Utnevning av de tidligere beskikkede jordskifteoverrettsledere, jordskifteoverdommere, jordskifterettsledere og jordskiftedommere ved Jordskifterettene

Bifalt ved Kronprinsregentens resolusjon 2. april 2004

Landbruksdepartementet

Kronprinsregentens

Statsråd: Lars Sponheim

resolusjon

Ref. nr: 10/04

Saksnr: 2002/01501

Dato: 30.03.04

Utnevning av de tidligere beskikkede jordskifteoverrettsledere, jordskifteoverdommere, jordskifterettsledere og jordskiftedommere ved Jordskifterettene

Utnevning av de tidligere beskikkede jordskifteoverrettsledere, jordskifteoverdommere, jordskifterettsledere og jordskiftedommere ved Jordskifterettene

Etter gjeldende ordning beskikkes rettsledere ved Jordskifterettene i Statsråd. Jordskifteoverdommere og jordskiftedommere er videre beskikket i Statsråd til sine stillinger.

Under henvisning til blant annet Grl § 22 vedtok Lagtinget den 15. desember 2003 at dommere som nevnt, skal utnevnes til slike stillinger. Landbruksdepartementet orienterte Odelstinget 11. desember 2003 om at utnevnelse vil skje tidlig i 2004 og at saksbehandlingen vil følge rutinene ved beskikkelse. Denne ordningen vil bli fulgt i overgangsperioden frem til at administrasjon av Jordskifterettene er flyttet til Domstoladministrasjonen. Stortinget har forutsatt at dette senest skal være gjennomført i siste halvår av 2005. Saksbehandlingsrutinene etter dette tidspunkt vil være tilsvarende som ved dommerutnevnelser ved de ordinære domstoler.

De dommere ved jordskifteoverrettene og jordskifterettene som tilrås utnevnt er i dag beskikket i slike stillinger i sine jordskiftedømer eller jordskiftesokn. Som følge av lovendringer som trer i kraft den 1. april 2004, jf kronprinsregentens resolusjon av 20. februar 2004, må den formelle status for disse dommere endres. Stillingene er allerede besatt og derfor ikke kunngjort ledige.

De utnevnte jordskifteoverrettsledere, jordskifterettsledere og jordskiftedommere plikter å innrette seg etter eventuelle organisasjonsmessige endringer.

Landbruksdepartementet tilrår at de tidligere beskikkede dommere ved jordskifteoverrettene og jordskifterettene utnevnes til jordskifteoverrettsledere, jordskifterettsledere eller jordskiftedommere i samsvar med vedlagte liste.

Landbruksdepartementet

tilrår:

Utnevning av de tidligere beskikkede dommere ved jordskifteoverrettene og jordskifterettene til jordskifteoverrettsledere, jordskifterettsledere eller jordskiftedommere i samsvar med et fremlagt forslag.

Bifalt ved Kronprinsregentens resolusjon av 2.4.04