Utnevning av avdelingsdirektør Guri Tveito til avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet

Bifalt ved kgl.res. 15.08.2003

Landbruksdepartementet

KONGELIG RESOLUSJON


Statsråd Lars Sponheim


Ref.nr.: 02/03
Saksnr: 2003/01292
Dato: 07.08.03

Utnevning av avdelingsdirektør Guri Tveito til avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet

I forbindelse med omorganisering i Avdeling for matpolitikk i Landbruksdepartementet ble stillingen som avdelingsdirektør i ledelsen kunngjort i dagspressen 27.04.03 med søknadsfrist 15.05.03.

Ved søknadsfristens utløp hadde det meldt seg 14 søkere til stillingen. En søker har senere trukket sin søknad. 4 personer har vært innkalt til intervju. Søkerlisten følger vedlagt. Forslag til innstilling har vært lagt frem for departementets avdelingssjefer og departementsråd i samsvar med § 10 i “Reglement for personalforvaltningen i departementene”.

Landbruksdepartementet tilrår at Guri Tveito blir utnevnt som avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet, Avdeling for matpolitikk. Guri Tveito er 43 år og er utdannet biolog fra Universitetet i Oslo i 1986. Guri Tveito har 17 års erfaring fra offentlig forvaltning, først i Statens forurensningstilsyn deretter i Miljøverndepartementet. I Miljøverndepartementet har hun fra 1999 vært tilsatt som avdelingsdirektør.

Landbruksdepartementet

tilrår:

Utnevning av avdelingsdirektør Guri Tveito til avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

SMK, Kristin Jahre Ramm, signatur