Utlysing av TV 2-konsesjonen - søknadsdokument

Utlysing av TV 2-konsesjonen - søknadsdokument

1 Innledning

Stortinget åpnet i 1990 for at det kunne etableres en riksdekkende reklamefinansiert fjernsynskanal formidlet via analoge bakkesendere i Norge. Konsesjonen ble i 1991 tildelt selskapet TV 2 AS. Konsesjonen skal tildeles på nytt med gyldighet fra og med 1. januar 2003, og vil gjelde for en periode på 7 år fra samme dato. Kulturdepartementet bekjentgjør med dette muligheten til å søke om å få tildelt konsesjonen.

I dette dokumentet redegjør departementet nærmere for hvilke opplysninger søknader må inneholde, prosedyre for tildelingen, samt hvilke vilkår departementet antas å ville stille for konsesjonen.

På grunn av begrensede analoge frekvensressurser vil det kun bli tildelt èn riksdekkende konsesjon ved denne utlysingen.

Det gjøres oppmerksom på at resterende, ikke riksdekkende analoge frekvensressurser kan bli tildelt andre aktører til fjernsynsformål. Dette dreier seg primært om frekvenser på Vestlandet og i Nord-Norge. Myndighetene kan også tildele konsesjoner til satellittkringkasting, som vil kunne mottas via parabolantenne og/eller kabeltilknytning av en betydelig del av befolkningen. Departementet gjør også oppmerksom på at en fjernsynskanal kan oppnå tilnærmet riksdekning ved å bli formidlet i lokale bakkenett, jf § 7-6 i forskrift 28. februar 1997 nr 153 om kringkasting (kringkastingsforskriften). Etter en eventuell utbygging av et riksdekkende digitalt bakkenett for kringkasting vil det også kunne bli tildelt flere konsesjoner til riksdekkende fjernsyn. Konsesjonæren må akseptere slike konkurrerende fjernsynskanaler og annen ny bruk av frekvensressurser uten endring av egne konsesjonsvilkår.

Utlysingsteksten foreligger på norsk og engelsk. Ved eventuell uoverensstemmelse i meningsinnhold mellom de to versjonene er den norske versjonen den gyldige.

2 Søknadsberettigede

Ethvert norsk eller utenlandsk foretak, selskap under dannelse m.v., kan søke om å få tildelt konsesjonen forutsatt at foretaket etableres slik at sendingene vil høre inn under norsk jurisdiksjon i henhold til Rådsdirektiv 89/552/EØF, som endret ved Europaparlaments- og Rådsdirektiv 97/36 EF, jf § 1-1 i kringkastingsforskriften.

3 Søknadens innhold

a. Opplysninger om søkeren

Søkerens navn og adresse, og navn og adresse på kontaktperson overfor departementet må framgå av søknaden. Søkerens og kontaktpersonens telefon- og faksnummer og eventuell e-postadresse må oppgis.

Søkerens hovedsete, eierstruktur, navn på eiere, og hvor foretaket er registrert skal framgå av søknaden. Opplysninger om foretakets kapital, vedtekter og eventuelle aksjonæravtaler skal vedlegges søknaden.

b. Kringkastingskompetanse

Søkeren og/eller eventuelle samarbeidspartnere må dokumentere betydelig kompetanse innen fjernsynsvirksomhet og programskaping, eventuelt hvordan slik kompetanse planlegges bygget opp innen konsesjonsperioden begynner.

c. Opplysninger om hvordan allmennkringkastingsforpliktelsene skal oppfylles

Søkeren må detaljert redegjøre for hvordan man planlegger å oppfylle de allmennkringkasterforpliktelser som er omtalt under pkt 4 nedenfor, herunder hyppighet og omfang av de ulike programkategorier og –tjenester, og dekningsgrad. Søkeren må også gjøre detaljert rede for hvordan øvrige deler av kringkastingsvirksomheten skal organiseres og drives.

d. Finansiering av virksomheten

Søkeren må spesifisere beregnede kostnader forbundet med å oppfylle de skisserte vilkårene i denne utlysingen og kostnader forbundet med å oppfylle egne planer for driften. Det må framlegges garantier for de finansielle forpliktelser søkeren vil påta seg for å finansiere kringkastingsvirksomheten. Søknaden må inneholde en spesifisert plan for finansiering av etablering og drift av kringkastingsvirksomheten i hele konsesjonsperioden, og beskrive alle relevante forhold ved denne finansieringen.

e. Øvrige opplysninger fra søkeren, søknadens status

Departementet kan kreve tilleggsopplysninger fra søkeren.

Dersom søkeren legger til grunn visse forutsetninger eller forbehold, må dette uttrykkelig omtales i søknaden.

