Utlånsordningen for læremidler i videregående opplæring

Fylkeskommunene

Statlige og private skoler

Deres ref

Deres dato

Vår ref

Dato

01/2923

23.08.02

Utlånsordningen for læremidler i videregående opplæring

Departementet viser til at tilskudd til læremidler er avviklet i 2002, jf. St. prp. nr. 1 (2001-2002) Tillegg nr. 4 og B.innst. S. nr. I (2001-2002).

Departementet er kjent med at flere skoler nå selger lærebøker som de har investert i gjennom utlånsordningen, til elevene.

Denne praksisen kan være i strid med forutsetningene om at midlene som er blitt bevilget til dette formålet i sin helhet skal komme elevene til gode i form av reduserte utgifter til læremidler, jf. departementets brev av 10.05.00 og 30.05.00. Departementet forutsetter at fylkeskommunene og de statlige og private skolene følger opp dette og at de bl.a. sørger for at inntektene fra salg av lærebøker fortsatt kommer elevene til gode. Dette betyr at midlene skal komme flere årskull til gode.

Departementet ber om en tilbakemelding fra fylkeskommunene og de statlige og private skolene på hvordan disse forutsetningene følges opp.

Med hilsen

Margaret Westgaard e.f.

avdelingsdirektør

Ann Helen Elgsæther

underdirektør

Kopi: Statens utdanningskontorer