Utnevning av biskop i Borg

Rundskriv til prester, vigslede diakoner, kateketer og kantorer i offentlig kirkelig stilling i Borg bispedømme, prostene i de øvrige bispedømmene, rektorene ved de praktisk- teologiske seminarer og teologiske professorer som er medlem av Den norske kirke om utnevning av biskop i Borg.

Til prester, vigslede diakoner, kateketer og kantorer i offentlig kirkelig stilling i Borg bispedømme, prostene i de øvrige bispedømmene, rektorene ved de praktisk- teologiske seminarer og teologiske professorer som er medlem av Den norske kirke

 

Vår referanse  Dato
2011001122 18.05.2011

 

Utnevning av biskop i Borg

 
I anledning forestående utnevning av biskop i Borg bispedømme anmodes De om å gi stemme til tre personer i prioritert rekkefølge som De anser mest skikket til å bli utnevnt. Borg bispedømmeråd har i møte 10. mai 2011 nominert følgende kandidater:

Personalsjef Ørnulf Axel Elseth
Sokneprest Anne-May Grasaas
Generalsekretær Atle Sommerfeldt
Avdelingsdirektør Paul Erik Wirgenes

Kandidatene er nevnt i alfabetisk orden. Deres vita følger vedlagt. Bispedømmerådets forslag er ikke bindende for de stemmeberettigede. Det er også adgang til å stemme på biskoper i embete.

Deres stemme sendes som vanlig brev direkte til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Postboks 8004 Dep., 0030 Oslo så tidlig at den kan være i departementet innen 1. juli 2011. Brevet vil bli unntatt offentlighet.

 

Med hilsen

Thom M. Rafoss e.f.
fung. ekspedisjonssjef
Torbjørn Backer Hjorthaug


Vedlegg:

Selvpresentasjon Ørnulf Axel Elseth (pdf)

Selvpresentasjon Anne-May Grasaas (pdf)

Selvpresentasjon Atle Sommerfeldt (pdf)

Selvpresentasjon Paul Erik Wirgenes (pdf)