Søknaden er bindende for søkeren i den forstand at samtlige forhold vedrørende programplaner, utbygging, betaling av avgifter m.v. som omtales i søknaden kan bli fastsatt som vilkår for konsesjonen. Det kan også bli fastsatt andre vilkår i medhold av kringkastingsloven.

Hvis søkere i løpet av søknadsbehandlingen slår seg sammen selskapsmessig eller innleder samarbeid som er av betydning for den planlagte kringkastingsvirksomheten, skal departementet umiddelbart varsles om dette. Departementet skal også umiddelbart varsles om andre forhold som har betydning for vurdering av søknadene.

Etter offentlighetsloven er søknaden offentlig, med unntak for de deler som anses som forretningshemmeligheter, jf. offentlighetsloven § 5a og forvaltningsloven § 13. Søkeren må angi hvilke deler av søknaden som eventuelt anses som forretningshemmeligheter. Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at Kulturdepartementet kan foreta en selvstendig vurdering av om slike opplysninger er å anse som forretningshemmeligheter.

f. Innlevering av søknad, søknadsfrist og søknadsbehandling

Søknaden om konsesjon skal foreligge i fem eksemplarer på norsk eller engelsk, og sendes eller leveres

Kulturdepartementet
Postboks 8030 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse: Akersgt 59

innen 30. mai 2001 kl 14.

Søknader som ikke oppfyller de krav som er stilt til utforming, innhold m.v. har departementet ikke plikt til å realitetsbehandle.

Konsesjonen vil bli tildelt i løpet av 2001.

Ved tildelingen vil det primært bli lagt vekt på forpliktende planer for realisering av allmennkringkastingsforpliktelsene. Departementet vil også legge vekt på bl.a. planer for finansiering av etablering og drift av kringkastingsvirksomheten.

Det vil ikke bli lagt vekt på hvilket alternativ søkeren velger for betaling av avgifter, jf punkt 4 f.

4. Konsesjonsvilkår

Det vil bli satt vilkår for konsesjonen i medhold av § 2-1 i lov 4. desember 1992 nr 127 om kringkasting (kringkastingsloven). Vilkårene vil bli endelig fastsatt ved tildelingen av konsesjonen, men vil ta utgangspunkt i det som følger av Ot prp nr 55 (1989-90), Innst O nr 2 (1990-91) og Stortingets behandling av disse dokumentene. Nedenfor angis hvilke vilkår som vil bli stilt for konsesjonen. Det vil kunne bli stilt ytterligere vilkår.

a. Programprofil

Programprofilen skal være basert på prinsippene for allmennkringkasting. Dette innebærer bl.a. at kanalens programprofil skal være av allmenn karakter og interesse, og at det skal tilbys program for så vel smale som brede seergrupper. Minimum må følgende programkategorier og –tjenester inngå i sendingene:

 • daglige nyhetssendinger med nasjonale og internasjonale nyheter som presenterer og kommenterer både det norske og internasjonale nyhetsbildet
 • aktualitetsprogrammer
 • dokumentarprogrammer
 • tematisk og genremessig bredde i norskspråklige programmer spesielt rettet mot barn og unge
 • programmer på samisk for den samiskspråklige befolkning og programmer for andre minoriteter
 • egne kulturprogrammer som gjenspeiler mangfoldet i norsk og internasjonalt kulturliv
 • livssynsprogrammer
 • tematisk og genremessig bredde i norskspråklig drama og underholdning
 • bruk av de offisielle norske målformene og dialekt
 • norsk teksting av sendingene, eller annen tilgjengeliggjøring for hørselshemmede


Norskspråklige programmer skal utgjøre minst 50 prosent av sendetiden.

Konsesjonæren plikter å følge regelverket om europeisk programmateriale i fjernsyn, jf kringkastingsloven § 2-6 og kringkastingsforskriften kap 2.

Det kan bli fastsatt vilkår om hyppighet og omfang av ulike programkategorier og –tjenester.

Programvirksomheten skal utøves etter prinsippene for ytringsfrihet, redaksjonell selvstendighet og uavhengighet i forhold til eierne.

b. Meldinger fra myndighetene, beredskap

Konsesjonæren kan pålegges å vederlagsfritt sende meldinger fra myndighetene i samsvar med kringkastingsloven § 2-4 og kringkastingsforskriften § 1-7. Konsesjonæren kan også bli pålagt å treffe beredskapsmessige tiltak i medhold av kringkastingsloven § 2-4.

c. Teknisk utbygging og formidling

Det skal være et langsiktig mål at sendingene kan mottas av hele befolkningen.

