesarmeen
Fritt Ord
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Goathe Gearret Samenes Naturressursforbund
Guovdageainno meahccásteddjiid searvi
Human Rights House Foundation
Human Rights service (HRS)
ICJ - Norge Faggruppen for Norges konvensjonsforpliktels
Internasjonal Romani Union co / Raia Bielenberg
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
JUSS-Buss
Jusshjelpa i Nord-Norge
Jusshjelpa i Midt-Norge
Jussformidlingen i Bergen
Krisesentersekretariatet
Kristent Interkulturelt arbeid (KIA)
Kvenlandsforbundet
Kventunet
Kvinnegruppa Ottar
Kvinnefronten
Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpers
Landsorganisasjonen for romanifolket
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Leieboerforeningen
Mangfold i Arbeidslivet stiftelsen
Menneskerettsalliansen
MIRA-ressurssenter
Nordisk Romanoforbud
Norges Røde Kors
Norsk-Finsk Forbund
Norsk Folkehjelp
Norsk Innvandrerforum
Norsk krisesenterforbund
Norsk kvinnesaksforening
Norsk organisasjon for asylsøkere
Norsk P.E.N.
Norsk rom-befolkning
Norske kveners forbund
Norske Kvinnelige Juristers Forening
Norske reindriftssamers
Norske samers Riksforbund
Organisasjon mot offentlig diskriminering
Primærmedisinsk Verksted
Pro Senteret
Redd Barna
REFORM ressurssenter for menn
Rettferd for taperne
Rettspolitisk Forening
Riddu Riddu
Romanifolkets riksforbund
Romani Kultura
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes
organisasjoner - SAFO
Sámi Nisson Forum
Sárahkka
Samenes Folkeforbund
Samenes Landsforbund
Samisk kvinneorganisasjon
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
Skeiv ungdom
Skeiv Verden
Skogfinske interesser i Norge
Skoltene i Norge
SOS Rasisme
Taternes Landsforening
Verdens barn
Østsamene i Neiden

Til toppen