Utnevning av underdirektør Anders Nordlund til avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet

Bifalt ved kgl.res. av 15.08.2003

Landbruksdepartementet

KONGELIG RESOLUSJON


Statsråd: Lars Sponheim


Ref. nr.:07/03
Saksnr: 2003/01292
Dato: 07.08.03

Utnevning av underdirektør Anders Nordlund til avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet

I forbindelse med omorganisering i Landbrukspolitisk avdeling i Landbruksdepartementet ble stillingen som seksjonsleder i Seksjon jordbrukspolitikk kunngjort i dagspressen 27.04.03 med søknadsfrist 15.05.03.

Ved søknadsfristens utløp hadde det meldt seg 2 søkere til stillingen, hvorav en person har vært innkalt til intervju. Søkerlisten følger vedlagt.

Forslag til innstilling har vært lagt frem for departementets avdelingssjefer og departementsråd i samsvar med § 10 i “Reglement for personalforvaltningen i departementene”.

Landbruksdepartementet tilrår at Anders Nordlund blir utnevnt som avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet, Landbrukspolitisk avdeling. Anders Nordlund er 35 år og utdannet sivilagronom fra Norges Landbrukshøgskole i 1993. Nordlund har fra 1993 vært tilsatt i ulike stillinger i Landbruksdepartementet, og ble i januar 2000 utnevnt til underdirektør.

Landbruksdepartementet

tilrår:

Utnevning av underdirektør Anders Nordiund til avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

SMK, Kristin Jahre Ramm, signatur