Departementet vil stille krav om at dekning minimum tilsvarende TV 2s nåværende dekning fra analoge bakkesendere opprettholdes i konsesjonsperioden.

Kravet til dekningsgrad for de analoge sendingene vil departementet kunne fravike lokalt, regionalt eller nasjonalt dersom utbyggingen av et digitalt bakkenett for fjernsynssendinger eller annen teknologi innebærer at en vesentlig del av befolkningen i de relevante områdene mottar konsesjonærens sendinger digitalt.

Eksisterende konsesjonær for drift av sendetekniske anlegg er NORKRING AS. Fjernsynskonsesjonæren forutsettes selv å inngå nødvendige avtaler med distributører for å oppnå den dekning som er forutsatt i hele konsesjonsperioden.

d. Oppstart av sendingene

Sendingene skal starte 1. januar 2003.

e. Finansiering

Kanalen kan finansieres ved bl.a. reklame- og sponsorinntekter innenfor rammene av kringkastingsregelverket. Det vil ikke bli gitt offentlige tilskudd til etablering eller drift av konsesjonærens virksomhet.

f. Avgifter

Kulturdepartementet vil foreslå en endring i lov om kringkasting av 4. desember 1992 nr. 127 som gir adgang til å kreve avgifter til statskassen ved tildeling av konsesjon for riksdekkende reklamefinansiert kringkasting. Under forutsetning av at Stortinget vedtar departementets lovendringsforslag, forplikter konsesjonæren seg til:

i) å betale 150 mill. NOK ved tildeling av konsesjonen.

I tillegg pålegges konsesjonæren å betale en årlig avgift. Den årlige avgiften skal bestå av to deler; en fast del og en inntektsavhengig del som beregnes av inntekter fra sending av reklame i konsesjonærens fjernsynssendinger.

 • Den faste delen av den årlige avgiften skal være 25 mill. NOK.
 • Den inntektsavhengige delen av den årlige avgiften skal beregnes slik:
  7,5 prosent av reklameinntekter mellom 1000 og 1500 mill. NOK
  10 prosent av reklameinntekter mellom 1500 og 2000 mill. NOK
  20 prosent av reklameinntekter over 2000 mill. NOK
 • Den faste delen av den årlige avgiften skal komme til fradrag i den inntektsavhengige delen av avgiften. Den samlede årlige avgiften skal likevel være minimum 25 millioner NOK.
 • Den faste årlige avgiften og inntektsintervallene skal justeres hvert år i konsesjonsperioden ut fra endringen i konsumprisindeksen fra og med den måneden tildelingen av konsesjonen finner sted.
 • Kongen kan fastsette nærmere bestemmelser om grunnlaget for beregning av den årlige avgiften.

ii) Alternativt kan konsesjonæren velge å betale 500 mill. NOK til statskassen ved tildeling av konsesjonen.

De to modellene for betaling av avgifter er likestilte. Søkeren må kunne dokumentere finansiering av avgiftsbetalingen etter den avgiftsmodellen som velges.

Av konsesjonsavgiften øremerkes et årlig tilskudd på 25 millioner NOK til norsk film- og fjernsynsproduksjon, uavhengig av betalingsmodell.

g. Eierforhold

Kanalens eierforhold faller inn under reguleringen i lov 13. juni 1997 nr 53 om tilsyn med erverv i dagspresse og kringkasting og Eierskapstilsynets håndheving av denne.

h. Lokalisering

Stortinget vedtok 20. november 1990 at kanalen skal ha sitt hovedkontor og den sentrale nyhetsredaksjon i Bergen. Denne forutsetningen vil bli videreført for den nye konsesjonsperioden.

i. Konsesjonsperiode, overdragelse

Konsesjonen vil bli gitt for en periode på 7 år, regnet fra 1. januar 2003. Konsesjonen kan ikke overdras.

j. Årsmelding

Konsesjonæren vil bli pålagt å legge fram en melding om virksomheten hvert år og planer for kommende år. Meldingen skal også inneholde programstatistikk i samsvar med retningslinjene for dette gitt av den europeiske kringkastingsunion (European Broadcasting Union, EBU).

k. Sanksjoner

Konsesjonæren vil kunne bli ilagt sanksjoner etter det til enhver tid gjeldende sanksjonssystem for brudd på konsesjonsvilkårene eller annet regelverk knyttet til kringkastingsvirksomheten.

l. Endringer i konsesjonsvilkårene

Kulturdepartementet kan endre konsesjonsvilkårene til skade for konsesjonæren dersom dette er nødvendig av hensyn til endrede internasjonale forpliktelser, endret nasjonal lovgivning, eller dersom det av andre viktige samfunnshensyn anses for nødvendig.

Vedlegg: