Utnevning av biskop i Borg

Rundskriv til menighetsrådene i Borg bispedømme om utnevning av biskop i Borg.

Til menighetsrådene i Borg bispedømme
 

Vår referanse 
2011001122

Dato
18.05.2011


 

Utnevning av biskop i Borg

 
I anledning forestående utnevning av biskop i Borg bispedømme anmodes menighetsrådet om å gi stemme til tre personer i prioritert rekkefølge som rådet
anser mest skikket til å bli utnevnt til bispeembetet.

Borg bispedømmeråd har i møte 10. mai 2011 nominert følgende kandidater:

Personalsjef Ørnulf Axel Elseth
Sokneprest Anne-May Grasaas
Generalsekretær Atle Sommerfeldt
Avdelingsdirektør Paul Erik Wirgenes

Kandidatene er nevnt i alfabetisk orden. Deres vita følger vedlagt. Bispedømmerådets forslag er ikke bindende for de stemmeberettigede. Det er også adgang til å stemme på biskoper i embete.

Avstemningen i menighetsrådet foregår ved vanlig flertallsvotering, der det først voteres over hvem som skal føres opp som nr. 1, dernest voteres over hvem som skal føres opp som nr. 2 og til sist voteres over hvem som skal føres opp som nr. 3. Hvis ingen ved første stemmegivning får flertall (mer enn halvparten) av de stemmer som er avgitt, holdes ny stemmegivning. Ved denne regnes den for valgt som har fått flest stemmer. Det kan før ny stemmegivning gjøres vedtak om at det bare skal stemmes på to eller flere av dem som ved første stemmegivning har fått det høyeste stemmetall. Er valget fremdeles uavgjort fordi flere har fått like mange stemmer, treffes avgjørelsen ved loddtrekning.

Stemmegivningen i menighetsrådet er hemmelig. Prester, kateketer, diakoner og kantorer i offentlig kirkelig stilling som er medlem av menighetsrådet, deltar ikke i stemmegivningen.

Resultatet av avstemningen med opplysning om stemmetall eller i tilfelle vedtak om at erklæring ikke blir avgitt, føres inn i møteboken. Bekreftet utskrift av møteboken sendes direkte til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet,
Postboks 8004 Dep., 0030 Oslo så tidlig at utskriften kan være i departementet innen 1. juli 2011.

 


Med hilsen

Thom M. Rafoss e.f.
fung. ekspedisjonssjef
Torbjørn Backer Hjorthaug
avdelingsdirektørVedlegg:

Selvpresentasjon Ørnulf Axel Elseth (pdf)

Selvpresentasjon Anne-May Grasaas (pdf)

Selvpresentasjon Atle Sommerfeldt (pdf)

Selvpresentasjon Paul Erik Wirgenes (pdf)