Utnevning av rådmann Anne Marie Glosli til avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet

Bifalt ved kgl.res. av 15.08.2003

Landbruksdepartementet

KONGELIG RESOLUSJON


Statsråd: Lars Sponheim


Ref.nr.:04/03
Saksnr: 2003/01292
Dato: 07.08.03

Utnevning av rådmann Anne Marie Glosli til avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet

I forbindelse med omorganisering i Landbrukspolitisk avdeling i Landbruksdepartementet ble stillingen som seksjonsleder i Seksjon næringsutvikling og miljøtiltak kunngjort i dagspressen 27.04.03 med søknadsfrist 15.05.03.

Ved søknadsfristens utløp hadde det meldt seg 14 søkere til stillingen. En søker har senere trukket sin søknad. 4 personer har vært innkalt til intervju. Søkerlisten følger vedlagt. Forslag til innstilling har vært lagt frem for departementets avdelingssjefer og departementsråd i samsvar med § 10 i “Reglement for personalforvaltningen i departementene”.

Landbruksdepartementet tilrår at Anne Marie Glosli blir utnevnt som avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet, Landbrukspolitisk avdeling. Anne Marie Glosli er 34 år og er utdannet skogbrukskandidat fra Norges Landbrukshøgskole i 1994. Anne Marie Glosli har tidligere vært leder for skogbruk-, plan- og miljøvern ved et interkommunatl landbrukskontor bestående av 3 kommuner. Anne Marie Glosli har fra 2001 vært tilsatt som rådmann i Spydeberg kommune.

Landbruksdepartementet

tilrår:

Utnevning av rådmann Anne Marie Glosli til avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

SMK, Kristin Jahre Ramm, signatur