Utnevning av underdirektør Geir Dalholt til avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet

Kgl. res 15.02.06

Landbruks- og matdepartementet

KONGELIG RESOLUSJON

Statsråd Terje Riis-Johansen

 
 

Ref.nr: 01/06

 

Saksnr: 2005/02134

 

Dato: 15.02.06

Utnevning av underdirektør Geir Dalholt til avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet

Embetet som avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet, Avdeling for skog- og ressurspolitikk, Seksjon for miljø- og arealpolitikk ble kunngjort i Aftenposten med søknadsfrist 20.01.06.

Landbruks- og matdepartementet

AVDELINGSDIREKTØR

Til Avdeling for skog- og ressurspolitikk, Seksjon for miljø- og arealpolitikk

Avdelinga har ansvar for utvikling og forvaltning av skogpolitikk, eigedoms- og usettingspolitikk samt politikk relatert til langsiktig ressursforvaltning og miljøomsyn. Seksjonen koordinerer departementet sitt miljøarbeid og ser til at dette er ein integrert del av den samla landbrukspolitikken. Hovudutfordringa er å sikre ei berekraftig langsiktig ressursforvaltning der ein tek miljøomsyn i næringsverksemda og i utviklinga av verkemiddel, samt legg til rette for utvikling av dei positive miljøbidraga frå landbruket.

Seksjonen har ansvar for å utvikle, samordne og formidle departementet sin realpolitikken, særleg i høve til å ta vare på kulturlandskap og verne om dyrka jord. Seksjonen følgjer opp landbruket sine interesser i samfunnsplanlegginga; saker etter plan- og bygningslova, naturvernlova og kulturminnelova, og har eit særleg ansvar for biologisk mangfald forvaltning av gen etiske ressursar. Ansvaret for landbrukets geodatapolitikk, Statens naturskadeordning samt etatsstyring av Norsk institutt for jord- og skogkartlegging ligg g til seksjonen.

Vi søkjer ein person med høgare utdanning og minimum 5 års relevant praksis frå offentleg forvaltning. Leiarerfaring og erfaring frå fagfeltet er ønskeleg. Personen som blir tilsett må ha gode analytiske og strategiske evner samt evne til å kunne utorme og formidle departementet sin politikk på området. I tillegg til å være seksjonsleiar vil vedkommande inngå i leiargruppa i avdelinga. Det er difor viktig med god evne til strategisk leiing og samarbeid samt evne til å ta initiativ og følgje opp kvar enkelt medarbeidar i høve til kvalitetssikring, rettleiing og resultatoppnåing.

Departementet har inngått IA-avtale og arbeidssituasjonen blir lagt til rette for medarbeidarar med redusert funksjonsevne.

Lønssteg 60 - 80.

For fleire opplysningar om stillinga, ta kontakt med ekspedisjonssjef Ellen Hambro, tlf 2224 93 60.

Elektronisk søknad sendast via www.jobb.dep.no/lmd innan 20.januar -06.

Det har totalt meldt seg 14 søkere til stillingen. Tre av søkerne er interne. Åtte søkere har vært innkalt til intervju. Søkerlisten følger vedlagt.

Forslag til innstilling har vært lagt frem for departementets avdelingssjefer og departementsråd i samsvar med § 10 i “Reglement for personalforvaltningen i departementene”.

Landbruks- og matdepartementet tilrår at Geir Dalholt utnevnes til avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet, Avdeling for skog- og ressurspolitikk, Seksjon for miljø- og arealpolitikk. Dalholt er 44 år og ble utdannet sivilagronom ved NLH i 1985. Dalholt har vært tilsatt i Landbruks- og matdepartementet fra 1998 og har bl.a. erfaring fra stilling som seksjonsleder. Dalholt har fra tidligere erfaring fra Statens Landbruksbank og frå Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning.

Landbruks- og matdepartementet

t i I r å r:

Utnevning av underdirektør Geir Dalholt til avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.